94/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1993 do 31.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa ods. 1 dopĺňa textom, ktorý znie:
„Funkčný plat sa určuje vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi1) v prvom platovom stupni.“.
Poznámka 1 pod čiarou znie:
„1)
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 3 a v ďalšom texte sa poznámka 1 pod čiarou označuje ako 1a).
3.
V § 2 za ods. 3 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Príslušný služobný funkcionár zaradí policajta, ktorý ukončil vyššie odborné2) alebo bakalárske štúdium3), do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorej výkon od neho požaduje.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
4.
V § 2 ods. 5 sa slová „kvalifikačný predpoklad vzdelania“ nahrádzajú slovami „kvalifikačné predpoklady“ a v písm. b) sa za slovo „rokov,“ vkladajú slová „absolventa bakalárskeho štúdia na dobu troch rokov,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Policajta, ktorý pred nástupom do služobného pomeru získal započítateľnú prax a ktorému bola pri prijatí do služobného pomeru určená skúšobná doba, možno počas nej zaradiť do platovej triedy o jeden stupeň nižšej, než je stanovená pre funkciu do ktorej bol ustanovený.“.
6.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „minimálnej“.
7.
V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „v ozbrojených silách,“ vkladajú slová „v ozbrojených zboroch,“.
8.
V § 3 ods. 3 písm. d) sa za slovo „(náhradnej)“ vkladajú slová „a ďalšej“.
9.
§ 3 ods. 3 písm. e) znie:
„e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.“.
10.
§ 3 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov.4)“.
Poznámka 4 pod čiarou znie:
„4)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 3 ods. 5 znie:
„(5)
Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi nezapočítava doba:
a)
pozbavenia výkonu služby, ak nebol policajtovi doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný príjem skrátený,
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,
c)
služobného voľna bez nároku na služobný príjem trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
dočasnej neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej policajt nemá nárok na služobný príjem v chorobe alebo nemocenské,
e)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň.“.
12.
V § 4 sa vypúšťa slovo „minimálnej“.
13.
V § 5 ods. 1 a ods. 2 sa vypúšťa slovo „minimálnej“.
14.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajtovi zaradenému do funkcie výkonného letca alebo palubného personálu sa osobitný príplatok priznaný podľa odseku 2 zvyšuje
a)
pri zabezpečovaní leteckej prepravy o 0,06 až 0,70 Sk za každý nalietaný kilometer,
b)
pri zabezpečovaní záchrannej alebo pohotovostnej služby až o 200 Sk za jeden operačný deň vrtuľníka.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
15.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
V prípade hodnom osobitného zreteľa môže minister rozhodnúť o odpustení povinnosti vrátiť pomernú časť nástupného príspevku príslušníkovi, ktorého služobný pomer sa končí uvoľnením.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
16.
V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
17.
V prílohe č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
Čl. II
Pokiaľ sa v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky používa menová jednotka koruna československá, označená skratkou „Kčs“, rozumie sa tým menová jednotka slovenská koruna, označená skratkou „Sk“.
Čl. III
Príslušný služobný orgán ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax policajta podľa § 3 tohto nariadenia.
Čl. IV
1.
Platové náležitosti podľa tohto nariadenia sa policajtom poskytnú po prvýkrát za mesiac, v ktorom toto nariadenie nadobudlo účinnosť.
2.
Ministerstvo, ktoré nemá mzdové prostriedky na platové náležitosti policajtov podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., poskytuje policajtom funkčné platy podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. do 1. septembra 1993.
Čl. V
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 94/1993 Z. z.
Zmeny a doplnky katalógu pracovných činností
Prvá časť - Policajný zbor Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V 1. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 1.03. sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá priamo nadväzuje na základnú (náhradnú) vojenskú službu“ sa nahrádzajú slovami „policajtov prijatých do služobného pomeru na funkciu poslucháč strednej odbornej školy“.
2.
V 4. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 4.04.
3.
V 5. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 5.13.
4.
V 5. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 5.14. medzi slovami „poriadkovej a dopravnej“ sa písmeno „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „dopravnej“ sa vkladajú slová „a hraničnej“.
5.
V 6. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 6.15. medzi slovami „poriadkovej a dopravnej“ sa písmeno „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „dopravnej“ sa vkladajú slová „a hraničnej“.
6.
V 6. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 6.17.
7.
6. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 6.20. a 6.21., ktoré znejú:
6.20. Samostatné plnenie úloh na operačných pracoviskách (operátor).
6.21.
Odborné operatívnotechnické práce pri nasadzovaní a využívaní informačnotechnických prostriedkov.“.
8.
V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.01. medzi slovami „poriadkovej a dopravnej“ sa písmeno „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „dopravnej“ sa vkladajú slová „a hraničnej“ a na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a na úseku cudzineckej polície a pasovej služby“.
9.
V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.06. sa slová „na útvaroch s republikovou pôsobnosťou“ nahrádzajú slovami „na územných útvaroch“ a pripájajú sa slová „a na režimových spojovacích pracoviskách“.
10.
V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.13. sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a šifrovej služby“.
11.
7. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 7.21., ktorý znie:
7.21. Zložitejšie odborné operatívnotechnické práce pri nasadzovaní a využívaní informačnotechnických prostriedkov.“.
12.
V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.01. sa za slovo „kriminálnej,“ dopĺňa slovo „cudzineckej,“.
13.
V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.03. sa za slovo „správnej“ vkladajú slová „a pasovej“.
14.
V 8. platovej triede príklad pracovnej činnosti 8.08. znie:
8.08. Vykonávanie jednotlivých trestnoprocesných úkonov na okresných a obvodných úradoch vyšetrovania.“.
15.
V 8. platovej triede príklad pracovnej činnosti 8.11. znie:
8.11. Samostatné vykonávanie servisnej činnosti na 2. stupni opravárenstva spojovacej služby a zložitých odborných prác v šifrovej službe.“.
16.
V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.12. sa za slovo „informatizácie,“ vkladajú slová „spojenia, šifrovej služby,“.
17.
V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.17. sa za slovo „operačných“ vkladajú slová „a režimových spojovacích“.
18.
8. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 8.21. až 8.23., ktoré znejú:
8.21. Špeciálne operatívnotechnické práce pri nasadzovaní a využívaní informačnotechnických prostriedkov.
8.22.
Plnenie úloh cudzineckej polície na úseku zabezpečovania ochrany leteckej prevádzky.
8.23.
Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu územných útvarov, prešetrovanie a riešenie sťažností, oznámení a podnetov občanov.“.
19.
V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.01. sa za slovo „kriminálnej,“ vkladá slovo „cudzineckej,“.
20.
V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.05. vypúšťa slovo „obťažných“.
21.
V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.07. sa za slovo „spojenia,“ vkladajú slová „šifrovej služby,“.
22.
V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.08. medzi slovami „agend a náročných“ sa písmeno „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „technických“ sa vkladajú slová „a šifrových dokumentačných“.
23.
V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.13. sa slová „do získania špecializácie I. stupňa“ nahrádzajú slovami „pod vedením kvalifikovanejšieho lekára v zdravotníckom zariadení“.
24.
V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.16. sa za slovo „policajných“ vkladajú slová „a iných odborných“.
25.
9. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 9.19. až 9.23., ktoré znejú:
9.19. Zabezpečovanie a výkon špecializovaných odborných prác na operačných pracoviskách s republikovou pôsobnosťou.
9.20.
Plnenie náročných odborných prác spočívajúcich v informačnej, dokumentačnej, prognostickej, koncepčnej a plánovacej činnosti na úseku marketingu a rozvoja spojovacej služby.
9.21.
Vykonávanie špeciálnych odborných činností na úseku vrcholového servisu výpočtovej techniky a servisnej činnosti na 2. stupni opravárenstva spojovacej techniky na báze mikroelektronických prvkov.
9.22.
Plnenie špeciálnych úloh na úseku ochrany civilnej leteckej prevádzky za použitia technických prostriedkov.
9.23.
Vykonávanie najnáročnejších činností na úseku kriminalistickotechnických prác a využívania informačnotechnických prostriedkov.“.
26.
V 10. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 10.04. sa za slovo „informatizácie,“ vkladajú slová „šifrovej služby,“.
27.
V 10. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 10.11. sa za slovo „v oblasti“ vkladajú slová „návrhu, konštrukcie, výroby elektronických zariadení a“.
28.
V 10. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 10.12. sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a šifrovej služby“.
29.
V 10. platovej triede v príkladoch pracovných činností 10.14. a 10.15. sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „po získaní I. špecializácie“.
30.
10. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 10.18. a 10.19., ktoré znejú:
10.18. Samostatný výkon náročných odborných prác na úseku vrcholového servisu špeciálnej techniky a servisná činnosť na 3. stupni opravárenstva spojovacej techniky na báze mikroelektronických prvkov alebo technológie povrchovej montáže.
10.19.
Samostatná práca psychológa na úseku klinickom a poradenskom (psychodiagnostika, psychoterapia a iné).“.
31.
V 11. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 11.06. sa za slovo „prác“ vkladajú slová „po získaní II. špecializácie“.
32.
V 11. platovej triede príklad pracovnej činnosti 11.07. znie:
11.07. Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností v zdravotníckych zariadeniach po získaní II. špecializácie vrátane výkonu konziliárnej činnosti a účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov, napr. na získanie I. špecializácie a pod.“.
33.
V 11. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 11.08. sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „po získaní II. špecializácie“.
34.
V 11. platovej triede príklad pracovnej činnosti 11.10. znie:
11.10. Tvorivé riešenie úloh originálnym spôsobom v oblasti vývoja nových technických prostriedkov policajnej techniky, vývoja a konštrukcie zložitých zariadení pre potreby výkonu služby v spolupráci s vývojovými a realizačnými základňami v tuzemsku.“.
35.
11. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 11.11. až 11.17., ktoré znejú:
11.11. Riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti kryptológie, rozvoja šifrovej techniky a výroby šifrových materiálov.
11.12.
Zabezpečovanie a koordinácia spolupráce medzi Policajným zborom Slovenskej republiky a generálnym sekretariátom INTERPOL-u, národnými ústredňami INTERPOL-u členských krajín a zahraničnými policajnými a bezpečnostnými zbormi.
11.13.
Sústreďovanie informácií o trestnej činnosti v súvislosti s narkotikami, ich analýza a výmena informácií so zahraničnými úradmi pre boj proti narkotikám, koordinácia boja proti tejto trestnej činnosti v spojení s inými formami organizovanej trestnej činnosti medzi rezortmi a spolupráca so zahraničím.
11.14.
Tvorivé spracúvanie výcvikových osnov pre výkonný a obsluhujúci letecký personál vrátane kontroly, výkonu funkcií členov za letu a v rámci ich predletovej prípravy v spojení s komplexným zabezpečovaním výcviku a preskúšavanie členov leteckých posádok v príslušných odbornostiach.
11.15.
Samostatný výkon najnáročnejších odborných alebo úzko špecializovaných prác v jednotlivých odboroch činností farmácie alebo v nemocničných lekárňach po získaní II. špecializácie.
11.16.
Samostatné vykonávanie najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác pracovníkov s iným odborným vzdelaním po získaní II. špecializácie na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a hygienickej služby.
11.17.
Pilotovanie vrtuľníka vybaveného policajnými prostriedkami, zodpovednosť za kvalitu a bezpečné vykonávanie letu v súlade so všetkými letovými predpismi a normami vrátane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy až do skončenia letu.“.
36.
12. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 12.04., ktorý znie:
12.04. Pilotovanie vrtuľníka vybaveného zbraňovými systémami na obranu teritória a vzdušného priestoru, zodpovednosť za kvalitné a bezpečné vykonávanie letu v súlade s platnými predpismi a normami, zodpovednosť za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy do skončenia letu.“.
Druhá časť - Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
5. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 5.04., ktorý znie:
5.04. Výkon samostatných činností súvisiacich so strážením a eskortovaním osôb mimo objektov zboru.“.
2.
V 6. platovej triede príklady pracovných činností 6.03., 6.04. a 6.05. znejú:
6.03. Odborné liečebné rehabilitačné výkony na úseku liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie a liečby prácou.
6.04.
Základné laboratórne vyšetrovacie postupy, odbery biologického materiálu, ako aj zhotovovanie a opravy stomatologických náhrad bez použitia špeciálnych materiálov.
6.05.
Ošetrovanie chorých a ostatné odborné výkony v zdravotníckych zariadeniach v ambulantnej alebo nemocničnej zložke.“.
3.
6. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 6.07., ktorý znie:
6.07. Vykonávanie rádiologických vyšetrení vrátane zhotovovania rtg snímok pri lôžku chorého, asistencia pri skiaskopii, príprava kontrastných látok a liekov potrebných na rtg vyšetrenia.“.
4.
V 7. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 7.02.
5.
V 7. platovej triede príklady pracovných činností 7.05. a 7.06. znejú:
7.05. Špeciálne rehabilitačné výkony v určených liečebných zariadeniach a nemocničných oddeleniach.
7.06.
Špecializované laboratórne a rádiodiagnostické vyšetrenia, ako aj zhotovovanie stomatologických náhrad všetkých tried s použitím špeciálnych materiálov.“.
6.
7. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 7.09. a 7.10., ktoré znejú:
7.09. Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní liečebnej výživy na lôžkových oddeleniach.
7.10.
Vykonávanie niektorých zložiek liečby, napr. psychoterapie, pracovnej terapie, arteterapie a iných zložiek na psychiatrických oddeleniach.“.
7.
V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.01. sa za slová „na úseku“ vkladajú slová „obrany, civilnej ochrany, bojovej a telesnej prípravy,“.
8.
V 8. platovej triede príklad pracovnej činnosti 8.02. znie:
8.02. Realizácia individuálnych a kolektívnych foriem zaobchádzania s väzňami vrátane sociálnej práce s nimi.“.
9.
8. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 8.05. a 8.06., ktoré znejú:
8.05. Vysokošpecializované a náročné odborné činnosti pri resuscitácii a intenzívnej starostlivosti o chorých s použitím zložitých prístrojov, nástrojov a náročných pracovných metód.
8.06.
Odborné špecializované ošetrovateľské práce spojené s prípravou a vykonávaním operácií, inštrumentovanie pri zložitých operáciách s použitím zložitej zdravotníckej techniky.“.
10.
V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.02. sa za slová „s väzňami“ namiesto bodky vkladá čiarka a pripájajú sa slová „najmä priama vzdelávacia činnosť, realizácia osvetovej práce klubovými formami, uplatňovanie skupinových metód práce poradenského a sociálno-tréningového typu a pod.“.
11.
9. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 9.08., ktorý znie:
9.08. Diagnostická a liečebná činnosť vykonávaná lekárom pod vedením kvalifikovanejšieho lekára v zdravotníckom zariadení.“.
12.
V 10. platovej triede príklady pracovných činností 10.02. a 10.04. znejú:
10.02. Preventívna, diagnostická, liečebná a konziliárna činnosť lekárov po získaní I. špecializácie.
10.04.
Zabezpečovanie zásobovania zdravotníckych zariadení liečivami, zdravotníckou technikou a poradenská činnosť po získaní I. špecializácie.“.
13.
10. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 10.07., ktorý znie:
10.07. Komplexné zabezpečovanie organizácie zaobchádzania s odsúdenými a obvinenými.“.
14.
V 11. platovej triede príklad pracovnej činnosti 11.02. znie:
11.02. Preventívna, diagnostická, liečebná a konziliárna činnosť, ako aj riešenie odborných a náročných prípadov po získaní II. špecializácie.“.
15.
V 11. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 11.03. sa za slovom „epidemiológie“ vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „po získaní II. špecializácie.“.
16.
11. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 11.07., ktorý znie:
11.07. Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností v zdravotníckych zariadeniach po získaní II. špecializácie a účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov.“.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 94/1993 Z. z.
Zmeny a doplnky príplatku za vedenie
Prvá časť - Policajný zbor Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V bode 2.02. sa vypúšťajú slová „vedúci (veliteľ) útvaru,“.
2.
Bod 2.03. znie:
2.03. vedúci (veliteľ) útvaru, zástupca riaditeľa strednej odbornej školy.“.
3.
V bode 2.04. sa za slovo „katedry“ vkladá čiarka a pripájajú sa slová „zástupca vedúceho (veliteľa) útvaru“.
4.
V bode 3.05. sa za slovo „obvodného“ vkladá čiarka a slovo „hraničného“.