244/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
na prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia,“.
2.
V § 29 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
prevádza privatizovaný majetok na účely zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v.r.

Jozef Moravčík v. r.