190/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1994 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. mája 1994,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 Zákonníka práce nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
§ 3 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) s pracovníkmi na výkon pestovných prác v lesníctve, ktoré sa podľa svojej povahy alebo so zreteľom na vplyvy počasia nemôžu vykonávať počas celého roka, a so sezónnymi pracovníkmi na ručné zberové práce v poľnohospodárstve.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v. r.