253/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.2016 do 30.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest (ďalej len „starosta“), ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt,1) a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.
§ 2
(1)
Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu2) a s výkonom práce zamestnanca obce.
(2)
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu3) alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis.3) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
(3)
Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu4) a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie3) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(4)
Obec vo vzťahu k starostovi na účely uvedené v odseku 3 vystupuje ako zamestnávateľ.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOVÉ POMERY STAROSTOV
§ 3
(1)
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(2)
Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
§ 4
(1)
Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1. do 500 obyvateľov 1,49-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,65-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,98-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,17-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,34-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,53-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,89-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,19-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3,58-násobok
(2)
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
(3)
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
(4)
Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.
(5)
Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.
(6)
Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.
(7)
Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.
§ 5
(1)
Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise.9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.
(2)
Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(3)
Nárok na odstupné podľa odseku 2 nevznikne, ak bol starosta opäť zvolený do funkcie.
(4)
Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa odseku 2 a jeho ďalšie peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti.10) Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
§ 6
Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
§ 7
(1)
Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
(2)
Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu.12) Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.
(3)
Zrážky z platu starostu možno vykonať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)
§ 7a
V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.
§ 8
Ak obecné zastupiteľstvo do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona nerozhodne, že starostovi patrí vyšší plat, ako je uvedené v § 4, vypláca sa starostovi minimálny plat podľa tohto zákona.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 13 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3)
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
8)
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
10)
11)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
12)