212/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2, § 11 ods. 3, § 14 ods. 3, § 15 ods. 2 a 3, § 22 ods. 4, § 28, § 47 ods. 2, § 49 ods. 5, § 50 ods. 3, § 56 ods. 3, § 57 ods. 3, § 69 ods. 5, § 71 ods. 2, § 74 ods. 3, § 80 ods. 2, § 82 ods. 4, § 100 ods. 2, § 124, § 140 a § 152 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z.
výnos zo 17. júla 1994 č. 5370/M-94, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Tento výnos upravuje postavenie príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 6/1994. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a na Riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej republiky.