67/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2, § 15 ods. 3, § 22 ods. 4, § 28, § 49 ods. 5, § 57 ods. 3, § 71 ods. 2, § 100 ods. 2, § 124 a § 140 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos z 18. marca 1993 č. VS-90-5/93, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. RL-714/2-91, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (oznámenie č. 567/1991 Zb.), publikovaný v čiastke 86/1991 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 86.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravuje najmä kvalifikačné predpoklady pre funkcie, podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti na pracovisku a mimo pracoviska, poskytovanie služobného voľna študujúcim policajtom.
Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.