224/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a § 11 písm. a) zákona č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škody
výnos z 27. júla 1994 č. 42 o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.
Výnosom sa upravuje náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vzniknú príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri plnení služobných povinností.
Týmto výnosom sa zrušujú § 33 až 57 výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. ES-528/15-91 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 566/1991 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. augusta 1992 č. ES-206/15-92 (oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 449/1992 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Výnos bol uverejnený v čiastke 42/1994 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru.