31/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 31.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. januára 1993
o odmenách a náhradách notárov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ustanovuje:
PRVÝ DIEL
Odmena notára za notársku činnosť
§ 1
Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.
§ 2
Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len „notársky úkon“) je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.
§ 3
Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.
§ 4
(1)
Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.
(2)
Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
§ 5
Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.
§ 6
(1)
Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50 %.
(2)
Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h, patrí notárovi odmena zvýšená o 25 %. Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.
(3)
Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.
§ 7
Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.
§ 8
(1)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.
(2)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.
§ 9
(1)
Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť, odmena správcu dedičstva a odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti
Prvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára
§ 11
Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej, je 13 eur.
§ 12
(1)
Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2)
Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)
(3)
Základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o umorenie listiny je peňažná suma uvedená v návrhu na umorenie listiny.
(4)
Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 13
(1)
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je
z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ..................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ..................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ..................................... 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ................................... 0,2 %,
najmenej 23 eur.
Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.
(2)
Odmena súdneho komisára za úkony v konaní o umorenie listiny je 1 % z peňažnej sumy uvedenej v návrhu na umorenie listiny, najmenej 33,19 eura, najviac 663,50 eura.
§ 14
(1)
Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
(2)
Ak bolo v dedičskom konaní alebo v konaní o umorenie listiny činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.
§ 14a
Za vydanie alebo zmenu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 66 eur. Za vydanie osvedčeného odpisu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 1,99 eura za každú, aj začatú stranu vydaného textu.
Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva
§ 15
Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len „správca dedičstva“), základom odmeny je všeobecná hodnota poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 16
Ak správca dedičstva vykonáva správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.
§ 17
Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 % ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva
§ 18
(1)
Ak ďalej nie je uvedené inak, súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
(4)
Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. Ak v dôsledku odvolania proti výroku o odmene notára vzniknú ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, notár ich znáša v prípade, ak dokazovaním bola zistená všeobecná hodnota majetku nižšia, ako určil notár.
Štvrtý oddiel
Odmena notára za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti
§ 18a
Odmena za poskytovanie právnych rád4a) a spisovanie iných listín4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnostije za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur.
TRETÍ DIEL
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1)
Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 je 3,32 eura za každú, aj začatú polhodinu.
§ 20
V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve, v konaní o umorenie listiny a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.
§ 21
Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.
§ 22
Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.
§ 23
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40 %.
§ 23a
(1)
Za notárske úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
(2)
Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Katarína Tóthová v. r.
Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z. z.
SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ
Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:
1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 3 319,39 eura základu .................................................................................................................................. 1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ............................................................................................. 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ............................................................................................. 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu ............................................................................................. 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu .......................................................................................... 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura ...................................................................................................... 0,05 %,
najmenej 16,60 eura.
Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť
len s nepomernými ťažkosťami .............................................................................................................................

66,39 eura.
2. Za spísanie závetu, listiny o vydedení alebo vyhlásenia o voľbe práva,
alebo odvolania týchto úkonov, za každý z týchto úkonov ……………..………...….…

26,56 eura.
3. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných
zhromaždení a schôdzí právnických osôb ............................................................................................................

165,97 eura.
4. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny
alebo osvedčenie, že je niekto nažive ...................................................................................................................

13,28 eura.
5. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu
do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb ...................................................................

23,24 eura.
6. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely
elektronického konania vo veciach obchodného
registra podľa osobitných predpisov5a) ...............................................................................................................


13,28 eura.
Položka B:

Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici ................................................................................................ 16,60 eura.
Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického
odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy5b) za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis
alebo fotokópia sa osvedčuje ....................................................................................................................


1,33 eura.
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu
listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ............................................................................................................

2,66 eura.
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis .............................. 1,99 eura.
Položka D:
1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera,
za každý protestovaný papier
z prvých 3 319,39 eura základu ............................................................................................................................. 1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ........................................................................................ 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ........................................................................................ 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu ........................................................................................ 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu ...................................................................................... 0,05 %,
najmenej 66,39 eura.
Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu
z protestovanej listiny alebo knihy protestov ......................................................................................................

16,60 eura.
Položka E:
Za prijatie do úschovy, ak nejde o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu:
1. Ak ide o listinu ......................................................................................................................................................... 26,56 eura.
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura ......................................................................................... 23,24 eura,
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane ............................................................................ 49,79 eura,
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane .......................................................................... 99,58 eura,
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane ........................................................................ 165,97 eura,
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura ......................................................................................... 331,94 eura.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ...................................................................................................

33,19 eura.
Za prijatie do úschovy listiny, listinného cenného papiera, peňazí alebo hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účel
splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu, 1 % z ceny veci, najmenej 6,50 eura, najviac 663,50 eura.
Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami6) za každú, aj začatú hodinu ......................... 1 euro.
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol ..................................................... 3,32 eura.
Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice
za každú, aj začatú stranu vydaného textu .........................................................................................

1,99 eura.
Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu ..................... 1,99 eura.
Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov ...................................................... 3,32 eura.
Položka J:
1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura ....................................................................................... 33,19 eura,
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane .......................................................................... 49,79 eura,
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane ........................................................................ 82,98 eura,
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane ...................................................................... 116,18 eura,
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura....................................................................................... 182,57 eura.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
možno určiť len s nepomernými ťažkosťami .................................................................................................

33,19 eura.
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších
skutočností, ktoré ustanovuje zákon,
do Notárskeho centrálneho registra záložných práv .....................................................................................


16,60 eura.
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia
z Notárskeho centrálneho registra záložných
práv na jedného záložného dlžníka ..................................................................................................................


3,32 eura.
Položka K:
1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb ...................................... 16,60 eura.
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb .................................................... 9,96 eura.
Položka L:
1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín
za každú, aj začatú stranu uloženého textu ................................................................................

1,33 eura.
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny
do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
na dobu kratšiu ako štrnásť dní ..................................................................................................................... 1,33 eura,
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov ............................................................................................. 1,99 eura,
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov ..................................................................................... 2,66 eura,
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka ......................................................................................... 3,32 eura,
na dobu od jedného roka do troch rokov ...................................................................................................... 3,98 eura,
na dobu neurčitú ............................................................................................................................................... 4,65 eura.
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu
listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín ..........................................................................................

6,64 eura.
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín ..............................................................
6,64 eura.
Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.
V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.
Položka N
Za zistenie totožnosti za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje,
pri úkonoch podľa položky A, B, E, J a K.……...................................................................................
1,33 eura.
1)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
2)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
3)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007.
5)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.
5b)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.