275/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.1993 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 1993,
ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 42 sa vypúšťa odsek 5.
2.
V § 73 ods. 2 úvodná veta znie:
„(2)
Pracovníci orgánov štátnej správy, súdov a prokuratúr Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národnej banky Slovenska, štátnych fondov, a ak tak ustanoví osobitný zákon, i pracovníci ďalších orgánov sú ďalej povinní:“.
3.
V § 195 ods. 2 sa suma „3 000 Kčs“ v celom znení nahrádza sumou „5 700 Sk“.
4.
V § 200 ods. 1 sa suma „8 000 Kčs“ nahrádza sumou „12 000 Sk“ a suma „5 000 Kčs“ v druhej a tretej vete sa nahrádza sumou „7 500 Sk“.
5.
V § 202 sa zrušuje odsek 2.
6.
§ 205d vrátane nadpisu znie:
㤠205d
Zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu
(1)
Organizácie zamestnávajúce aspoň jedného pracovníka sú pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania poistené (ďalej len „zákonné poistenie“) v úrazovej poisťovni (ďalej len „poisťovňa“). To sa nevzťahuje na organizácie, ktoré majú podľa zákona postavenie štátneho orgánu.
(2)
Ak vznikne poisťovni vykonávaním zákonného poistenia majetková ujma, má právo na úhradu tejto ujmy zo štátneho rozpočtu.
(3)
Majetkovou ujmou sa rozumie strata poisťovne, ktorá vzniká z vykonávania zákonného poistenia. Tou je záporný rozdiel medzi kalkulovanými nákladmi na poistné plnenia a skutočnými nákladmi na vyplatené poistné plnenia vykázané poisťovňou k 31. decembru každého roka.
(4)
Poisťovňa oznámi ekonomické výsledky vykonávania zákonného poistenia za predchádzajúci rok Ministerstvu financií Slovenskej republiky najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí vykázanú majetkovú ujmu za predchádzajúci rok najneskôr do 30. júna bežného roka.
(5)
Evidenciu o zákonnom poistení vedie poisťovňa vo svojom účtovníctve oddelene od ostatných činností poisťovne.
(6)
Bližšie podmienky a sadzby poistného ustanoví vyhláškou Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(7)
Ak pri zániku organizácie neprejdú práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu na inú organizáciu, má poškodený (pozostalý) právo priamo voči poisťovni, aby mu škodu nahradila v tom istom rozsahu, v akom by mu ju bola povinná nahradiť sama poistená organizácia.
(8)
V rozsahu, v akom sa na organizáciu vzťahuje zákonné poistenie, zaniká jej povinnosť dojednať zmluvné poistenie podľa osobitných predpisov.“.
7.
V § 272 ods. 7 sa za slová „§ 74 písm. f),“ vkladajú slová „85,“.
Čl. II
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za slová „na čele s ministrom“ vkladá čiarka a slová „Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky“.
2.
V § 5 ods. 1 v tabuľke v 1. stupni riadenia v stĺpci „Funkcia“ sa za slová „štátny tajomník“ vkladajú slová „vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,“.
3.
V § 5 ods. 1 v tabuľke v 5. stupni riadenia v stĺpci „Funkcia“ sa za slová „podriadenosti ministrovi“ vkladá čiarka a slová „predsedovi a podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“.
Čl. III
(1)
Do zriadenia úrazovej poisťovne preberá jej povinnosti a práva podľa § 205d Zákonníka práce Slovenská poisťovňa, a. s.
(2)
Postup Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby pri odmeňovaní pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za postup podľa Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.