85/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1993 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
samostatne zárobkovo činné osoby s výnimkou tých, ktoré sú zúčastnené na zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení z iného dôvodu alebo sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku.“.
2.
V § 20 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá táto veta:
„Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná prihlásiť sa na svoje zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, ak je zúčastnená na zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení z iného dôvodu alebo ak je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku.“.
3.
V § 22 ods. 6 sa v druhej vete vypúšťajú slová „zistený podľa odsekov 1 a 2“ a slová „alebo ak ide o príjem zo živnosti alebo z iného podnikania vykonávaného súbežne so zamestnaním“ a slovo „prekážok“ sa nahrádza slovami „hodnotených ako prekážky“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b)“.
5.
V § 41 ods. 3 sa slová „do 30. júna 1993“ nahrádzajú slovami „do 30. júna 1994“ a slová „v roku 1992“ sa nahrádzajú slovami „v rozhodujúcom období“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Ustanovenie § 22 ods. 3 druhá veta tu neplatí.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.