172/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.1994 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. júla 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 znie:
„(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994 (ďalej len „štátny rozpočet") sa určujú sumou 134 680 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 148 680 000 000 Sk.“.
2.
V § 1 ods. 6 sa slová „13 188 079 000 Sk" nahrádzajú slovami „15 311 489 000 Sk".
3.
V § 2 ods. 2 znie:
„(2)
Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu uvedené v § 1 ods. 1 najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2.“.
4.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu4) sa na konci pripája tento text:
„§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Na finančné krytie výdavkov spojených s dokončovaním rozostavanej komplexnej bytovej výstavby sa v roku 1994 použijú prostriedky Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond") v sume 500 000 000 Sk.
(2)
Na finančné krytie výdavkov spojených s konverziou zbrojnej výroby sa v roku 1994 použijú prostriedky fondu v sume 245 500 000 Sk.
(3)
Na finančné krytie výdavkov spojených s rozvojovými programami Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím vlády sa použijú prostriedky fondu v sume 3 500 000 000 Sk.
(4)
Finančné prostriedky podľa odsekov 1 až 3 sa použijú na základe rozhodnutia vlády prostredníctvom osobitného účtu fondu otvoreného v Národnej banke Slovenska.“.
7.
Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu10a) znie:
㤠8a
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1994 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení v sume 1 197 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavok vo výške 100 % do 30. septembra 1994; zúčtovanie odvodu so štátnym rozpočtom vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1994.
(3)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;10a) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov10a) zostávajú nedotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
„10a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.“.
8.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Príspevok nemožno poskytnúť z mimorozpočtových prostriedkov.“.
9.
V § 9 ods. 3 druhá veta znie:
„Ak u podnikateľa alebo v štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácii nepôsobí odborový orgán, rozhoduje o spôsobe a výške poskytovania príspevku podnikateľ alebo vedúci štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácie po dohode so zamestnancami.“.
10.
V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Do základne nemožno započítať mzdové prostriedky zúčtované na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám v rámci podnikateľskej činnosti štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácie.“.
11.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11a) znie:
„(5)
Príspevok podľa odseku 1 sa neposkytuje, ak štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia tvorí sociálny fond podľa osobitného zákona.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:
„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 10 ods. 1 sa slová „v roku" nahrádzajú slovami „v druhom polroku".
13.
V § 10 ods. 2 sa slová „presiahne 50 %, alebo" nahrádzajú slovami „presiahne 50 % a ".
14.
V § 10 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14a) znejú:
„(4)
Kontrolu správnosti výpočtu regulačného odvodu vykoná príslušný orgán vykonávajúci správu daní,14a) v ktorého obvode pôsobnosti má podnikateľský subjekt sídlo.
(5)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva môže urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a prípadne poskytnúť úľavy pri vysporiadaní regulačného odvodu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a) znie:
14a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a odvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/1994 Z. z.".
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.“.
15.
Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a) znie:
㤠12a
Preplatky daňovníka na jednotlivých druhoch daní, poplatkov a cla, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, možno v roku 1994 použiť na kompenzáciu ich nedoplatkov; ustanovenia osobitného predpisu18a) sa použijú primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:
„18a)
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 16 ods. 2 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky".
17.
Prílohy č. 1 až 4 sa nahrádzajú znením, ktoré tvorí prílohy č. 1 až 4 tohto zákona.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak sa zákonom prenášajú na obce úlohy štátnej správy, prevedie ministerstvo financií zodpovedajúci objem prostriedkov do rozpočtov obcí.
(5)
Spôsob zúčtovania príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu určí každoročne ministerstvo financií.“.
2.
V § 7 ods. 4 sa za slová „národná poisťovňa," vkladajú slová „Národná banka Slovenska,".
3.
V § 32 ods. 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„(2)
Obec do 31. decembra 1994 zmení obecný podnik podľa charakteru predmetu jeho činnosti na podnikateľský subjekt podľa osobitného predpisu8) alebo na príspevkovú organizáciu podľa tohto zákona. Ustanovenia osobitného predpisu9a) sa použijú primerane. Ak obec nezmení obecný podnik do 31. decembra 1994, súd nariadi likvidáciu tohto podniku aj bez návrhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a)
§ 69 Obchodného zákonníka.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10) sa na konci pripájajú tieto vety:
„§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1993 Z. z. o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov.“.
5.
V § 34 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „uvedené sa vzťahuje aj na pokuty právoplatne uložené a nevymožené do 1. januára 1994.".
Čl.III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 41 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ak je zamestnávateľom cirkevná škola, alebo súkromná škola, platí sa zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie za činnosti v rámci hlavnej činnosti cirkevnej alebo súkromnej školy za rok 1994 z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.".
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.“.
Čl.IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch sa mení takto:
V § 7 ods. 4 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a pracovníci ministerstva".
Čl.V
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 1 znie:
„(1)
Od základu dane možno odpočítať stratu, ktorá vznikla v najbližšom predchádzajúcom zdaňovacom období, a to rovnomerne počas piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období; ak počas týchto piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období vznikne daňovníkovi ďalšia strata, nemožno ju už odpočítať od základu dane. Možnosť odpočítania straty sa nevzťahuje na štátne podniky a akciové spoločnosti s nadpolovičnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku. Po prvý raz možno toto ustanovenie použiť pri strate vzniknutej za zdaňovacie obdobie roka 1993.“.
2.
V § 34 ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá vrátane poznámky pod čiarou k odkazu30a) znie:
„Odpočítať možno len tú časť straty, ktorú nemožno kryť z rezervného fondu.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu30a) znie:
„30a)
Napr. § 67, 124 a 217 Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 41 ods. 14 znie:
„(14)
Daňovník, ktorý má príjmy z podnikateľskej činnosti (§ 7 ods. 1), si môže v prvom roku vzniku daňovej povinnosti znížiť základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov o 50 %, v druhom roku o 30 % a v treťom roku o 25 %. Ak daňovník pokračuje v podnikateľskej činnosti podľa prvej veta aspoň po dobu troch rokov od roku, za ktorý si takto znížil daň, a túto sumu vynaložil na rozvoj podnikania14a) obstaraním hmotného alebo nehmotného majetku odpisovaného podľa tohto zákona, je od povinnosti doplatiť daň oslobodený.“.
4.
V § 41 ods. 15 sa vypúšťajú slová „,ak nejde o nedoplatky vzniknuté za zdaňovacie obdobia do konca roka 1992 a penále za nedoplatky vyrubené v priebehu roka 1993 vzťahujúce sa na toto zdaňovacie obdobie".
Čl.VI
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iní osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 3 znie:
„(3)
Čistý výnos z predaja kupónov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
2.
V § 28 ods. 3 písm. b) bod 4 sa vypúšťajú slová „formou majetkových vkladov".
Čl.VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 103 písm. b) znie:
„b)
povoliť úľavy z penále a pokút, prípadne urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí.“.
Čl.VIII
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podnik je povinný vykonať osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení, ak tak ustanoví osobitný zákon.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2.
V § 9 ods. 4 prvá veta znie:
„Prostriedky fondov nemožno podniku odňať, ak osobitný zákon neustanoví inak; podnik o ich použití rozhoduje v súlade s právnymi predpismi samostatne.“.
Čl.IX
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 303/1995 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.
Michal Kováč v.r.

Ivan Gašparovič v.r.

Jozef Moravčík v.r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994
(v mil. Sk)
PRÍJMY
A. Daňové príjmy spolu 105 280.0
Daň z pridanej hodnoty 40 560.0
Spotrebné dane 20 840.0
Daň z príjmov právnických osôb 26 738.0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 5 184.0
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti 3 808.0
Daň z príjmov z kapitálových výnosov 3 000.0
Clo 4 400.0
Ostatné daňové príjmy 750.0
B. Nedaňové príjmy spolu 29 400.0
Príjmy RO a odvody PO 3 123.0
Správne poplatky a odvody 1 930.0
Príjmy z vládnych úverov 6 400.0
Úroky 650.0
Odvody Národnej banky Slovenska 10 600.0
Ostatné nedaňové príjmy 6 697.0
Príjmy spolu 134 680.0
VÝDAVKY
I. Bežné výdavky spolu 139 247.4
v tom:,
A. Neinvestičné dotácie podnikovému sektoru 12 398.9
z toho: cenové 4 992.0
B. Transfery domácnostiam 25 866.6
v tom:nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia 11 695.4
poistné a príspevky do fondov NP 10 571.2
dávky sociálnej starostlivosti 3 600.0
C. Verejná spotreba obyvateľstva 27 536.7
v tom: školstvo 17619.5
zdravotníctvo 1 939.1
kultúra 2 094.2
ostatné 5 883.9
D. Verejná spotreba štátu 43 511.2
v tom: obrana a bezpečnosť 14 225.8
súdy a prokuratúra 770.9
ostatná správa 4 473.3
iné výdavky na verejnú spotrebu štátu vrátane poistného za štátnych 24041.2
pracovníkov RO, PO
E. Štátny dlh 26 403.1
F. Bytová politika 2 495.9
G. Dotácie obciam 1 035.0
II. Kapitálové výdavky spolu 9 432.6
v tom:,
H. Investičné dotácie podnikovému sektoru 2 454.4
I. Transfery verejnému sektoru 6 978.2
Výdavky spolu 148 680.0
Prebytok (+), schodok (-) - 14 000.0

Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PODĽA KAPITOL
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu v tom
Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciám Dotácie podnikateľským subjektom
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostriedky
neinvest. invest. neinvest. invest.
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária prezidenta SR 159 978 5 000 154 978 13 978
Kancelária Národnej rady SR 196 010 13 900 181 010 66 754 1 100
Úrad vlády SR 118 490 11 780 106 710 44 754
Ministerstvo hospodárstva SR 1 442 652 5 000 665 952 75 984 17 000 110 000 286 900 357 800
Min. zahraničných vecí SR 1 426 538 280 000 911 038 94 137 147 500 88 000
Ministerstvo obrany SR 9 900 000 860 000 9 040 000
Ministerstvo financií SR 1 974 894 575 000 1 382 394 1 013 856 17 500
Mln.práce, soc.vec! a rodiny SR 11 291 162 43 000 11 124 162 300 604 81 000 43 000
Ministerstvo vnútra SR 12 458 928 495 000 11 929 261 1 665 056 34 667
Min. životného prostredia SR 1 116 009 20 000 786 009 293 218 310 000
Min. pre správu a privát. NM SR 26 336 550 25 786 16 223
Slovenská Informačná 345 324 108 000 237 324
služba
Min.dopr., spojov a ver. prác SR 6409 182 110 000 1 005 060 477 664 1 075 122 260 000 2 890 000 1 069 000
Min.pôdohospodárstva SR 10 491 313 28 000 1 110 000 267 013 1 493 000 198 000 6 970 000 692 313
Min. školstva a vedy SR 18 688 695 935 000 16 496 687 10 480 916 1 207 008 50 000
Ministerstvo kultúry SR 2 022 199 40 000 140 777 65 181 1 738 922 102 500
Ministerstvo zdra- 2 825 655 240 000 1 010 655 469 157 100 000 1 475 000
votníctva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR 1 724 701 63 000 1 660 821 394 895 880
Protimonopolný úrad SR 12 005 600 11 405 6 999
Úrad pre norm., metr. a skús. SR 148 213 59 500 88 713 36 310
Úrad prlemys. vlastníctva SR 34 509 14 300 20 209 12 675
Štatistický úrad SR 185 551 2 300 164 501 104 355 18 750
Úrad geod., kart.a katastra SR 279 737 12 550 266 637 185 915 100 450
Ústavný súd SR 23 256 2 720 20 536 10 237
Najvyšší kontrolný úrad SR 35 612 4 500 31 112 18 398
Generálna prokuratúra SR 223 003 19 500 203 503 165 891
Slovenská akadémia vied 381 000 7 000 241 000 140 638 120 000 13 000
Tlačová agentúra SR 45 247 0 0 0 41 247 4 000
Slovenský rozhlas 25 100 0 0 0 25 100
Slovenská televízia 240 0 0 0 240
Štátny dlh SR 26 403 100 0 26 403 100 0
Úrad jadrového dozoru SR 26 950 2 300 21 710 9 282 2 940
Správa štát. hmot. rezerv. SR 482 353 15 600 466 753 20 135
Všeobecná pokladničná správa 36 721 058 20 100 33 438 640 76 522 34 988 640 000 2 252 000 335 330
z toho: soc. poistné fondy 21 958 265 21 958 265
Spolu 147 645 000 3 994 200 119 346443 16 526 747 6 467 064 2983950 12 398 9OO 2 454 443
Dotácie do rozpočtov obcí 1 035 000
Úhrn 148 680 000 3 994 200 119 346443 16 526 747 6 467 064 2983950 12 398 900 2 454 443

Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.
LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PRE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ
(v mil. Sk)
Mesto Investičné dotácie Neinvestičné dotácie
Bratislava 174.0 414.0
Košice 53.0 124.0
Prešov 13.0 37.0
Spolu 240.0 575.0

Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Sk)
1. Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu 5 491 687
- rezerva vlády SR 1 450 902
z toho:
- stabilizácia ekonomiky a štrukturálne programy 335 330
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií
a s nepredvídanými mimoriadnymi udalosťami 1 005 572
- úlohy rozvoja vedy a techniky 110 000
- rezerva predsedu vlády SR 30 000
- rezerva na mzdy na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených organizácií 74 785
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery 900 000
- rezerva na garancie sociálnych poistných fondov 3 036 000
z toho:
- Fond zdravotného poistenia 2 995 150
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grassalkowichovho paláca a vybavenie
interiéru budúceho sídla prezidenta republiky 100 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu 16 139
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 111 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách 126 000
- financovanie projektu Nadácia pre pomoc krajanom 7 000
- vedenie sporu pred MSD v Haagu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 41 000
Ministerstvo obrany SR
- štátna športová reprezentácia 30 000
- financovanie štúdia príslušníkov Armády SR na civilných vysokých školách 34 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- investičné potreby pre ZŤP občanov 7 000
- financovanie rekvalifikačných kurzov pre učiteľov prostredníctvom Fondu zamestnanosti 4 000
- štúdium dôchodcov na univerzitách tretieho veku 3 000
Ministerstvo vnútra SR
- dávky sociálnej starostlivosti 3 600 000
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené
so zachovaním alebo obnovou kultúrnych pamiatok 10 000
- migračná politika 100 000
- hospodárska mobilizácia 10 400
- štátna športová reprezentácia 20 000
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR 300 000
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR 1 000 000
- hospodárska mobilizácia 96 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania lesa SR 180 000
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25 000
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 650 000
- náklady na pozemkové úpravy 186 850
- hospodárska mobilizácia 16 000
- činnosť splnomocnenca vlády SR na výstavbu a prevádzku SVD G-N 6 000
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 300 000
- podpora využívania závlahovej vody 100 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/1993 22 446
- úhrada nákladov SOU iných rezortov podľa zákona č. 171/1990 Zb. 1 600 000
- štátna športová reprezentácia 96 000
- vklad do Slovensko-amerického fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS 12 000
- príspevok na prevádzku Slovenskej technickej knižnice - Centra VTI SR 20 000
Ministerstvo kultúry SR
- obnova kultúrnych pamiatok 130 000
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita 196 000
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 17 000
- národnostné kultúrne zväzy, národnostná tlač a aktivity pre národnosti v rámci PO 140 500
v tom:
- dotovanie školských časopisov národnostných menšín 2 000
- financovanie vydania rómsko-slovenského slovníka 1 000
- Matica slovenská 95 000
- dotácia do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- hospodárska mobilizácia 30
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 15 200
Štatistický úrad SR
- výdavky na prevádzku centrálneho uzla elektronického
prepojenia a Slovenského databázového centra 2 450
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania 24 940
- hospodárska mobilizácia 160
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 240
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 150
Všeobecná pokladničná správa
- obnova národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika na Bradle 20 000
- študentské pôžičky 15 000
- financovanie záväzkov z programu PHARE 40 000
- potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 2 797
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD) 500
- sanačné práce po Sovietskej armáde 160 000
- prechodná finančná výpomoc politickým stranám a hnutiam na voľby do NR SR 30 000
Spolu v kapitolách 9 819 8O2
Rezervy a účelové prostriedky spolu 15 311 489