187/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 1 sa číslovka „45" nahrádza číslovkou „30".
2.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z kladného rozdielu medzi skutočnou vlastnou daňovou povinnosťou platiteľa a vlastnou daňovou povinnosťou uvedenou v daňovom priznaní sa určí zvýšenie dane vo výške 100 %, ak tento rozdiel zistí finančný orgán, a vo výške 20 %, ak ho platiteľ zistí sám a opravu dane vykoná v dodatočnom daňovom priznaní.
(2)
Z kladného rozdielu medzi nadmerným odpočtom uvedeným v daňovom priznaní a skutočným nadmerným odpočtom platiteľa sa zvýšenie dane určí podľa odseku 1, v prípade, ak nadmerný odpočet bol vrátený podľa § 22, prípadne podľa 47. V prípade, ak nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 22, prípadne podľa § 47, uloží finančný orgán pokutu vo výške 10 % z tohto rozdielu.
(3)
Zo súčtu skutočnej vlastnej daňovej povinnosti platiteľa a nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní sa určí zvýšenie dane podľa odseku 1 v prípade, ak nadmerný odpočet bol vrátený podľa § 22, prípadne § 47. V prípade, ak nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 22, prípadne § 47, určí sa zvýšenie dane podľa odseku 1 zo skutočnej vlastnej daňovej povinnosti a finančný orgán uloží pokutu vo výške 10 % z nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní.
(4)
Ak daň nebola zaplatená včas alebo v plnej výške, platiteľ je povinný zaplatiť dodatočne splatnú daň a penále vo výške 0,3 % z dlžnej dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane. Táto sankcia sa uplatní aj v prípade, ak platiteľ nezaplatí včas alebo v plnej výške zvýšenie dane a pokutu podľa odsekov 1, 2 a 3 a penále podľa tohto odseku.
(5)
Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 10 % vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto dAňové priznanie týka, najmenej však 5 000 Sk.
(6)
Ak platiteľ nesplní riadne a včas registračnú alebo oznamovaciu povinnosť alebo nepredloží daňové priznanie vôbec, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(7)
Ak ide o osobu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 12 ods. 4 a § 12a ods. 5, uloží jej finančný orgán pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(8)
Suma zvýšenia dane, vymeranej pokuty alebo penále sa zaokrúhli na celé koruny nahor.
(9)
Zvýšenie dane, penále alebo pokuta sa nevyrubí, ak nepresiahne sumu 100 Sk.
(10)
Spôsob vyrubenia zvýšenia dane, penále a pokút a ich vymáhanie ustanovuje osobitný predpis36a).“.
3.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Základ a výpočet dane pri dovezenom tovare
(1)
Základom dane pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. a) a b) je súčet
a)
základu na vymeranie cla,
b)
cla,
c)
spotrebnej dane,
d)
platieb vyberaných colnými orgánmi pri dovoze tovaru.
(2)
Clom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie clo vypočítané podľa príslušnej sadzby colného sadzobníka neznížené podľa osobitných predpisov.41), 42), 43)
(3)
Pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. c) je suma dane za každý mesiac, v ktorom je tovar prepustený do režimu dočasného použitia, 3 % z dane, ktorá by sa mala vyrubiť, keby bol tento tovar prepustený do režimu dočasného použitia. Takto určená daň nesmie byť vyššia ako tá, ktorá by sa vyrubila v prípade prepustenia tohto tovaru do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia.
(4)
Pri tovare prepustenom z režimu dočasného použitia do režimu voľného obehu sa výška dane stanoví rozdielom daní vypočítaných podľa § 45 ods. 1 písm. a) a podľa odseku 3.
(5)
Pri tovare prepustenom z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku do režimu voľného obehu sa daň vypočíta spôsobom zhodným s výpočtom cla.45)
(6)
Pri dovezenom tovare sa uplatňujú sadzby dane podľa § 16.“.
4.
V § 47 ods. 11 znie:
„(11)
Platiteľ môže podľa všeobecne záväzného právneho predpisu požiadať o udelenia povolenia
a)
na dodávky tovaru za ceny bez dane pri zásobovaní zahraničných leteckých a plavebných spoločností určeného na predaj alebo poskytovanie služieb na palubách ich lietadiel a lodí,
b)
na predaj vybraného tovaru spotrebného charakteru za ceny bez dane v predajniach typu DUTY/TAX FREE fyzickým osobám po prechode štátnej hranice Slovenskej republiky, v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností.“.
5.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví podmienky udeľovania povolení na predaj tovaru za ceny bez dane podľa odseku 11 všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
6.
Príloha č. 1 zákona č. 222/1992 Zb. znie:
„Príloha č. 1 zákona č. 222/1992 Zb.
ZOZNAM TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SADZBE DANE 6 %
Číselný kód l Názov tovaru
01 - Živé zvieratá
&nbsp okrem:
&nbsp 0101 - Kone, osly, muly a mulice, živé
&nbsp 010600 - Ostatné živé zvieratá
02 - Mäso a požívateľné droby
&nbsp okrem:
&nbsp 020500 - Konské mäso, mäso oslov, mul alebo
&nbsp mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené
&nbsp 0206 - len Jedlé droby, kozie, konské, oslie, z mul alebo mulíc, čerstvé,
&nbsp chladené alebo mrazené
&nbsp 208 0- Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené
0301 - Živé ryby
&nbsp okrem:
&nbsp 030110 - Akváriové ryby
&nbsp 03019200 - Úhory (Angullla spp.)
&nbsp 03019990 - Morské
0302 - Ryby čerstvé alebo chladené, s výnimkou rybacieho
filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
&nbsp okrem:
&nbsp 03021200 - Tichomorský losos(Oncorhynchus spp.) atlantický losos (Salmo salar) a
&nbsp dunajský losos (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
&nbsp 030265 - Žraloky
&nbsp 03026600 - Úhory (Angullla spp.)
&nbsp 03027000 - Pečene, Ikry a mllečle
0303 - Ryby mrazené, s výnimkou rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
&nbsp okrem:
&nbsp 03031000 - Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.) s výnimkou pečene, ikier a mllečla (2)
03032200 - Atlantický losos (Salmo salar) a dunajský losos (hlavátka) (Hucho hucho)
&nbsp 03075 - Žraloky
&nbsp 03037600 - Úhory (Angullla spp.)
&nbsp 03038000 - Pečene, ikry a mllečle
0304 - Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené
&nbsp okrem:
&nbsp 03041013 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického
&nbsp lososa (Salmo salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
&nbsp 03042013 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
&nbsp salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
&nbsp 03042061 - Z ostriežov a žralokov (Squalus acantlhlas a Scylior hlnus spp.)
&nbsp 03042069 - Z ostatných žralokov
&nbsp 03049005 - Surimi
0305 - Ryby sušené, nasolené alebo v slanom náleve, údené ryby, tiež varené pred údením
&nbsp alebo počas údenia, rybacie múky, múčky a pelety vhodné na ľudskú výživu
&nbsp okrem:
&nbsp 03052000 - Rybacia pečeň, Ikry a mllečle sušené, údené, nasolené alebo
&nbsp v slanom náleve
&nbsp 03053030 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
&nbsp salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka), nasolené alebo
&nbsp v slanom náleve (2)
&nbsp 03054100 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
&nbsp salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
&nbsp 03054950 - Úhor (Angullla spp.)
&nbsp 03056950 - Z tichomorského lososa(Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
&nbsp salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (1)
04 - Mlieko a mliekárenské výrobky; vtáčie vajcia;
&nbsp prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu; Inde neuvedené ani nezahrnuté
&nbsp okrem:
&nbsp 0404 - Srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo Iných
&nbsp sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež s prídavkom
&nbsp cukru alebo Iných sladidiel, Inde neuvedené ani nezahrnuté
&nbsp 04070090 - Ostatné
&nbsp 0408 - Vtáčie vajcia, bez škrupín, a žltky, čerstvé, sušené, varené
&nbsp vo vode alebo v pare, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované,
&nbsp tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
&nbsp 04100000 - Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté
07 - Zelenina, používateľné rastliny, korene a hľuzy
&nbsp okrem:
&nbsp 07091000 - Artičoky
&nbsp 07099020 - Kardy a kardony (artičôk kardový
&nbsp jedlý a zdužlnatelý, jedlé listové stopky kardy)
&nbsp 07099031 - Určené k iným účelom ako na výrobu
&nbsp oleja
&nbsp 07099040 - Kapary
&nbsp 07099090 - Ostatné
&nbsp 07108080 - Artičoky
&nbsp 0711 - Zelenina dočasne konzervovaná (napr. oxidom siričitým alebo v slanej vode,
&nbsp šírenou vodou alebo pridaním Iných látok na zabezpečenie jej dočasnej
&nbsp konzervácie), ale v tomto stave nevhodná na používanie
&nbsp 0714 - Manlokové korene, marantové asalepové korene; topinambury, bataty
&nbsp (sladké alebo Indické zemiaky) a podobné korene a hľuzy s vysokým
&nbsp obsahom škrobu alebo Indulínu, čerstvé alebo sušené, tiež rozrezané
&nbsp alebo aglomerované v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch; dreň
&nbsp ságovníka
08 - Jedlé ovocie a orechy; šupky citrusových plodov a melónov
&nbsp okrem:
&nbsp 0801 - Kokosové orechy, orechy para, akažuové orechy, čerstvé alebo
&nbsp sušené, tiež bez škrupiny alebo ošúpané
&nbsp 0802 - Ostatné škrupinové ovocie, čerstvé alebo sušené, tiež bez škrupiny alebo
&nbsp vylúpané
&nbsp 0804 - Datle, figy, ananás, avokádo, kvajava, mango a mangostany, čerstvé
&nbsp alebo sušené
&nbsp 080620 - Sušené
&nbsp 08072000 - Papaje
&nbsp 08081010 - Jablká na výrobu muštov, voľne uložené od 16. septembra do 15. decembra
&nbsp 08082010 - Hrušky na výrobu muštov (hruškového vína), voľne uložené od 1. augusta
&nbsp do 31. decembra
&nbsp 08109030 - Tamarindy (Tamarindus indica), jabĺčka kešu (Anacardium
&nbsp occidentale), liči (čínske slivky) (Nephelium litchi), jackfruit (opičí
&nbsp chlieb) (Artocarpus intergrifolia) , sapoty (Achras zapota)
&nbsp 0809080 - Ostatné
&nbsp 0812 - Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. oxidom siričitým
&nbsp alebo v slanej vode, šírenou vodou alebo pridaním iných látok na
&nbsp zabezpečenie jeho dočasnej konzervácie), ale nevhodné v tomto
&nbsp stave na požívanie
&nbsp 08134050 - Papaje
&nbsp 08134060 - Tamarindy (indické datle)
&nbsp 08140000 - Šupky (kôra) citrusových plodov alebo melónov(vrátane vodných
&nbsp melónov), čerstvé, zmrazené, naložené v slanej vode, šírenej vode alebo s
&nbsp prídavkom iných látok slúžiacich na zabezpečenie ich dočasnej konzervácie
&nbsp alebo sušené
10 - Obilie
&nbsp okrem:
&nbsp 100700 - Zrná ciroku
&nbsp 1008 - Pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie
11010000 - Pšeničná múka alebo múka zo súraže
1105 - Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov
12 - Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné liečivé rastliny;
&nbsp slama a krmoviny
&nbsp okrem:
&nbsp 1202 - Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané
&nbsp alebo drevené
&nbsp 12030000 - Kopra
&nbsp 120400 - Ľanové semená, tiež drvené
&nbsp 1207 - Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené
&nbsp 12111000 - Korene sladkého drievka
&nbsp 12112000 - Korene ginsengu (ženšenu)
&nbsp 12119030 - Tonkové semená
&nbsp 12119080 - Ostatné
&nbsp 121210 - Svätojánsky chlieb, vrátane semien svätojánskeho chleba
&nbsp 12122000 - Riasy (chaluhy)
&nbsp 12123000 - Kôstky a jadrá marhúľ, broskýň alebo sliviek
&nbsp 121299 - Ostatné
1501 - Bravčová masť; iný bravčový tuk a hydinový tuk, škvarené, tiež lisované alebo
&nbsp extrahované rozpúšťadlami
&nbsp okrem: položiek určených na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu
&nbsp potravín na ľudskú výživu
1512 - Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinovaný,
&nbsp ale chemicky neupravený
&nbsp okrem: položiek určených na technické alebo
&nbsp priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú výživu
1514 - Repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
&nbsp okrem: položiek určených na technické alebo
&nbsp priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú výživu
1517 - Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo rastlinných tukov
&nbsp alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako pokrmové
&nbsp tuky a oleje, okrem ich frakcií čísla 1516
16 - Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
&nbsp okrem:
&nbsp 160300 - Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných
&nbsp vodných bezstavovcov
&nbsp 16041100 - Lososy
&nbsp 16042005 - Prípravky zo surimi
&nbsp 16042010 - Z lososov
&nbsp 160430 - Kaviár a kaviárové náhradky
&nbsp 1605 - Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo v konzervách
1701 - Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v tuhom stave
&nbsp okrem:
&nbsp 170111 - Trstinový cukor
1702 - Ostatné cukry, včítane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy)
&nbsp v tuhom stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý
&nbsp med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy
1703 - Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru
&nbsp okrem:
&nbsp 17031000 - Trstinová melasa
19011000 - Prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj
1902 - Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené,
&nbsp ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli
&nbsp (mäsové alebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónov); kuskus, tiež pripravený
1904 - Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); iné
&nbsp obilie ako kukurica, v zrnách, predvarené alebo inak upravené
1905 - Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne
&nbsp oblátky používané na lieky, oblátky, sušené cesto z múky,
&nbsp škrobu v listoch a podobné výrobky
20 - Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
&nbsp okrem:
&nbsp 20049095 - Artičoky
&nbsp 200570 - Olivy
&nbsp 20059030 - Kapary
&nbsp 20059050 - Artičoky
&nbsp 20060010 - Zázvor
&nbsp 200811 - Arašidy(búrske oriešky)
&nbsp 200820 - Ananásy - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200830 - Citrusové plody - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200840 - Hrušky - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200850 - Marhule - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200860 - Čerešne - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200870 - Broskyne - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200880 - Jahody - len s prísadou alkoholu
&nbsp 20089100 - Palmové jadrá
&nbsp 200892 - Zmesi - len s prísadou alkoholu
&nbsp 200899 - Ostatné - len s prísadou alkoholu
210690 - Ostatné
2201 - Voda, včítane minerálnych vôd prírodných alebo
&nbsp umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearomatizované; ľad a sneh
2209 - Stolný ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
2309 - Prípravky používané na výživu zvierat
&nbsp okrem:
&nbsp 230910 - Výživa pre psov a mačky v balení na drobný predaj
2701 - Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
27030000 - Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná
270400 - Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia
&nbsp alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie
27050000 - Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a
&nbsp podobné plyny, okrem zemných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov
27100074 - Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076 - Vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 1 %
&nbsp hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
27100077 - Vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2 %
&nbsp hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
27100078 - Vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti
2711 - Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
27160000 - Elektrická energia
28444000 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako položiek 2844 10, 2844 20 alebo
&nbsp 2844 30; zliatiny disperzie (vrátane cementov), keramické výrobky a zmesi
&nbsp obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; s výnimkou rádioaktívneho odpadu
29251100 - Sacharín a jeho soli
2941 - Antibiotiká
30 - Farmaceutické výrobky
34070000 - Modelovacie pasty, okrem pást upravených pre zábavu
&nbsp detí; prípravky známe ako zubolekársky vosk alebo zubné otlačkovacie zmesi, v sadách,
&nbsp v balení na drobný predaj alebo v tabuľkách, v tvare podkov,
&nbsp tyčiniek alebo v podobných tvaroch; iné prípravky používané v zubnom lekárstve na báze
&nbsp sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého)
38239098 - Ostatní - iba bioplyn
39209990 - Ostatné - iba filmový materiál z polyvinylalkoholu
4014 - Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov)
&nbsp z vulkanizovaného, iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy
40151100 - Rukavice chirurgické
4401 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné); drevené štiepky alebo
&nbsp triesky; drevené piliny, zbytky a odpad, tiež aglomerované v tvare
&nbsp klátov, brikiet, peliet a v podobných tvaroch
480252 - Papier s plošnou hmotnosťou 40 g. m-2, nie však
&nbsp vyššou ako 150 g. m-2 - len Braille papier
48253 - Papier s plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g. m-2 len Braille papier
48026091 - V kotúčoch - len Braille papier
48026099 - V listoch (hárkoch - len Braille papier)
48056080 - Ostatné - len Braille papier
48057090 - Ostatné - len Braille papier
48058090 - Ostatné - len Braille papier
481810 - Toaletný papier vyrobený z viac ako 70 % recyklovaného papiera
481840 - Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky
48189010 - Výrobky pre chirurgické, lekárske alebo hygienické účely, neupravené pre maloobchodný predaj
48202000 - Zošity
48209000 - Ostatné, ak ide o školské výrobky z papiera alebo kartónu
48235990 - Ostatné - len Braille papier
4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
4903 - Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy
&nbsp na kreslenie a omaľovánky pre deti
4905 - Kartografické výrobky všetkých druhov, včítane
&nbsp atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
5601 - Vata z textilných materiálov a výrobky z nej ;
&nbsp textilné v dĺžke najviac 5 mm (vločka), textilný prach a nopky
61159310 - Pančuchy na kŕčové žily
66020000 - Palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre
&nbsp nevidiace a čiastočne vidiace osoby
70151000 - Okuliarové sklá korekčné
7017 - Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a na
&nbsp farmaceutické účely, tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované
84191900 - Ostatné, len slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody
84212190 - Ostatné - len domáce prístroje na úpravu vody
&nbsp a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy
84213930 - Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu
84213971 - Katalyzátory pre motorové vozidlá
84219900 - Ostatné, len k položke 842 12190 a 842 13930
842310 - Osobné váhy v hlasovým výstupom pre nevidiacich
ex8469 - Písacie stroje a stroje na spracovanie textu - len na použitie nevidiacimi a slabozrakými
&nbsp alebo osobami s amputovanou alebo ochrnutou hornou končatinou, a
&nbsp zariadenia pre osoby s poruchami reči
847010 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre
&nbsp nevidiacich bez vonkajšieho zdroja energie
847021 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre
&nbsp nevidiacich s vonkajším zdrojom energie vybavené tlačiarňou
847029 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre
&nbsp nevidiacich s vonkajším zdrojom energie vybavené tlačiarňou
84709000 - Ostatné - len prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre
&nbsp nevidiacich, prídavné zariadenia k počítačom umožňujúce ich ovládanie osobami so
&nbsp zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami, programové
&nbsp vybavenie počítačov pripravené špeciálne pre postihnuté osoby, elektronické kalkulačky,
&nbsp osobné váhy a iné pomôcky s hlasovým výstupom pre nevidiacich
84719280 - Ostatné - braillská tlačiareň pre nevidiacich
84719980 - Ostatné - len zariadenia na vytváranie hmatového
&nbsp písma (napr. Braillovho) alebo reliéfnych grafických znakov a záznamov pre nevidiacich
847321 - Prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich,
&nbsp prídavné zariadenia k počítačom umožňujúce ich ovládanie
&nbsp osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
847330 - Prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich,
&nbsp prídavné zariadenia k počítačom umožňujúce ich ovládanie
&nbsp osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
8506939 - Ostatné- galvanické články a batérie zinkovzdušné-
&nbsp len vo vyhotovení na slúchadlá pre sluchovo postihnutých
85178290 - Ostatné - len písacie telefóny pre nepočujúcich
85184099 - Ostatné - elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače len individuálne zosilňovače pre
&nbsp nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky
&nbsp pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače na vyučovanie sluchovo postihnutých detí
85318090 - Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje - len špeciálne
&nbsp signalizačné prístroje pre nepočujúcich a nevidiacich
87039010 - S elektrickými motormi - osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne
&nbsp na prepravu osôb (okrem uvedených v čísle 8702), včítane
&nbsp osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
8703 ex - Vozidlá rýchlej lekárskej pomoci - resuscitačné vozidlá. Týka sa položiek 87032110,
&nbsp 87032190,87932219, 87032290, 87032319, 87032390, 87032410,
&nbsp 87032490,87033110, 87033190, 87033219, 87033290,87033319, 87022290, 87039090
87089998 - Ostatné - časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel - len ručné ovládanie nožných
&nbsp pedálov, ručných pák vrátane riadiacej páky pre telesne postihnutých
8713 - Vozidlá pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
87142000 - Časti, súčasti a príslušenstvo pojazdných kresiel
&nbsp alebo podobných vozíkov pre invalidov
90013000 - Kontaktné šošovky
900140 - Okuliarové šošovky zo skla
900150 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 - Rámy na okuliare alebo podobné výrobky, ich časti a súčasti
&nbsp okrem:
&nbsp 90031910 - Vyrobené z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
&nbsp 90031990 - Vyrobené z ostatných materiálov
90041090 - Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné) a podobné výrobky s opticky opracovanými sklami
9018 - Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane
&nbsp scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje ako aj prístroje na skúšanie
&nbsp zraku
9019 - Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na
&nbsp liečbu ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje
&nbsp oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, včítane bariel, liečebných a chirurgických pásov
&nbsp a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky
&nbsp a prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo
&nbsp na tele alebo implantované v organizme na
&nbsp kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 - Rontgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske,
&nbsp chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely čítané rádiografických alebo
&nbsp rádioterapeutických prístrojov, rôntgenov a iných zariadení na výrobu
&nbsp rontgenových lúčov, generátorov vysokého napätia, ovládacích stolov, presvetľovacích
&nbsp štítov, kresiel a podobných výrobkov na vyšetrovanie alebo liečenie
90251191 - Klinické alebo veterinárne teplomery
90268091 - Elektronické - len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90268099 - Ostatné - len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90282000 - Merače kvapalín - len vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody
&nbsp v domácnostiach
903010 - Prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia - okrem
&nbsp používaných v civilných lietadlách
91029900 - Ostatné - náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky vrátane stopiek
&nbsp len pre nevidiacich, s výnimkou zaradených do čísla 9101
910039000 - Ostatné - hodinky a malé kyvadlové hodiny s hodinovým strojčekom - len vibračné
&nbsp a svetelné budíky pre nepočujúcich
9402 - Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly,
&nbsp lôžka s mechanickým zariadením na ošetrovanie chorých a zubolekárske
&nbsp kreslá); časti a súčasti týchto výrobkov, okrem kresiel pre holičstvá a kaderníctva
&nbsp Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systému46) (ďalej len „harmonizovaný systém") alebo štvorciferný kód čísla harmonizovaného systému, alebo šesťciferný kód položky harmonizovaného systému, alebo osemciferný kód položky kombinovanej nomenklatúry. 47)".
7. Príloha č. 2 zákona č. 222/1992 Zb. znie:“.
„Príloha č. 2 zákona č. 222/1992 Zb.
ZOZNAM SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 25 %
Číselný kód Názov tovaru
903 1 - Reštauračné stravovanie
903 4 - Stravovanie v zariadeniach rekreačných
903 9 - Stravovanie verejné ostatné
911 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
912 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovoobrábací priemysel
913 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre chemický priemysel
914 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
915 - Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
916 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných
&nbsp látok a ich uzlov
917 - Opravy a údržba dopravných prostriedkov
918 - Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
919 - Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
&nbsp s výnimkou
&nbsp - Opravy a údržba zdravotníckej techniky vrátane prístrojov
921 - Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho a kovoobrábacieho priemyslu
922 - Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
923 - Opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu
924 - Opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925 - Opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
926 - Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov
&nbsp okrem:
&nbsp 926 94 - Opravy a údržba ortopedických výrobkov,
&nbsp výrobkov očnej optiky a ochranných pomôcok
927 - Montáže pri opravách sústav strojov
932 2 - Doprava nákladov cestná
953 - Ubytovacie služby
&nbsp okrem:
&nbsp 953 3 - Výkony rekreačných stredísk-len ubytovacie
&nbsp služby v rámci detskej rekreácie
954 - Služby cestovného ruchu
968 - Komunálne osobné služby
&nbsp okrem:
&nbsp 968 4 - Služby práčovni, čistiarní a farbiarní
&nbsp 968 63 - Služby dezinfekčné, deratizačné služby a odhmyzovanie
&nbsp 968 9 - Služby pohrebné
969 - Požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
971 - Výkony pri strojnom spracovaní údajov
972 - Poradenské služby na riadenie podnikov
973 - Architektonické, investorské a iné technické služby
974 - Obchodné a sprostredkovateľské služby
975 - Požičiavanie strojov a zariadení organizáciám
976 - Projektovanie automatizovaných systémov a tvorba programového vybavenia
993 - Advokátske, informačné, prekladateľské a iné služby verejnosti
Číselný kód obsahuje odbor, prípadne odbor, skupinu a podskupinu Jednotnej klasifikácie výkonov.48)
560xx31 - Práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle
&nbsp (včítane výroby v plátov) -kompletačné operácie
560xx45 - Práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle
&nbsp (včítane výroby z plátov) - balenie a rozdeľovanie
620 - Práce výrobnej povahy v drevospracujúcom priemysle
&nbsp okrem:
&nbsp 620xxll - čistenie
&nbsp 620xx13 - delenie
&nbsp 620xx15 - obrábanie
&nbsp 620xx23 - sušenie
&nbsp 620xx41 - skúšanie
&nbsp 620xx27 - práce výrobnej povahy v priemysle papiera a celulózy - povrchová úprava
&nbsp 620xx31 - práce výrobnej povahy v priemysle papiera a celulózy - kompletlzačné
&nbsp &nbsp operácie
&nbsp 620xx45 - práce výrobnej povahy v priemysle
&nbsp &nbsp papiera a celulózy - balenie a rozdeľovanie
650 - Práce výrobnej povahy v priemysle skla, keramiky a porcelánu
710 - Práce výrobnej povahy v textilnom priemysle
&nbsp okrem:
&nbsp 710xx08 - úprava druhotných surovín na nové spracovanie
&nbsp 710xx13 - delenie
&nbsp 710xx19 - tvarovanie
&nbsp 710xx23 - sušenie
&nbsp 710xx81 - ožarovanie
&nbsp 710xx91 - práce výrobnej povahy pri výrobe textilných prladzí, nití
&nbsp 710xx92 - práce výrobnej povahy pri výrobe tkanín a netkaných textilov
720 - Práce výrobnej povahy v konfekčnom priemysle
&nbsp okrem:
&nbsp 720xx13 - delenie
&nbsp 720xx19 - tvarovanie
730 - Práce výrobnej povahy v priemysle spracovania koží
&nbsp okrem:
&nbsp 730xxll - čistenie
&nbsp 730xx13 - delenie
&nbsp 730xx15 - obrábanie
&nbsp 730xx19 - tvarovanie
&nbsp 730xx23 - sušenie
&nbsp 730xx41 - skúšanie
&nbsp 730xx81 - spracovanie surových koží
799 - Práce výrobnej povahy v ostatnej priemyselnej výrobe
&nbsp okrem:
&nbsp 799xx01 - tažba surovín
&nbsp 799xx02 - úprava prvotných surovín pre druhovýrobu
&nbsp 799xxll - čistenie
&nbsp 799xx13 - delenie
&nbsp 799xx15 - obrábanie
&nbsp 799xx19 - tvarovanie
&nbsp 799xx23 - sušenie
&nbsp 799xx41 - skúšanie
&nbsp 799xx81 - ožarovanie
&nbsp 799xx83 - preparácia
&nbsp 799xx86 - sterilizácia
&nbsp 799xx91 - práce výrobnej povahy pri výrobe priemyselných krmív
&nbsp 799xx95 - zmrazovanie plôch zimných štadiónov
&nbsp 799xx96 - výroba chladu v priemysle
Číselný kód obsahuje trojmiestny odbor práv výrobnej povahy, 49) vyjadrenie predmetového zoskupenia na 4. a 5. mieste uvedené v príslušnom odbore a skupinu priemyselných prác na 6. a 7. mieste."
Poznámka pod čiarou k odkazu 49) znie:
49) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1981 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy v znení neskorších predpisov.".
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Ak daňový subjekt nedodrží lehotu na uvedenie pokladníc do prevádzky ustanovenú osobitným predpisom11a), správca dane uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(8)
Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nepoužíva pokladnicu, uloží mu pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk. Pri opakovanom zistení podá správca dane návrh na pozastavenie podnikateľskej činnosti.11b)
(9)
Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nevydá doklad vyhotovený pokladnicou, uloží mu pokutu od 1 000 Sk do 10 000 Sk. Pri opakovanom zistení správca dane uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk.
(10)
Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nevedie evidenciu podľa osobitného predpisu11c), uloží mu pokutu až do výšky 500 000 Sk, najmenej však 50 000 Sk.
(11)
Ak správca dane zistí, že daňový subjekt svojím zásahom vyradí z prevádzky pokladnicu, uloží mu pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a), 11b), 11c) znejú:
„11a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.
11b)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon v znení neskorších predpisov.
11c)
§ 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.