59/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1993 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.
3.
V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“, slová „do 31. decembra 1992“ slovami „do 31. decembra 1993“ a slová „k 31. decembru 1992“ slovami „k 31. decembru 1993“.
4.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1992“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1993“.
5.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.
6.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.
7.
V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.
8.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“ a slová „po 31. decembri 1992“ slovami „po 31. decembri 1993“.
9.
§ 130 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti stanoviť, ktoré funkcie sa zaraďujú do I. kategórie a ako sa zaradenie vykonáva. Pritom môžu stanoviť, v akom rozsahu sa započítava doba služby výkonného letca a doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti do doby zamestnania.“.
10.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.
11.
Za § 136 sa vkladá nový § 137, ktorý znie:
㤠137
Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti povoľovať výnimky z podmienky 20 rokov služby stanovenej pre vznik nároku na dôchodok vojakov z povolania, ktorí túto podmienku nemôžu splniť ku dňu dosiahnutia veku stanoveného pre vznik nároku na dôchodok alebo pre skončenie služby zo zdravotných dôvodov.“.
12.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1992“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1993“.
13.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“ a slová „po 31. decembri 1992“ slovami „po 31. decembri 1993“.
14.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1992“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1993“.
15.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2017“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.