213/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 21. júna 1994 do 21. júla 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretá 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky (príspevkové organizácie) uzavretá 31. mája 1994 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu lesného, a vodného hospodárstva na Slovensku.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 21. apríla 1994 medzi Združením miest a obcí Slovenska
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky za odborové zväzy:
– Slovenský odborový zväz verejnej správy,
– Odborový zväz pracovníkov služieb,
– Odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií,
– Odborový zväz školstva a vedy na Slovensku,
– Slovenský odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,
– Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku,
– Slovenský odborový zväz pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva,
– Odborový zväz pracovníkov obchodu s pôsobnosťou v Slovenskej republike,
– Nezávislý odborový zväz pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku.
4.
Dodatok č. 1 zo dňa 1. júna 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretej 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 1 zo dňa 14. júna 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 22. marca 1994 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.