99/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.1993 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nad § 1 sa vkladá nadpis tohto znenia:
„PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia“.
2.
§ 1 znie:
㤠1
Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Je súčasťou tvorby, ochrany a využívania životného prostredia. Poľovníctvo nesmie narušovať racionálne obhospodarovanie lesa a poľnohospodárskej pôdy.1.)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. § 2, § 7 a § 17 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.“.
3.
Označenie časti a nadpis nad § 2 sa vypúšťajú.
4.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Právo poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver si privlastňovať, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri.
(2)
Právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku; vykonávať ho možno len podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.“.
5.
V § 3 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
6.
V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta: „Kto vykonáva právo poľovníctva, musí byť členom poľovníckej organizácie okrem poľovníkov a lesníkov z povolania, žiakov lesníckych škôl alebo škôl vychovávajúcich absolventov s poľovníckou kvalifikáciou. Konanie pri výkone práva poľovníctva sa u všetkých posudzuje podľa jednotného poľovníckeho a disciplinárneho poriadku vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.
7.
V § 3 ods. 3 druhá veta znie: „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky môže poveriť Slovenský poľovnícky zväz, prípadne niektoré ďalšie poľovnícke organizácie ďalšími úlohami na úseku poľovníctva.“.
8.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
Občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí majú platné poľovné lístky, môžu vytvárať poľovnícke združenia alebo iné poľovné spoločnosti (ďalej len „poľovnícke združenia“) na to, aby spoločne vykonávali v poľovných revíroch právo poľovníctva. Poľovnícke združenie je právnickou osobou.“.
9.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
10.
§ 11 sa vypúšťa.
11.
§ 12 sa vypúšťa.
12.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
13.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
O výkone práva poľovníctva rozhoduje vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný revír, ak ide o poľovné pozemky toho istého vlastníka (ďalej len „vlastník poľovného revíru“), alebo vlastníci poľovných pozemkov zlúčených alebo pričlenených do uznaného poľovného revíru (ďalej len „vlastníci spoločného poľovného revíru“).
(2)
Vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu právo poľovníctva vykonávať sami (§ 2 ods. 2), alebo môžu tento výkon za odplatu prenajať (§ 16). Pri nájme výkonu práva poľovníctva je jeho súčasťou oprávnenie vstupovať v nevyhnutnej miere na poľovné pozemky.
(3)
Výkon práva poľovníctva možno prenajať poľovníckemu združeniu (§ 4) alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe, pre ktoré platí § 4 primerane.
(4)
Ak niektorý z vlastníkov spoločného poľovného revíru, v ktorom je výkon práva poľovníctva prenajatý podľa odseku 3, chce vykonávať právo poľovníctva, má prednostné právo na vznik členstva v poľovníckom združení, ktorému bol výkon práva poľovníctva prenajatý.
(5)
Ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru neustanovia poľovníckeho hospodára (§ 15) alebo nepredložia zmluvu podľa § 16, zabezpečí výkon práva poľovníctva v takomto poľovnom revíri lesný úrad.“.
14.
V § 15 ods. 1 prvá veta znie: „Kto vykonáva právo poľovníctva (ďalej len „užívateľ poľovného revíru“), je povinný na plnenie úloh podľa tohto zákona ustanoviť kvalifikovaného poľovníckeho hospodára.“.
15.
V § 17 sa vypúšťa odsek 1, zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
16.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
17.
V § 31 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
18.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
19.
V § 38 ods. 2 sa slová „môžu pozastaviť“ nahrádzajú slovami „môžu zrušiť“.
Čl. II
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Práva vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí svoje práva podľa tohto zákona neuplatnia, vykonáva Slovenský pozemkový fond,2) ak ide o poľnohospodárske pozemky, a Slovenský lesný pozemkový fond,3) ak ide o lesné pozemky.
(2)
Ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, vykonáva práva vlastníctva podľa tohto zákona Slovenský pozemkový fond,2) ak ide o poľnohospodárske pozemky, alebo štátna organizácia lesného hospodárstva, prípadne v určenom rozsahu Slovenský lesný pozemkový fond3), ak ide o lesné pozemky.
(3)
Uznané poľovné revíry, zvernice alebo samostatné bažantnice možno zmeniť na žiadosť vlastníkov poľovných pozemkov za podmienok uvedených v § 6 a nasl.
Výmera poľovných revírov začlenených podľa predpisov o akostných triedach poľovných revírov do oblasti s chovom jelenej zveri a v ktorých je podľa týchto predpisov jelenia zver hlavným druhom zveri, nesmie poklesnúť pod 2 000 ha, v ostatných poľovných revíroch nesmie spravidla poklesnúť pod 1 000 ha.
(4)
Zmeny uznaných poľovných revírov, v ktorých trvá nájom výkonu práva poľovníctva, možno vykonať aj pred zánikom zmluvy.
(5)
Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva uzavretá pred účinnosťou tohto zákona zaniká výpoveďou danou vlastníkom poľovného revíru (odsek 6) alebo na základe zmluvy vlastníka poľovného revíru o nájme výkonu práva poľovníctva (§ 16) s doterajším užívateľom.
(6)
Výpoveď musí byť doložená potvrdením prvostupňového orgánu štátnej správy poľovníctva, že ju dáva vlastník poľovného revíru. Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva zaniká koncom kalendárneho roka, ak bola výpoveď doručená najneskôr dva mesiace vopred.
(7)
Platnosť zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva, ktorá by zanikla uplynutím doby pred skončením výpovednej lehoty uvedenej v odseku 6 alebo vznikom zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva uvedenej v odseku 5, sa predlžuje do konca kalendárneho roka.
(8)
Organizáciami, ktoré majú v správe alebo v užívaní poľovné pozemky pri uznávaní poľovných revírov, pri zaokrúhľovaní poľovných revírov a pričleňovaní poľovných pozemkov k nim, sa rozumejú vlastníci poľovných pozemkov.
(9)
Pod postúpením výkonu práva poľovníctva podľa tohto zákona sa rozumie nájom výkonu práva poľovníctva.
(10)
Do doby vydania nového zákona o poľovníctve sa výška nájomného určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe zákona.
(11)
Za poľovné pozemky vlastníkov, ktoré sú menšie ako 10 ha, prislúcha nájomné obci, v ktorej katastri sa tieto pozemky nachádzajú.
Čl. III
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 79/1963 Zb. o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu NR SR č. 99/1993 Z. z.
Sadzobník na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v Sk
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 293/1992 Zb.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.