263/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1994 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Armáda je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo, vojenské správy a vojenské zariadenia umiestnené na území Slovenskej republiky.
(5)
Základné druhy vojsk armády sú pozemné vojsko, letectvo a protivzdušná obrana.“.
3.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Úlohou armády je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky, pomáhať pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcim ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu a pomáhať pri odstraňovaní ich následkov.
(2)
Okrem úloh uvedených v odseku 1 plní armáda aj úlohy v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií.
(3)
Na plnení úloh a činnosti armády sa podieľajú aj vojenské vysoké školy, vojenské súdy a vojenská prokuratúra.“.
4.
Za § 2 sa vkladajú nové § 2a a 2b, ktoré znejú:
㤠2a
(1)
Početný stav armády schvaľuje vláda Slovenskej republiky v súlade s potrebami obrany a medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Počet jednotlivých zložiek armády podľa § 1 ods. 4, ich úlohy a vzájomné vzťahy určuje Generálny štáb Armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“).
(3)
Generálny štáb navrhuje vláde Slovenskej republiky spôsob koordinácie činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.
§ 2b
(1)
Armáda sa organizačne člení na generálny štáb a ostatné orgány velenia, vojenské zväzky, útvary a zariadenia.
(2)
Generálny štáb je najvyšším orgánom velenia armády.
(3)
Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý riadi armádu, velí jej vojskám a je zodpovedný ministrovi obrany.
(4)
Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra obrany.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.