138/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. augusta 1993 bola v Bratislave a 23. augusta 1993 v Prahe podpísaná Zmluva medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992.
Zmluva nadobudla platnosť 23. augusta 1993 na základe článku 8 ods. 1.
ZMLUVA
medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992 (ďalej len „Dohoda“)
Čl. 1
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl. 2 až 7 tejto zmluvy, súvisiace so spoločným prevzatím bezpodmienečnej a neodvolateľnej záruky, ktorá je súčasťou Dohody.
Čl. 2
V prípade realizácie záruky v súvislosti s nesplnením záväzkov vyplývajúcich z Dohody jedným zo solidárnych ručiteľov sa neplatiaci solidárny ručiteľ (ďalej len „dlžník“) zaväzuje uhradiť solidárnemu ručiteľovi, ktorý splatil väčšiu časť záväzku, ako vyplýva z Dohody (ďalej len „veriteľ“), sumu špecifikovanú v čl. 3 (ďalej len „dlžná suma“).
Čl. 3
Špecifikáciou dlžnej sumy podľa čl. 2 sa rozumie
a)
výška záväzku, ktorý vznikol z realizácie záruky za druhého solidárneho ručiteľa (ďalej len „záväzok“),
b)
poplatok za využitie záruky
– fixný poplatok vo výške 1 % z výšky záväzku,
– úrok 12,5 % p. a. zo záväzku pomerne za každý kalendárny deň odo dňa úhrady záväzku veriteľom do dňa jeho splatenia veriteľovi.
Čl. 4
Dlžná suma sa uhradí v mene alebo menách, v ktorých sa vykonala úhrada záväzku do zahraničia.
Čl. 5
V prípade, že dlžník nemá k dispozícii meny uvedené v čl. 4, zaplatí v termíne podľa čl. 6 svojou národnou menou prevedenou v prospech veriteľa podľa Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.
Čl. 6
Dlžná suma sa uhradí najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla.
Čl. 7
V prípade nesplnenia úhrady v termíne podľa čl. 6 dlžník poskytne veriteľovi ako protihodnotu svojho záväzku vyplývajúceho z nezaplatenia dlžnej sumy nehnuteľnosti, prevedie na neho pohľadávku, prepíše akcie alebo inou formou vyrovná dlžnú sumu; pritom o výbere protihodnoty rozhodne veriteľ. Uvedený spôsob zabezpečenia musí dlžník akceptovať do okamihu úhrady do zahraničia.
Čl. 8
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2.
Zmluva zostáva v platnosti do doby splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z Dohody a z tejto zmluvy.
Čl. 9
1.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
2.
Poverení zástupcovia zmluvných strán súhlasne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich priania a slobodnej vôle a po prečítaní ju ako správnu potvrdzujú svojím podpisom.
V Bratislave 10. augusta 1993

Za Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

V Prahe 23. augusta 1993

Za Ministerstvo financií Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.