23/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1994 do 31.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 31. januára 1994,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 2 a v § 3 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky" nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky".
2.
V § 2 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. g) a v § 5 sa slová „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu" v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom tvare.
3.
V § 2 ods. 2, 3 a 4, § 4 ods. 3 písm. a) a d) a v § 4 ods. 4 písm. b) a d) sa slovo „česko-slovenský" v príslušnom tvare nahrádza slovom „slovenský" v príslušnom tvare.
4.
Príloha vyhlášky sa nahrádza prílohou č. 1 tejto vyhlášky.1) Prílohy 2, 3, 4 a 5 vyhlášky sa nahrádzajú prílohami č. 2, 3, 4 a 5 tejto vyhlášky.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Ducký v. r.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
1)
Príloha č. 1 sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov a vydáva sa ako publikácia pod názvom „Zoznam tovarov a technológií, ktoré podliehajú kontrolnému režimu".