251/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. augusta 1994,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 spojka „a“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a inšpekčná služba“.
2.
V § 36 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Inšpekčná služba môže používať informačno-technické prostriedky aj pri odhaľovaní úmyselnej trestnej činnosti policajtov podľa druhého a tretieho oddielu tretej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktorú možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.