278/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 23.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. októbra 1993
o správe majetku štátu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Tento zákon upravuje správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonávajú
a)
štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené zákonom alebo na základe zákona alebo rozhodnutím ústredného orgánu štátnej správy,1)
b)
štátne účelové fondy Slovenskej republiky,2)
c)
neštátne právnické osoby, ktoré vznikli na základe zákona a na štátny rozpočet sú zapojené finančnými vzťahmi,3) ak osobitný predpis neustanoví inak,
d)
iné neštátne právnické osoby, ktoré spravujú majetok štátu (ďalej len „správca“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
nakladanie s majetkom štátu, pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov4) v rámci predmetu činnosti správcu alebo v súvislosti s ním,
b)
nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy,5) ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
správu cenných papierov.6)
§ 2
Majetok štátu
Majetkom štátu na účely tohto zákona sú veci vrátane finančných prostriedkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva a záväzky Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVA MAJETKU ŠTÁTU
HLAVA I
POJEM A OBSAH SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
§ 3
(1)
Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril.
(2)
Správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
(3)
S majetkom štátu, ktorý neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, je správca povinný bezodkladne a účelne naložiť v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
(4)
Z dôvodu nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 3 alebo v inom verejnom záujme môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z vlastného alebo iného podnetu po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom7) správcu rozhodnúť o odňatí správy majetku štátu a súčasne určiť nového správcu.
(5)
Na odňatie správy majetku štátu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8) Rozhodnutie o odňatí správy majetku štátu a určení jeho správcu je preskúmateľné súdom.9)
(6)
Rozhodnutie o odňatí správy majetku štátu a určení jeho správcu musí obsahovať najmä presné označenie majetku štátu, ktorého správa sa odníma, doterajšieho správcu odnímaného majetku štátu, určenie nového správcu a dôvody odňatia správy.
(7)
Správca majetku štátu je povinný viesť o majetku evidenciu. Rozsah evidencie určí všeobecne záväzný právny predpis.
(8)
Správca nehnuteľného majetku štátu je povinný zabezpečiť zápis v katastri nehnuteľností podľa osobitných predpisov.10)
§ 4
(1)
Majetok štátu môže byť v spoločnej správe viacerých správcov.
(2)
Spoločná správa je podielová. Podiel vyjadruje mieru, akou sa správcovia podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej správy majetku štátu. Vzťahy správcov k majetku štátu v spoločnej správe sa riadia dohodou. Ak sa správcovia nedohodli inak, sú podiely všetkých správcov rovnaké.
(3)
Práva a povinnosti uvedené v § 3 sa vzťahujú aj na spoločnú správu.
§ 5
(1)
Majetok štátu, ktorý nie je v správe žiadneho správcu,11) spravuje obvodný úrad, v územnom obvode ktorého sa majetok štátu nachádza, ak osobitný predpis12) neustanoví inak.
(2)
Ak obvodný úrad, ktorý sa ujal správy majetku štátu podľa odseku 1, zistí, že majetok bývalého vlastníka sa nachádza aj v obvode iných obvodných úradov, bezodkladne o tom upovedomí tieto obvodné úrady, ktoré sú povinné ihneď sa ujať správy majetku štátu.
(3)
Ak nemožno príslušnosť na správu majetku štátu určiť podľa odsekov 1 a 2, určí ju ministerstvo financií.
§ 6
(1)
Ak osobitný predpis neustanoví inak, správu pohľadávky Slovenskej republiky (ďalej len „pohľadávka štátu“) je povinný vykonávať správca,
a)
z činnosti ktorého pohľadávka štátu vznikla,
b)
do pôsobnosti ktorého patrí ochrana majetkových záujmov štátu, poškodením ktorých pohľadávka štátu vznikla,
c)
ktorý vykonáva správu majetku štátu, s ktorým pohľadávka štátu súvisí.
(2)
Ak nemožno určiť správcu pohľadávky štátu podľa odseku 1, je príslušný ústredný orgán štátnej správy, pôsobnosti ktorého sa pohľadávka týka, prípadne správca, ktorého určí tento orgán.
(3)
Ak nemožno určiť správcu pohľadávky štátu podľa odseku 2, určí správcu ministerstvo financií.
(4)
Správca pohľadávky štátu je povinný starať sa o tom, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka štátu bola včas uplatnená na príslušných orgánoch a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané. Ak je dlžník v omeškaní s platením peňažného dlhu, je správca povinný vyúčtovať a vymáhať úroky z omeškania13) presahujúce 10 tisíc Sk, ak osobitný predpis neustanoví inak.
(5)
Za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom je správca pohľadávky štátu oprávnený povoliť splátky, odklad platenia alebo upustiť od vymáhania pohľadávky štátu.
(6)
Správca pohľadávky štátu môže z dôvodu účelnosti bezodplatne previesť správu pohľadávky štátu. Správa pohľadávky štátu sa prevádza zmluvou o prevode správy pohľadávky štátu. Vlastníctvo pohľadávky štátu nemožno previesť.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na správu pohľadávok štátu vykonávanú štátnymi podnikmi.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na záväzky Slovenskej republiky.
§ 7
Spory o správu majetku štátu
(1)
Spor o tom, ktorý správca je oprávnený alebo povinný majetok štátu spravovať, je sporom o správu majetku štátu.
(2)
Sporom o správu majetku štátu je aj spor medzi správcami o veľkosti ich podielov alebo o prednostnom práve na prevod správy majetku štátu v spoločnej správe.
(3)
Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri rozhodovaní sporov, v ktorých aspoň jedným z účastníkov sporu je štátny podnik.
(4)
Účastníci sporu sú povinní do 60 dní od vzniku sporu písomne požiadať o rozhodnutie sporu. Žiadosť môže podať každý z účastníkov sporu.
(5)
Žiadosť o rozhodnutie sporu podpísaná štatutárnym orgánom musí obsahovať opis skutkového stavu, doklady preukazujúce opísaný skutkový stav, doklad o tom, že nedošlo k dohode účastníkov sporu, a návrh, ako sa má rozhodnúť.
(6)
O spore rozhoduje zriaďovateľ alebo zakladateľ účastníkov sporu. Ak účastníci sporu nemajú spoločného zriaďovateľa alebo zakladateľa, rozhodujú po dohode ich zriaďovatelia alebo zakladatelia. Rozhodnutie o spore vydá ten zriaďovateľ alebo zakladateľ, z pôsobnosti ktorého sa majetok štátu vydáva.
(7)
Ak nedôjde k dohode medzi zriaďovateľmi alebo zakladateľmi alebo ak niektorý z účastníkov sporu nemá zriaďovateľa alebo zakladateľa, rozhoduje o spore ministerstvo financií.
(8)
Na rozhodnutie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8) Rozhodnutie o spore je preskúmateľné súdom.9)
(9)
Rozhodnutie o spore musí obsahovať najmä označenie predmetu sporu, určenie správcu majetku štátu alebo veľkosti jeho podielu alebo povinnosti prednostne previesť podiel a odôvodnenie rozhodnutia. Rozhodnutie o spore je právoplatné dňom doručenia. V odôvodnených prípadoch možno rozhodnutím určiť, že správca majetku štátu sa nemení.
HLAVA II
NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU
§ 8
(1)
Majetok štátu, ktorý neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, je správca povinný ponúknuť štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii [§ 1 ods. 1 písm. a)], na plnenie úloh ktorej by majetok štátu mohol účelne slúžiť.
(2)
Ak o ponúknutý majetok štátu neprejaví záujem organizácia uvedená v odseku 1, správca naloží s majetkom štátu v súlade s týmto zákonom (§ 9 a 11) najhospodárnejším spôsobom.
(3)
Podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov postupuje aj správca, do správy ktorého prešiel majetok štátu podľa osobitného predpisu.14)
Prevod správy
§ 9
(1)
Prevod správy majetku štátu sa uskutočňuje so súhlasom zriaďovateľa zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať určenie predmetu prevodu, deň prevodu, a ak je prevod odplatný, dojednanú cenu15) a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.16)
(2)
Prevod správy majetku štátu musí byť odplatný. Výnimku v osobitných prípadoch povoľuje zriaďovateľ.7) Ak správca nemá zriaďovateľa, výnimku na bezodplatný prevod správy majetku štátu povoľuje ministerstvo financií.
(3)
Prevod správy majetku štátu medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami môže byť bezodplatný.
§ 10
Pri prevode podielu majetku štátu v spoločnej správe je správca povinný prevádzaný podiel ponúknuť ostatným správcom, ktorí majú prednostné právo na prevod správy podielu majetku štátu v spoločnej správe, a to v pomere k veľkosti ich podielov, ak sa nedohodnú inak.
Prevod vlastníctva
§ 11
(1)
Prevod majetku štátu do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb sa uskutočňuje zmluvami podľa osobitných predpisov.17)
(2)
Nehnuteľné veci štátu určené a užívané na bývanie, ktoré spravuje obvodný úrad podľa § 5, je obvodný úrad povinný prednostne ponúknuť doterajšiemu nájomcovi alebo vypožičiavateľovi.
(3)
Prevod vlastníctva nehnuteľných vecí štátu musí byť odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje jej schválenie ministerstvom financií; na platnosť zmluvy o prevode vlastníctva pozemných komunikácií18) sa vyžaduje aj jej predchádzajúce schválenie Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.
(4)
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný. Výnimku v osobitných prípadoch povoľuje zriaďovateľ;7) výnimku na bezodplatný prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu, ktoré sa využívajú na vyučovací proces alebo činnosť s ním súvisiacu povoľuje Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky. Ak správca nemá zriaďovateľa, výnimku na bezodplatný prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu povoľuje ministerstvo financií.
(5)
Správca môže vo výnimočných prípadoch, ak je to účelné a vyžaduje to povaha prípadu, uzatvoriť zámennú zmluvu. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje jej schválenie ministerstvom financií.
§ 12
Ak pri prevode majetku štátu na iné osoby boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu vlastníctva. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.19)
§ 13
Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu
(1)
Správca môže majetok štátu prenechať do nájmu alebo výpožičky len na dobu určitú, najviac na 5 rokov. Nájomná zmluva20) a zmluva o výpožičke21) musia mať písomnú formu a možno ich uzavrieť opakovane. Obmedzenie celkovej lehoty nájmu a výpožičky na 5 rokov platí aj pre opakovaný nájom a výpožičku.
(2)
Obciam možno zveriť majetok štátu22) zmluvou o výpožičke. S inými právnickými a fyzickými osobami možno zmluvu o výpožičke nehnuteľných vecí uzavrieť, ak to vyžaduje verejný záujem, najmä humanitné ciele a ochrana životného prostredia.
(3)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje jej schválenie zriaďovateľom.7) Ak správca nemá zriaďovateľa, zmluvu schvaľuje ministerstvo financií.
(4)
Nájomca a vypožičiavateľ môžu vec užívať len v rozsahu určenom zmluvou. Náhradu nákladov zhodnotenia veci môžu požadovať len vtedy, ak sa na tom písomne dohodnú so správcom.
(5)
Správca nemôže zriadiť záložné právo23) na nehnuteľné veci štátu.
§ 14
(1)
Neupotrebiteľným majetkom štátu sú hnuteľné veci, ktoré pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôžu už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.
(2)
Za neupotrebiteľný majetok štátu sa považujú aj hnuteľné veci, s ktorými sa správcovi nepodarí naložiť podľa § 8.
(3)
Neupotrebiteľné veci štátu môže správca zlikvidovať na základe písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu, ak ich nemôže využiť ako materiál alebo náhradné diely.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15
Právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonávali právo hospodárenia s národným majetkom alebo právo spoločného hospodárenia s národným majetkom alebo mali národný majetok v dočasnej správe, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú správcami majetku štátu.
§ 16
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používajú pojmy „právo hospodárenia s národným majetkom“ alebo „právo spoločného hospodárenia s národným majetkom“, rozumie sa tým „správa majetku štátu“ alebo „spoločná správa majetku štátu“.
§ 17
Zmluvy o nájme a výpožičke uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú účastníci zmluvy povinní dať do súladu s § 13 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak tieto zmluvy zaniknú po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
§ 18
(1)
Právo trvalého užívania, ktoré vzniklo podľa doterajších právnych predpisov iným právnickým osobám než telovýchovným jednotám a ktoré trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa mení dňom jeho účinnosti na nájom majetku štátu. Obmedzenie lehoty nájmu podľa § 13 ods. 1 sa vzťahuje len na stavby a nimi zastavané a priľahlé pozemky a na nezastavané pozemky.
(2)
Nájomca a príslušný obvodný úrad sú povinní písomne vyporiadať vzájomné vzťahy z trvalého užívania nehnuteľnosti do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Nájomca má v rámci vyporiadania právo prednostnej kúpy nehnuteľnosti, ak ho uplatní v tejto lehote, inak jeho právo zanikne. Pri vyporiadaní sa môžu započítať investície vynaložené trvalým užívateľom s písomným súhlasom právnickej osoby, ktorá odovzdala nehnuteľnosť do trvalého užívania.
(3)
Právo trvalého užívania, ktoré vzniklo podľa doterajších právnych predpisov telovýchovným jednotám a ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dňom jeho účinnosti zaniká.
(4)
Na pozemky zastavané domami vo vlastníctve bytových družstiev a pozemky priľahlé k týmto domom sa vzťahuje osobitný predpis.24)
§ 19
Ministerstvo financií vydá na vykonanie ustanovení § 3 ods. 7 a § 6 ods. 5 tohto zákona všeobecné záväzný právny predpis.
§ 20
Vyporiadanie vlastníckych práv k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu upraví osobitný predpis.
§ 21
(1)
Zrušuje sa
a)
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 61/1986 Zb. o dočasnej správe národného majetku,
b)
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.
c)
bod 24 prílohy A a bod 88 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
(2)
Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona stráca účinnosť ustanovenie § 761 ods. 1 Obchodného zákonníka.
(3)
Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona stráca účinnosť ustanovenie § 876 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Nehnuteľné veci štátu, ku ktorým zaniká právo trvalého užívania telovýchovných jednôt podľa osobitného predpisu,11b) prechádzajú dňom nadobudnutia jeho účinnosti do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Obec je povinná zachovať účelové určenie takejto nehnuteľnosti.
(2)
Ustanovenie § 14 zákona sa použije primerane. Písomné protokoly sú povinné spísať obce s obvodnými úradmi. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností sú obce povinné podať do 12 mesiacov od prevzatia nehnuteľných vecí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b) znie:
„11b)
§ 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.“.
Čl. III
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z. sa mení takto:
§ 45 ods. 5 znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 a na rozpočtové a príspevkové organizácie.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
3)
Napr. § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
5)
Napr. zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade, zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
6)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
7)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
§ 14 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
§ 244 až 246c, § 250l a nasl. zákona č. 41/1964 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
12)
Napr. zákon č. 618/1992 Zb. (Colný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
13)
Napr. § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, § 369 Obchodného zákonníka.
14)
§ 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
15)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
18)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
19)
§ 35 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
22)
§ 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.