97/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.1993 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 1993
o zvýšení dôchodkov v roku 1993
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Zvýšenie dôchodkov a najvyšších výmer dôchodkov
§ 1
(1)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané pred 1. marcom 1993 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993 o 3% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú mal občan nárok ku dňu zvýšenia, a o sumu 270 Sk mesačne, a sirotské dôchodky priznané pred 1. marcom 1993 sa zvyšujú o 50 Sk mesačne.
(2)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 20% mesačnej sumy, na ktorú mal občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a sirotské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú o 50 Sk mesačne.
(3)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané od 1. januára 1993 do 28. februára 1993 sa odo dňa ich priznania zvyšujú o sumu 290 Sk mesačne a od splátky splatnej po 28. februári 1993 sa zvyšujú podľa odseku 1.
(4)
Vdovské a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.
§ 2
Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
(1)
Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č.306/1991 Zb. (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“), je 1 980 Sk mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 o sociálnom zabezpečení 3 360 Sk mesačne.
(2)
Dôchodky vyplácané k 1. marcu 1993, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po tomto dni.
(3)
Starobné, invalidné, vdovské, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, ktoré doteraz neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v odseku 1, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.
§ 3
Zvýšenie sociálnych dôchodkov
(1)
Hranica sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení je najviac 1 980 Sk mesačne u jednotlivca a najviac 3 360 Sk mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník.
(2)
Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v odseku 1 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.
§ 4
Zvýšenie vdoveckého dôchodku a dôchodku manželky
(1)
Hranica vdoveckého dôchodku podľa § 48a zákona o sociálnom zabezpečení od 1. marca 1993 je 870 Sk mesačne.
(2)
Dôchodok manželky podľa § 51 zákona o sociálnom zabezpečení od 1. marca 1993 je 420 Sk mesačne. Dôchodok manželky podľa § 168 zákona o sociálnom zabezpečení sa zvyšuje o 220 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.
§ 5
Pri súbehu dôchodkov patrí zvýšenie iba raz, a to k vyššiemu dôchodku.
§ 6
Pre zvýšenie dôchodkov podľa tohto zákona platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 3, § 6 až 8 zákona č.46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov.
§ 7
Najvyššie výmery dôchodkov
Najvyššie výmery starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úhrnu vyplácaných dôchodkov a úhrnu dôchodku (dôchodkov) a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovené zákonom o sociálnom zabezpečení1), sa s účinnosťou od 1. marca 1993 zvyšujú zo sumy
a)
3 800 Kčs na sumu 4 100 Sk,
b)
3 250 Kčs na sumu 3 600 Sk,
c)
2 900 Kčs na sumu 3 200 Sk,
d)
2 800 Kčs na sumu 3 100 Sk.1)
DRUHÁ ČASŤ
Zmena zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
§ 8
Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nárok na príspevok vo výške 220 Sk majú od 1. januára 1993 do 28. februára 1993 požívatelia dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia“.
TRETIA ČASŤ
Zmena zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov
§ 9
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov na mení takto:
V § 5 ods. 2 sa s účinnosťou od 1. marca 1993 suma „3 800 Kčs“ zvyšuje na sumu „4 100 Sk“.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Ak bola poberateľovi dôchodku, ku ktorému patrí zvýšenie podľa tohto zákona, po 1. marci 1993 vyplatená suma 220 Sk, považuje sa táto suma za preddavok na zvýšenie dôchodku podľa tohto zákona a zúčtuje sa najneskôr do 30. júna 1993.
(2)
Doplatok k dôchodkom priznaným podľa § 1 ods. 3 sa zúčtuje najneskôr do 30. júna 1993.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 24, 31, 56, 64,70, 133, 135 a 139 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.