31/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. januára 1993
o odmenách a náhradách notárov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ustanovuje:
PRVÝ DIEL
Odmena notára za notársku činnosť
§ 1
Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.
§ 2
Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len „notársky úkon“) je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.
§ 3
Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.
§ 4
(1)
Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.
(2)
Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
§ 5
Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.
§ 6
(1)
Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50 %.
(2)
Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h, patrí notárovi odmena zvýšená o 25 %. Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.
(3)
Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.
§ 7
Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.
§ 8
(1)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.
(2)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.
§ 9
(1)
Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
(4)
Odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému je zahrnutá v odmene notára určenej touto vyhláškou.
DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť a odmena správcu dedičstva
Prvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára
§ 11
Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené pre nedostatok podmienok konania, pretože poručiteľ nezanechal majetok alebo súd vydal majetok nepatrnej hodnoty tomu, kto sa postaral o pohreb, je 400 Sk.
§ 12
(1)
Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná cena majetku poručiteľa,5) ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2)
Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná cena tohto majetku.
(3)
Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 13
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je:
z prvých 100 000 Sk základu .............. 2 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................. 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu .................................. 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ................................ 0,2 %,
najmenej 700 Sk.
Čiastka nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
§ 14
(1)
Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
(2)
Ak bolo v dedičskom konaní činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.
Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva
§ 15
Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len „správca dedičstva“), základom odmeny je všeobecná cena poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 16
Ak správca dedičstva vykonáva správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.
§ 17
Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 % ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva
§ 18
(1)
Súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
(4)
Odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému je zahrnutá v odmene notára určenej touto vyhláškou.
TRETÍ DIEL
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1)
Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 je 100 Sk za každú, aj začatú polhodinu.
§ 20
V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.
§ 21
Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.
§ 22
Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nahor a vypočítaná odmena na celé desaťkoruny nahor.
§ 23
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40 %.
§ 23a
(1)
Za notárske úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
(2)
Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty.
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Katarína Tóthová v. r.
Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z. z.
SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ
Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:
1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových
dejov alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 100 000 Sk zo základu .................................................................................................................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu ....................................................................................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................................................................................... 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu .................................................................................................... 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ................................................................................................. 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 50 000 000 Sk ................................................................................................. 0,05 %,
najmenej 500 Sk.
Suma nad 50 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ........................................ 2 000 Sk.
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov ............................................................. 800 Sk.
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení .................................................................. 1 500 Sk.
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb ......................................... 5 000 Sk.
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive ................................................ 400 Sk.
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ............... 40 Sk.
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra
určených právnických osôb ...........................................................................................................................................
700 Sk.
Položka B:
1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici .................................................................................................... 500 Sk.
2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ................. 40 Sk.
Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny,
ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ..................................................................................................
40 Sk.
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine,
za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ......................................
80 Sk.
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis ....... 60 Sk.
Položka D:
1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného
cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 100 000 Sk základu .................................................................................................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu .................................................................................. 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu ............................................................................... 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu ............................................................................... 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ............................................................................ 0,05 %,
najmenej 2 000 Sk.
Suma nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov ..................... 500 Sk.
Položka E:
Za prijatie do úschovy
1. Ak ide o listinu ............................................................................................................................................. 800 Sk.
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk .................................................................................. 700 Sk,
pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane ............................................................................ 1 500 Sk,
pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane ......................................................................... 3 000 Sk,
pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane ................................................................... 5 000 Sk,
pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk ................................................................................. 10 000 Sk.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ................... 1 000 Sk.
Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami6) za každú, aj začatú hodinu ............................ 30 Sk.
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol .......................................................... 100 Sk.
Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice
za každú, aj začatú stranu vydaného textu ...............................................................................................
60 Sk.
Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu .......................... 60 Sk.
Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov ............................................................ 100 Sk.
Položka J:
1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny
zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk ............................................................................... 1 000 Sk
pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane ......................................................................... 1 500 Sk
pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane ...................................................................... 2 500 Sk
pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane ................................................................ 3 500 Sk
pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk .............................................................................. 5 500 Sk
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ................ 1 000 Sk
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon,
do Notárskeho centrálneho registra záložných práv ........................................................................
500 Sk.
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv
na jedného záložného dlžníka ..............................................................................................................
100 Sk.
Položka K:
1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb ............. 500 Sk.
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb .......................... 300 Sk.
Položka L:
1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú,
aj začatú stranu uloženého textu ...............................................................................................................................
40 Sk.
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny
do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
na dobu kratšiu ako štrnásť dní ................................................................................................................................ 40 Sk,
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov ........................................................................................................ 60 Sk,
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov ................................................................................................ 80 Sk,
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka ................................................................................................... 100 Sk,
na dobu od jedného roka do troch rokov ................................................................................................................ 120 Sk,
na dobu neurčitú .......................................................................................................................................................... 140 Sk.
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín ....... 200 Sk
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín ..................................................................... 200 Sk
Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.
V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.
1)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
2)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
3)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
5)
§ 175 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok.
7)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.