39/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2006 do 30.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. januára 1993
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
(1)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom.
(2)
Sídlom Úradu je Bratislava.
Pôsobnosť Úradu
§ 2
(1)
Úrad kontroluje hospodárenie s
a)
prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"),1)
b)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky,1a) obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,1b)
c)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,
d)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,
e)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.
(2)
Úrad v rámci svojej pôsobnosti kontroluje aj
a)
spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov,
b)
výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení podľa odseku 1, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4.
(3)
Na účely tohto zákona sa za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.
§ 2a
Medzinárodná spolupráca
(1)
Úrad zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov.
(2)
Úrad spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na tento účel môže vysielať svojich kontrolných pracovníkov do medzinárodných kontrolných orgánov.
(3)
Úrad prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii na podmienky v Slovenskej republike na účely potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti.
§ 3
Úrad vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.1c)
§ 4
Kontrolná pôsobnosť Úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v § 2 na
a)
vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné orgány štátnej správy“) a orgány im podriadené,
b)
štátne orgány, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,
c)
obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,
d)
štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,
e)
Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s charakterom prirodzeného monopolu1d) s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 34 %, iné právnické osoby s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky najmenej 50 %,
f)
fyzické osoby a právnické osoby.
§ 5
(1)
Úrad vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu.1e) Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.
(2)
Úrad plní úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov1f) a úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení projektu a pomoci z kohézneho fondu,1g) zodpovedá za obsah týchto vyhlásení a predkladá ich príslušným orgánom.
(3)
Úrad plní úlohy certifikačného orgánu pre Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – záručná sekcia.1h)
(4)
Úrad vykoná na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti.
(5)
Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladá vždy, keď o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.2)
(6)
Úrad určuje audítora na overenie účtovnej závierky Národnej banky Slovenska.3)
Organizácia Úradu
§ 6
(1)
Úrad vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu (ďalej len „kontrolóri“), a ďalších svojich zamestnancov.
(2)
Úrad môže na zmluvnom základe pribrať k účasti na kontrole osoby, ktoré nie sú zamestnancami Úradu (ďalej len „pribraté osoby“).
§ 7
Orgánmi Úradu sú:
a)
predseda Úradu (ďalej len „predseda“),
b)
podpredsedovia Úradu (ďalej len „podpredsedovia“).
§ 8
(1)
Na čele Úradu je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.
(2)
Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.
(3)
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je sedem rokov.
(4)
Predseda a podpredsedovia môžu byť zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.
§ 9
Za predsedu a podpredsedu môže byť zvolený každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 10
(1)
Funkcia predsedu Úradu a funkcia podpredsedu Úradu sú nezlučiteľné s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti. Predseda Úradu a podpredseda Úradu nesmú vykonávať ani funkcie a činnosť upravené v osobitnom zákone.4)
(2)
Ak je zvolený predseda Úradu alebo podpredseda Úradu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich do 30 dní po zvolení do funkcie.
§ 11
Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu.
§ 12
(1)
Výkon funkcie predsedu a podpredsedov sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(2)
Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu podľa § 10,
c)
ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(3)
Národná rada Slovenskej republiky môže odvolať predsedu alebo podpredsedu, ak nevykonáva svoju funkciu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(4)
Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi alebo podpredsedovi, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie.
Práva a povinnosti Úradu a kontrolovaných subjektov
§ 13
(1)
O osobitne dôležitých zisteniach a poznatkoch vyplývajúcich z pôsobnosti Úradu informuje predseda Národnú radu Slovenskej republiky a príslušné orgány.
(2)
Úrad môže predkladať kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom odporúčania na riešenie nedostatkov zistených v rámci uplatňovania jeho pôsobnosti.
§ 14
Predseda má právo zúčastniť sa na rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky, jej orgánov a na rokovaniach vlády.
§ 15
(1)
Kontrolóri sú pri výkone kontroly povinní
a)
oznámiť najneskôr pri začatí kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa písomným poverením na výkon kontroly,
b)
uvádzať kontrolné zistenia pravdivo, úplne a preukázateľne,
c)
vypracovať protokol o výsledku kontroly a v prípade potreby tiež čiastkový protokol, ako aj ich prípadné dodatky. Tieto dokumenty musia obsahovať najmä opis zistených skutočností a v prípade, že došlo k porušeniu právnych predpisov, označenie tých ich ustanovení, ktoré boli porušené. Zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v čiastkovom protokole, musia byť obsiahnuté aj v protokole o výsledku kontroly s odvolaním sa na čiastkový protokol,
d)
predložiť protokol o výsledku kontroly (čiastkový protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený, štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na oboznámenie sa s jeho obsahom,
e)
umožniť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu po oboznámení sa s obsahom protokolu o výsledku kontroly (s obsahom čiastkového protokolu) vzniesť v určenom termíne písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,
f)
opodstatnenosť námietok preveriť a výsledok písomne oznámiť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu; oznámenie je súčasťou protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), ak sa preverením námietok preukáže ich čiastočná alebo úplná opodstatnenosť alebo sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na obsah protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), vypracuje sa dodatok k protokolu o výsledku kontroly (dodatok k čiastkovému protokolu),
g)
prerokovať obsah protokolu vrátane jeho prípadného dodatku so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu a o ich prerokovaní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej Úrad uloží štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu v určených termínoch písomne predložiť Úradu prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o stave plnenia prijatých opatrení,
h)
vypracovať záznam o výsledku kontroly a s jeho obsahom oboznámiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu, ak sa pri kontrole nezistili žiadne nedostatky,
i)
vypracovať priebežný protokol kontroly stavu priamo na kontrolovanom mieste, ak nemožno kontrolné zistenie doložiť z písomných dokladov; tento protokol dať podpísať všetkým osobám, ktoré sa na kontrole stavu priamo podieľali,
j)
odovzdať štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu, priebežného protokolu, záznamu o výsledku kontroly), a tiež ich dodatok, ak sa vyhotovuje, a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly,
k)
rešpektovať práva kontrolovaných subjektov, ich zamestnancov a dotknutých tretích osôb.
(2)
Povinnosti kontrolórov upravené v odseku 1 sa primerane vzťahujú aj na pribraté osoby.
(3)
Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu vyhotovením zápisnice o prerokovaní protokolu alebo odovzdaním záznamu o výsledku kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak štatutárny orgán kontrolovaného subjektu odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici o prerokovaní protokolu. Odmietnutie podpísania protokolu o výsledku kontroly, čiastkového protokolu, ich prípadného dodatku a zápisnice o prerokovaní protokolu štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu nemá vplyv na dôsledky vyplývajúce z obsahu týchto dokumentov.
§ 16
(1)
Predseda a podpredsedovia zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich funkcií. Vo verejnom záujme, na účely informovanosti verejnosti, predseda alebo ním poverený podpredseda pravidelne, najmenej však raz za tri mesiace, uverejňuje informácie získané z kontrolnej činnosti. Predseda alebo ním poverený podpredseda je na žiadosť povinný sprístupniť výsledky z určitej kontroly a opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení [§ 18 písm. e)] podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Kontrolóri a pribraté osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovanosti verejnosti, písomne neoslobodí predseda alebo ním poverený podpredseda.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení funkcie, pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach6) týmto nie je dotknutá.
§ 17
(1)
Kontrolóri sú pri výkone kontroly oprávnení
a)
vstupovať do objektov, zariadení a na pozemky kontrolovaných subjektov,
b)
požadovať v primeranej lehote určenej Úradom od kontrolovaných subjektov predloženie súhrnných dokladov, predloženie iných dokladov a písomností vrátane dát spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky bez rozdielu stupňa ich utajenia,
c)
preberať originály dokladov a ďalšie materiály, pokiaľ je to pre výkon kontroly potrebné, a ich prevzatie potvrdiť,
d)
požadovať v primeranej lehote určenej Úradom od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a zisteným nedostatkom.
(2)
Oprávnenia kontrolórov upravené v odseku 1 sa primerane vzťahujú aj na pribraté osoby.
(3)
Kontrolóri a pribraté osoby majú v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti postavenie verejných činiteľov.7)
§ 18
Kontrolované subjekty a ich zamestnanci sú povinní
a)
poskytovať kontrolórom potrebnú súčinnosť v súlade s ich oprávneniami podľa § 17 tohto zákona,
b)
vytvoriť kontrolórom primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení,
c)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly,
d)
dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu) alebo ich dodatkov na miesto určené Úradom,
e)
prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť Úradu v ním určených lehotách a predložiť Úradu v ním určených lehotách písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení; ak prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov sú nedostatočné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, je Úrad oprávnený vrátiť prijaté opatrenia štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu, ktorý je povinný ich doplniť v lehote určenej Úradom.
§ 19
(1)
Kontrolu nemôžu vykonávať kontrolóri alebo pribraté osoby, o ktorých so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo na vzťah ku kontrolovaným subjektom a ich zamestnancom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti.
(2)
Kontrolóri alebo pribraté osoby sú povinné bezprostredne po tom, ako sa dozvedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosť o ich nezaujatosti, oznámiť tieto skutočnosti predsedovi.
(3)
Kontrolovaný subjekt môže vzniesť písomne námietky o zaujatosti kontrolóra alebo pribratej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(4)
Kontrolór alebo pribratá osoba môže do rozhodnutia o námietkach o zaujatosti vykonať pri kontrole len úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(5)
O námietkach o zaujatosti rozhodne predseda do troch pracovných dní.
(6)
Na rozhodovanie podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 20
(1)
Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Nedostatky v činnosti orgánov štátnej správy oznámi príslušnému orgánu štátnej správy. Nedostatky v činnosti ústredných orgánov štátnej správy oznámi vláde prostredníctvom predsedu vlády.
(2)
Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bez odkladu podať o tom Úradu písomnú správu.
(3)
Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní vláda, predseda prerokuje vec s predsedom vlády. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky.
(4)
Ak Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky inému orgánu ako vláde a tento orgán nezabezpečí svoje povinnosti podľa odseku 2, predseda prerokuje vec s vedúcim tohto orgánu. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, predseda predloží prostredníctvom predsedu vlády vec vláde na zabezpečenie opatrení na vyriešenie veci. Vláda o prijatých opatreniach informuje Úrad. Ak vláda neprijme opatrenia na vyriešenie veci, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky.
(5)
Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje podľa ustanovení odseku 1. Orgán, ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný v lehote určenej Úradom zabezpečiť nápravu. Ak tento orgán nápravu nezabezpečí, Úrad postupuje podľa ustanovení odsekov 3 a 4.
§ 20a
(1)
Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý koná v mene obce alebo vyššieho územného celku v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Ak je kontrolovaným subjektom obec alebo vyšší územný celok, Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.
(2)
Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bezodkladne poslať o tom Úradu správu.
(3)
Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní starosta obce (primátor mesta) alebo predseda vyššieho územného celku, Úrad predloží vec zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.
(4)
Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje podľa odseku 1. Orgán, ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný v lehote určenej Úradom zabezpečiť nápravu. Ak tento orgán nápravu nezabezpečí, Úrad postupuje podľa odseku 3.
§ 21
(1)
Úrad môže fyzickým osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti podľa § 18 a § 22 ods. 1 tohto zákona, uložiť poriadkovú pokutu do 100 000 Sk.
(2)
Poriadková pokuta môže byť uložená aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená ani v novourčenej lehote.
(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti, najneskoršie do jedného roka od porušenia právnej povinnosti.
(4)
Úhrn poriadkových pokút uložených podľa odseku 1 a 2 nesmie prevýšiť 200 000 Sk.
(5)
Pri rozhodovaní o poriadkových pokutách postupuje Úrad ako ústredný orgán štátnej správy. Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia všeobecné predpisy o správnom konaní.
(6)
Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
(1)
Subjekty podľa § 4 sú povinné na vyžiadanie Úradu poskytnúť informácie, predkladať doklady a podať vysvetlenie súvisiace s uplatňovaním pôsobnosti Úradu v ním určenej primeranej lehote; sú povinné spolupracovať s Úradom, najmä na vyžiadanie zabezpečiť vykonanie kontroly a sú povinné predkladať výsledné materiály z kontrol.
(2)
Subjekty podľa § 4 sú povinné na vyžiadanie Úradu v ním určenej primeranej lehote zabezpečiť priame pripojenie Úradu do informačných systémov nimi prevádzkovaných a prístup k údajom spracovávaným v týchto systémoch, v celom rozsahu uplatňovania pôsobnosti Úradu.
(3)
Štátna pokladnica9) je povinná na vyžiadanie Úradu zabezpečiť priame pripojenie Úradu na informačný systém Štátnej pokladnice a prístup k údajom spracovávaným v tomto systéme, na účely uplatňovania pôsobnosti Úradu vo vzťahu k subjektom podľa § 4, ktoré sú klientmi Štátnej pokladnice.
(4)
Kontrolóri a ďalší zamestnanci Úradu sú povinní zachovávať vo vzťahu k tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním informácií vyžiadaných podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru.
§ 23
Subjekty oprávnené vykonávať rozpočtové opatrenia, povoliť výdavky nezabezpečené v štátnom rozpočte a viazať prostriedky štátneho rozpočtu sú povinné o uskutočnení týchto úkonov informovať Úrad najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané.
§ 24
Predseda vydá organizačný poriadok Úradu, ktorý upraví vzájomné vzťahy jeho orgánov a organizačných útvarov.
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 10 a § 28 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 87 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
1f)
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné pravidlá o štrukturálnych fondoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 161, 26. 06. 1999) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci štrukturálnych fondov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 063, 03. 03. 2001) v platnom znení.
1g)
Nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje kohézny fond (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 130, 25. 05.1994) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 ohľadne systémov riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci kohézneho fondu a postupy pre vykonávanie finančných úprav (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201, 31. 07. 2002).
1h)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatnenie Nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní v sekcii záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 158, 08. 07. 1995) v platnom znení.
4)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
5)
§ 14 až 22 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
6)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.