Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

124/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.1994 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. mája 1994
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „36 Sk“ nahrádza sumou „38 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „56 Sk“ nahrádza sumou „59 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „89 Sk“ nahrádza sumou „93 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „36 Sk“ nahrádza sumou „38 Sk“.
Čl. II
Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Július Brocka v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejĺ republiky č. 35/1994 Z.z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.