165/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 1994
o podrobnostiach o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie v podnikateľských subjektoch v roku 1994
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov nariaďuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje podrobnosti o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie pre podnikateľské subjekty.1)
§ 2
Kvalitatívny ukazovateľ
Kvalitatívnym ukazovateľom na účely tohto nariadenia je hospodársky výsledok pred zdanením zisťovaný za hodnotené obdobie (§ 3) zo štatistických výkazov podľa osobitného predpisu.2)
§ 3
Hodnotené obdobie
(1)
Hodnoteným obdobím pre podnikateľský subjekt, ktorý vznikol v období
a)
do 1. júla 1993, je druhý polrok roku 1994,
b)
od 2. júla 1993, je štvrtý štvrťrok roku 1994.
(2)
Hodnoteným obdobím pre podnikateľský subjekt, ktorý vznikol do 1. júla 1993 vrátane a zanikol v období od 1. júla 1994 do 31. decembra 1994, je obdobie od 1. júla 1994 do dňa zániku.
(3)
Zánikom podnikateľského subjektu sa na účely tohto nariadenia rozumie aj vstup podnikateľského subjektu do likvidácie.
(4)
Odsek 2 sa nevzťahuje na prípady, keď podnikateľský subjekt v roku 1994 zanikne alebo sa zruší bez likvidácie podľa osobitných predpisov.3) Podnikateľské subjekty, ktoré vzniknú rozdelením, zlúčením, splynutím alebo premenou na inú formu právneho subjektu, použijú na účely tohto nariadenia príslušné údaje zaniknutého alebo zrušeného právneho subjektu, ktoré je im tento povinný poskytnúť, a to v rozsahu zodpovedajúcom uskutočnenej zmene.
§ 4
Výška regulačného odvodu
(1)
Pre podnikateľský subjekt, ktorý v hodnotenom období dosiahol kladný hospodársky výsledok (ďalej len „zisk"), okrem podnikateľských subjektov v odvetví bankovníctva4), poisťovníctva5), výroby a rozvodu elektriny, plynu, pary a teplej vody zatriedených do oddielu 40 podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností6), sa určuje výška regulačného odvodu nula.
(2)
Pre podnikateľský subjekt, ktorý v hodnotenom období
a)
vykázal záporný hospodársky výsledok (ďalej len „strata"),
b)
dosiahol zisk a patrí do odvetvia bankovníctva4) a poisťovníctva5),
c)
dosiahol zisk a patrí do odvetvia výroby a rozvodu elektriny, plynu, pary a teplej vody6),
sa výška regulačného odvodu vypočíta ako rozdiel súčtu vyplatených miezd a ostatných osobných nákladov za hodnotené obdobie a východiskovej základne.
(3)
Vyplatené mzdy a ostatné osobné náklady sa zistia zo štatistických výkazov podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Východiskovou základňou podľa odseku 2 je objem vyplatených miezd a ostatných osobných nákladov za obdobie predchádzajúceho roka, ktoré je zhodné s hodnoteným obdobím, vynásobený pomerom počtu pracovníkov za hodnotené obdobie a za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka a zvýšený o percento prírastku priemernej nominálnej mzdy (ďalej len „smerný rast miezd") vyplývajúce z odseku 6.
(5)
Východiskovú základňu zaokrúhli podnikateľský subjekt na celé tisíckoruny nahor a výšku regulačného odvodu zaokrúhli na celé tisíckoruny nadol.
(6)
Smerný rast miezd pre podnikateľské subjekty uvedené v odseku 2 písm. a) a b) je pre hodnotené obdobie
a)
tretí štvrťrok 10,5 %, štvrtý štvrťrok 9,5 % a druhý polrok 10,0 %,
b)
tretí štvrťrok a časť štvrtého štvrťroka hodnota určená podľa postupu výpočtu sumy regulačného odvodu v prílohe tohto nariadenia.
(7)
Smerný rast miezd pre podnikateľské subjekty uvedené v odseku 2 písm. c) je pre hodnotené obdobie
a)
tretí štvrťrok 12,5 %, štvrtý štvrťrok 11,5 % a druhý polrok 12 %,
b)
tretí štvrťrok a časť štvrtého štvrťroka hodnota určená podľa postupu výpočtu sumy regulačného odvodu v prílohe tohto nariadenia.
(8)
Pre podnikateľský subjekt, ktorý nemal v rokoch 1993 a 1994 povinnosť štatisticky vykazovať údaje uvedené v odsekoch 1 až 4 podľa osobitného predpisu2), alebo ich vzhľadom na dátum svojho vzniku alebo zániku nemôže zistiť za hodnotené obdobie alebo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, alebo ktorého hodnotené obdobie je kratšie ako kalendárny štvrťrok, sa určuje výška regulačného odvodu nula.
§ 5
Splatnosť a úhrada regulačného odvodu
(1)
Podnikateľský subjekt je povinný predložiť výpočet sumy regulačného odvodu príslušnému daňovému úradu vykonávajúcemu správu daní7), v ktorého obvode mal podnikateľský subjekt sídlo ku koncu hodnoteného obdobia podľa postupu výpočtu sumy regulačného odvodu a vzoru tabuľky na výpočet sumy regulačného odvodu uvedených v prílohe tohto nariadenia, do troch mesiacov po skončení hodnoteného obdobia.
(2)
Podnikateľský subjekt uvedený v § 4 ods. 1 je povinný predložiť príslušnému daňovému úradu7) v lehote podľa odseku 1 vybrané ukazovatele vyplnením riadkov 1 až 5 vzoru tabuľky na výpočet sumy regulačného odvodu uvedených v prílohe tohto nariadenia.
(3)
Regulačný odvod je splatný v lehote ustanovenej na predloženie jeho výpočtu podľa odseku 1; podnikateľský subjekt ho uhradí na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu vedený v Národnej banke Slovenska pre príslušný daňový úrad.
(4)
Pre podnikateľský subjekt, ktorý neuhradí regulačný odvod v lehote určenej na jeho splatnosť podľa odseku 3, sa regulačný odvod určuje vo výške vypočítanej podľa § 4 zvýšený o 1 % za každý deň omeškania, najviac však o 100 %.
(5)
Podnikateľské subjekty v odvetví bankovníctva4), poisťovníctva5) a výroby a rozvodu elektriny, plynu, pary a teplej vody6), ktoré dosiahli zisk, uhradia regulačný odvod zo zisku po zdanení8), prípadne z rezervného fondu.9) Podnikateľský subjekt, ktorý ku koncu hodnoteného obdobia vykázal stratu, uhradí regulačný odvod z rezervného fondu. Podnikateľský subjekt, ktorý nemá dostatok zdrojov v rezervnom fonde alebo u ktorého zákon nevyžaduje vytvorenie rezervného fondu, uhradí regulačný odvod z nákladov. Na účely výpočtu základu dane z príjmov nemožno sumu regulačného odvodu zahŕňať medzi výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.8)
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 6
(1)
Základné imanie alebo kmeňový majetok1) uvedie podnikateľský subjekt ku koncu hodnoteného obdobia (§ 3).
(2)
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva príslušný daňový úrad7) podľa osobitného predpisu.10) Podnikateľský subjekt, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise1), preukazuje túto skutočnosť na požiadanie príslušného orgánu7) vyplnením riadkov 1 až 4 vzoru tabuľky na výpočet sumy regulačného odvodu uvedeného v prílohe tohto nariadenia.
§ 7
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky, ak je na tom ekonomický záujem, v prípadoch mimoriadnych štrukturálnych vplyvov a náhodných vplyvov (kalamity, živelné pohromy, sucho a pod.) poskytnúť podnikateľskému subjektu na základe jeho žiadosti doloženej číselnými údajmi za hodnotené obdobie a za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka úľavy na zamedzenie tvrdosti pri jeho vyrovnaní sa s regulačným odvodom.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v.r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z.
1. POSTUP VÝPOČTU SUMY REGULAČNÉHO ODVODU
R = M1 - Z M1 Z
R - regulačný odvod
M - objem vyplatených miezd a ostatných osobných nákladov
Z - východisková základňa
P - priemerný evidenčný prepočítaný počet pracovníkov
1 - hodnotené obdobie
o - rovnaké obdobie predchádzajúceho roka (zhodné s hodnoteným obdobím)
S - smerný rast miezd
pre podnikateľské subjekty uvedené v § 4 ods. 6 písm. b) sa vypočíta podľa vzorca
pre podnikateľské subjekty uvedené v § 4 ods. 7 písm. b) sa vypočíta podľa vzorca
d - počet kalendárnych dní v 4. štvrťroku do zániku subjektu
Hodnoty jednotlivých zlomkov sa vyčíslujú s presnosťou na dve desatinné miesta.
1)
§ 10 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
2)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 25/1993 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994.
3)
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. § 69 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. f) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.
7)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z.z. o územných finančných orgánoch. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov.
8)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 9 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z.z.§ 67 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave o územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z.z. o územných finančných orgánoch.