174/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. júna 1994
k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla takto:
Článok 1
Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu.
Článok 2
Vyslovuje súhlas s vyslaním vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu.
Ivan Gašparovič v. r.