Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

195/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. júla 1994
o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1995
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov priznaných pred 1. januárom 1995
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky, sirotské dôchodky a dôchodky účastníkov odboja III. a IV. skupiny priznané pred 1. januárom 1995 sa zvyšujú v súlade s § 9 a 10 zákona o zvyšovaní dôchodkov1) takto:
a)
o 7% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje, a
b)
o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o
1.
180 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,
2.
108 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
90 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
54 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
60 Sk, ak ide o dôchodok účastníkov odboja III. a IV. skupiny,
6.
polovicu súm uvedených v bodoch č. 1 až 4, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom alebo s príjmom zo zárobkovej činnosti.
§ 2
Úprava dôchodkov priznaných v roku 1995
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané od 1. januára 1995 do 31. decembra 1995 sa zvyšujú takto:
a)
o 23% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a
b)
o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o
1.
530 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,
2.
318 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
265 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
159 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
polovicu súm uvedených v bodoch č. 1 až 4, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom alebo s príjmom zo zárobkovej činnosti.
§ 3
Úprava vdoveckého dôchodku
Výška vdoveckého dôchodku podľa § 48a zákona o sociálnom zabezpečení2) sa zvyšuje zo sumy 920 Sk na sumu 1 100 Sk mesačne.
§ 4
Úprava najvyšších výmer dôchodkov
Najvyššie výmery starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úhrnu vyplácaných dôchodkov a úhrnu dôchodku (dôchodkov) a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovené zákonom o sociálnom zabezpečení3) sa zvyšujú zo sumy
a)
4 350 Sk na sumu 4 660 Sk mesačne,
b)
3 800 Sk na sumu 4 070 Sk mesačne,
c)
3 400 Sk na sumu 3 640 Sk mesačne,
d)
3 300 Sk na sumu 3 540 Sk mesačne.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 5
(1)
Pre zvýšenie dôchodkov podľa tohto zákona platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 zákona o zvyšovaní dôchodkov.1)
(2)
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky podľa § 1 a 2 sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.
§ 6
(1)
Dôchodky uvedené v § 1, ktoré boli priznané pred 1. septembrom 1994, sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 31. auguste 1994.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. septembra 1994 do 31. decembra 1994 a dôchodky uvedené v § 2 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Vdovecké dôchodky vyplácané k 1. septembru 1994 sa zvýšia od splátky dôchodku splatnej po 31. auguste 1994.
§ 7
Doplatok zvýšenia podľa tohto zákona pri dôchodkoch uvedených v § 1 priznaných pred 1. septembrom 1994 sa vykoná najneskôr do 31. októbra 1994.
Čl. II
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa suma „4 350 Sk“ nahrádza sumou „4 660 Sk“.
2.
V § 10 ods. 3 sa slová „osobitný zákon“ nahrádzajú slovami „vláda Slovenskej republiky nariadením“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z.
2)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.
3)
§ 24, 31, 56, 64, 70, 133, 135 a 139 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.