Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

285/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1993 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. novembra 1993
o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZVÝŠENIE DÔCHODKOV PRIZNANÝCH PRED 1. JANUÁROM 1994
§ 1
Starobné, invalidné, čiastočne invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané pred 1. januárom 1994 sa zvyšujú na základe § 9 a 10 zákona o zvyšovaní dôchodkov1) o šesť percent mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje, ak tento zákon neustanovuje inak.
Zvýšenie dôchodkov priznaných od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993
§ 2
(1)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské a sirotské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa pred zvýšením dôchodkov podľa § 1 zvyšujú, ak ďalej nie je ustanovené inak, takto:
ch) dôchodky v sume od 2 501 Sk mesačne do sumy 2 700 Sk mesačne o 2 %
i) dôchodky v sume od 2 701 Sk mesačne do sumy 3 000 Sk mesačne o 1 %

(2)
Vdovské a sirotské dôchodky sa zvyšujú podľa odseku 1, len ak boli vymerané z dôchodkov priznaných od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 alebo z dôchodku, na ktorý by mal zomrelý nárok ku dňu smrti, ktorá nastala v období od 1. marca do 31. decembra 1993.
§ 3
Sirotské dôchodky, ktoré boli zvýšené podľa zákona o zvýšení dôchodkov v roku 19932) o 50 Sk mesačne, sa pred zvýšením dôchodku podľa § 1 a 2 zvyšujú o 3 percentá mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má osirelé dieťa nárok ku dňu, od ktorého sa sirotský dôchodok zvyšuje.
DRUHÁ ČASŤ
ÚPRAVA DÔCHODKOV A NAJVYŠŠÍCH VÝMER DÔCHODKOV
§ 4
Zvýšenie vdoveckého dôchodku
Výška vdoveckého dôchodku podľa § 48a zákona o sociálnom zabezpečení3) je 920 Sk.
§ 5
Zvýšenie sociálneho dôchodku
Hranica sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení3) je najviac 3 510 Sk mesačne, ak je na takýto dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu.
§ 6
Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení,3) je 3 510 Sk mesačne.
§ 7
Najvyššie výmery dôchodkov
Najvyššie výmery starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úhrnu vyplácaných dôchodkov a úhrnu dôchodku, (dôchodkov) a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovené zákonom o sociálnom zabezpečení3) sa zvyšujú zo sumy
a) 4 100 Sk na sumu 4 350 Sk,
b) 3 600 Sk na sumu 3 800 Sk,
c) 3 200 Sk na sumu 3 400 Sk,
d) 3 100 Sk na sumu 3 300 Sk.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 8
(1)
Pre zvýšenie dôchodkov podľa tohto zákona platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 2 a 3, § 6 až 8 zákona o zvyšovaní dôchodkov.1)
(2)
Pri súbehu nárokov na viac dôchodkov sa zvýšenie dôchodku poskytne iba k jednému dôchodku, a to k vyššiemu dôchodku.
(3)
Vdovské a sirotské dôchodky podľa § 1 sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.
§ 9
(1)
Dôchodky uvedené v § 1, ktoré boli priznané pred 1. decembrom 1993, sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 1993.
(2)
Dôchodky priznané od 1. decembra 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú odo dňa priznania.
(3)
Vdovecké dôchodky vyplácané k 1. decembru 1993 sa zvýšia od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 19983.
(4)
Sociálny dôchodok podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení3) sa môže priznať alebo zvýšiť až do sumy uvedenej v § 5 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 1993.
(5)
Dôchodky vyplácané k 1. decembru 1993, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 1993.
(6)
Dôchodky, ktoré doteraz neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú sumu uvedenú v § 6 sa zvýšia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 1993.
§ 10
Doplatok zvýšenia dôchodkov podľa tohto zákona sa vykoná najneskôr do 28. februára 1994.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZMENA ZÁKONA č. 46/1991 Zb. O ZVYŠOVANÍ DÔCHODKOV V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 97/1993 Z. z.
§ 11
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 5 sa suma 4 100 Sk nahrádza sumou 4 350 Sk.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1993.
3)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. , zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb. , zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z.