209/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 1. augusta 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe vyhlášky v Sadzobníku na výpočet odmeny notára za notársku činnosť sa v položke A bode 1 na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová:
„ak ide o jednostranný právny úkon, spísanie zakladateľskej listiny Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu bez výzvy na upisovanie akcií, najviac 10 000 Sk.“.
2.
Vo vyhláške a jej prílohe v Sadzobníku na výpočet odmeny notára za notársku činnosť sa skratka „Kčs" nahrádza skratkou „Sk".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Milan Hanzel v. r.