Predpis bol zrušený predpisom 659/2007 Z. z.

27/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.02.1993 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. februára 1993
o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods.1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona nariaďuje:
§ 1
Dňom prechodu na slovenskú menu je 8. február 1993. Uplynutím 24.00 hodiny 7. februára 1993 zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky sú okolkované bankovky, ďalej bankovky, ktoré nepodliehajú kolkovaniu, mince a pamätné mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou a bankovky, mince a pamätné mince vydané Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
(1)
Výmena bankoviek fyzickým osobám2) sa vykoná v dňoch 4. februára 1993 až 6. februára 1993.
(2)
Výmena bankoviek právnickým osobám3) a fyzickým osobám - podnikateľom4) sa vykoná v dňoch 6. a 7. februára 1993.
§ 3
(1)
V čase od 8. februára 1993 do 22. februára 1993 môžu fyzické osoby vyberať hotovosť z vkladných knižiek a z účtov v bankách5) v celkovej sume do 10 000 Sk.
(2)
Ak to technické podmienky banky5) dovolia, môže banka umožniť fyzickým osobám vyberať hotovosť z vkladných knižiek a z účtov v bankách aj nad sumu uvedenú v odseku 1.
§ 4
V čase od 8. februára 1993 do 8. apríla 1993 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňovať jednorazové platby v hotovosti do sumy 10 000 Sk.
§ 5
(1)
V dňoch 3. februára 1993 až 7. februára 1993 Národná banka Slovenska a banky nemôžu vykonávať platobný styk v česko-slovenských korunách s Českou národnou bankou a bankami so sídlom v Českej republike.
(2)
Dňom 3. februára 1993 nemôžu organizačné jednotky Slovenskej pošty, š. p., prijímať platby do Českej republiky.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Mečiar v. r.
1)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
2)
§ 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
3)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.
4)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.
5)
§ 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.