253/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.1993 do 31.12.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. októbra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „správu“ nahrádza slovami „konanie vo veciach“ a vypúšťajú sa slová „a federálnych účelových fondov (ďalej len „fondy“)“ a slová „štátneho rozpočtu federácie“.
2.
V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4a) znejú:
„(8)
Ak má platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov k 31. decembru viac ako 25 zamestnancov, je v nasledujúcom zdaňovacom období miestne príslušný správca dane, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka, v ktorej platiteľ dane vykonáva výpočet mzdy, zostavuje a vedie mzdové listy. Táto organizačná jednotka má rovnaké oprávnenia a povinnosti ako platiteľ dane.
(9)
Pri daniach vyberaných zrážkou z príjmov, ktorú vykonávajú banky a poisťovne a na ktoré sa vzťahuje osobitná sadzba dane4a), je miestne príslušný správca dane, v ktorého územnom obvode má sídlo banka, poisťovňa alebo ich pobočka, ak má k dispozícii všetky potrebné doklady na kontrolu správnosti vykonávanej zrážky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 36 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12.
3.
V § 3 ods. 11 sa vypúšťajú slová „a v najvyššom stupni Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné riaditeľstvo“)“.
4.
V § 3 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Už zaplatené preddavky a splátky dane sa novému správcovi neprevádzajú.“.
5.
V § 3 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Každý správca dane je v obvode svojej územnej pôsobnosti príslušný na vykonanie miestneho zisťovania podľa § 14, a to i bez delegovania (§ 4).“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 14.
6.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ústredné riaditeľstvo“.
7.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správca dane môže ustanoviť zástupcu aj tomu, koho pobyt nie je známy alebo komu sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine, ako aj tomu, kto nemôže v daňovom konaní vystupovať osobne najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu v zahraničí a dlhodobej chorobe a kto si nezvolil žiadneho zástupcu.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
8.
V § 11 ods. 2 sa slovo „rozhodnutie“ nahrádza slovom „závery“.
9.
V § 11 ods. 3 sa slová „rozhodnutia vyhláseného“ nahrádzajú slovami „záverov prijatých“.
10.
V § 11 ods. 5 sa vypúšťa slovo „len“.
11.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťa slovo „tiež“.
12.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa slovo „rozhodnutím“.
13.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa slovo „prvej“.
14.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a ak nešlo o lehotu už predĺženú podľa odsekov 3 a 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť.“.
15.
V § 13 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
16.
V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
17.
V § 14 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
18.
V § 14 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „§ 14a“.
19.
Za § 14 sa vkladajú nové § 14a, 14b a 14c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠14a
Zabezpečenie veci
(1)
Pracovník správcu dane môže zabezpečiť tovar a veci nevyhnutne potrebné na preukázanie skutočností v daňovom konaní. Toto opatrenie sa využije najmä vtedy, ak chýba riadne preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru alebo veci, ich množstva, ceny, kvality alebo riadneho usporiadania finančných povinností v súvislosti s ich dovozom alebo nákupom. Veci, ktoré nie je možné na mieste spoľahlivo zabezpečiť, môže správca dane na náklady ich majiteľa alebo držiteľa nechať previezť na miesto vhodné na tento účel. Ak je to pre dokazovanie nevyhnutné, môže pracovník správcu dane bezodplatne odobrať na účely bližšej obhliadky alebo expertízy vzorky zabezpečených vecí. Odobraté vzorky sa po expertíze či obhliadke vrátia, ak to ich povaha pripúšťa. Pri zabezpečovaní tovaru a veci sa postupuje primerane podľa § 36.
(2)
Správca dane vydá o zabezpečení tovaru alebo veci rozhodnutie o zabezpečení, v ktorom uvedie dôvody zabezpečenia tovaru alebo veci. Proti rozhodnutiu o zabezpečení sa možno odvolať.
(3)
Ak majiteľ alebo držiteľ tovaru alebo veci v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o ich zabezpečení neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k zabezpečeniu tovaru a veci, správca dane vydá rozhodnutie o prepadnutí tohto tovaru alebo veci v prospech štátu. Proti rozhodnutiu o prepadnutí tovaru a veci sa možno odvolať.
(4)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj v prípade, ak dopravca neposkytne na požiadanie pracovníka správcu dane doklady jednoznačne preukazujúce skutočnosti uvedené v odseku 1. Správca dane môže zabezpečiť prepravovaný tovar a veci vrátane dopravného prostriedku, ktorého je dopravca vlastníkom. Pri zabezpečení veci a dopravného prostriedku sa postupuje primerane podľa odsekov 2 a 3 a § 36. V prípade nepreukázania skutočností uvedených v odseku 1 v určenej lehote dopravný prostriedok vrátane prepravovaného tovaru a veci prepadá v prospech štátu.
(5)
Ak dopravca nie je vlastníkom zabezpečeného dopravného prostriedku, zaplatí pokutu vo výške 50 % hodnoty6a) prepravovaného tovaru alebo veci.
(6)
Zabezpečený tovar, vec a dopravný prostriedok sa ocenia cenou obvyklou podľa osobitného predpisu6b).
(7)
Správca dane je oprávnený prepadnutý tovar, veci a dopravný prostriedok predať v dražbe6c).
(8)
Zabezpečený tovar a veci rýchlo podliehajúce skaze alebo živé zvieratá môže správca dane predať ihneď. S tovarom, ktorý nemožno predávať, naloží správca dane spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.
(9)
Výťažok z predaja zabezpečeného tovaru a veci sa použije na
a)
náklady spojené so zabezpečením tovaru a veci okrem nákladov uvedených v odseku 1,
b)
na úhradu daní a ich príslušenstva podľa § 58 ods. 7.
(10)
Zvyšok výťažku z predaja zabezpečeného tovaru a veci pripadne štátu.
§ 14b
Povinnosti prevádzkovateľov trhovísk a trhových miest
Prevádzkovatelia trhovísk a trhových miest sú povinní zabezpečiť, aby na uvedených miestach predávali len osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť9) alebo inú zárobkovú činnosť10) a vedia preukázať spôsob nadobudnutia tovaru a veci alebo ich pôvod. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach pre osoby, ktoré predávajú vlastný použitý tovar a veci.
§ 14c
Zákaz predaja niektorých výrobkov na verejných priestranstvách
Na verejných priestranstvách6d) sa zakazuje predávať tabakové výrobky a alkoholické nápoje6e).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a), 6b), 6c), 6d), 6e) znejú:
„6a)
§ 23 ods. 7 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 23 ods. 6 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6c)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.
6d)
§ 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb.o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z.
6e)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.“.
20.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, sa ustanovenia odseku 2 vzťahujú primerane.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
21.
V § 15 ods. 4 písm. c) sa slová „dôkazné prostriedky“ nahrádzajú slovami „dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, a to v lehote určenej správcom dane“ a vypúšťajú sa slová „prípadne navrhovať predloženie dôkazných prostriedkov, ktoré on sám nemá k dispozícii“.
22.
V § 15 ods. 5 sa slová „sa nemožno odvolať“ nahrádzajú slovami „nie je prípustné odvolanie.“.
23.
V § 15 ods. 6 sa slovo „iba“ nahrádza slovom „najmä“ a za slová „najneskôr do tridsiatich dní“ sa vkladajú slová „od predloženia posledného dokladu.“.
24.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Podanie urobené telegraficky, diaľnopisom a telefaxom musí byť do troch dní od odoslania urobené písomne alebo ústne do zápisnice, inak sa naň hľadí, akoby nebolo podané.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
25.
V § 23 ods. 2 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „a tretie osoby (§ 6)“.
26.
§ 25 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom g), ktoré znie:
„g)
bol vyrovnaný daňový nedoplatok pri uplatnení záložného práva alebo výkone daňovej exekúcie.“.
27.
Za § 25 sa vkladá nový § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prerušenie konania
(1)
Správca dane môže konanie prerušiť, najmä ak sa začalo konanie o predbežnej otázke (§ 26) alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania (§ 20 ods. 7).
(2)
Správca dane môže konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov zhodne navrhnú účastníci konania.
(3)
Proti rozhodnutiu o prerušení konania nie je prípustné odvolanie.
(4)
Správca dane pokračuje v konaní z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.
(5)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.
28.
V § 28 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitné predpisy8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:
„8a)
Napr. § 25 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.“.
29.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
30.
V § 28 ods. 3 sa slová „rovnakej lehote“ nahrádzajú slovami „tejto lehote i“.
31.
§ 28 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak správca dane uhradil náklady daňového konania podľa odseku 2, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti alebo nesplnenia zákonných povinností daňového subjektu, môže tieto náklady preniesť na daňový subjekt. Predpísaná náhrada nákladov konania je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.“.
32.
V § 29 ods. 4 sa slovo „správy“ nahrádza slovom „protokoly“.
33.
V § 29 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b); zároveň sa zrušuje členenie odseku.
34.
V § 29 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „,ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom.“.
35.
V § 30 ods. 1 sa za slovo „ukladať“ vkladá slovo „daňovú“.
36.
V § 30 ods. 4 sa za slová „nie je možné podať opravný prostriedok,“ vkladajú slová „prípadne bola skrátená lehota na podanie opravného prostriedku alebo nie je v poučení určená lehota vôbec,“.
37.
Za § 30 sa vkladá nový § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Lehoty na rozhodnutie a opatrenia proti nečinnosti
(1)
Správca dane príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní podľa tohto zákona alebo osobitného zákona1) je povinný v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených daňovým subjektom, vydať rozhodnutie alebo vykonať iné opatrenie ustanovené týmto zákonom (ďalej len „rozhodnutie“) bezodkladne.
(2)
V ostatných prípadoch je správca dane príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní povinný vo veci rozhodnúť do 30 dní od začatia konania alebo od vzniku inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia. V osobitne zložitých prípadoch je povinný tak urobiť do 60 dní.
(3)
Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu alebo iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu tohto prípadu nemožno rozhodnúť ani v lehote do 60 dní, môže túto lehotu na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť správca dane, ktorý je bezprostredne nadriadený správcovi dane príslušnému na rozhodnutie.
(4)
Ak správca dane príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní nemôže vo veci rozhodnúť v lehote do 30 dní, je povinný o tom písomne s uvedením dôvodov upovedomiť daňový subjekt. Rovnako je povinný postupovať, ak sa mu udelí súhlas na rozhodnutie v predĺženej lehote podľa odseku 3.
(5)
Ak správca dane príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní je v tomto konaní nečinný a nerozhodne ani v lehotách ustanovených v odsekoch 1 a 3 a nápravu nemožno dosiahnuť inak a povaha veci to nevylučuje, je príslušný vo veci rozhodnúť správca dane bezprostredne nadriadený správcovi dane, ktorý je nečinný. V prípade nečinnosti pracovníka správcu dane je za ustanovených podmienok povinný vo veci rozhodnúť vedúci tohto orgánu, ktorého je pracovníkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch.“.
38.
V § 31 ods. 1 sa slovo „oprávnenia“ nahrádza slovami „zápisu do obchodného registra“.
39.
V § 31 ods. 6 sa slová „povolenie alebo oprávnenie“ nahrádzajú slovom „skutočnosti“ a za slová „tiež čísla“ sa vkladá slovo „všetkých“.
40.
V § 31 ods. 9 sa vypúšťa slovo „dvojmo“.
41.
V § 32 ods. 5 sa slová „Právnické a fyzické osoby, ktoré“ nahrádzajú slovami „Podnikatelia, ktorí10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b) znie:
„10b)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“.
42.
V § 32 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „podľa trvalého pobytu prijímateľa.“.
43.
V § 32 ods. 6 sa za slovo „Banky“ vkladá odkaz „10c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu10c) znie:
„10c)
§ 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.“.
44.
V § 32 ods. 10 sa slovo „meno“ nahrádza slovami „totožnosť a adresu“.
45.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
46.
§ 34 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na registráciu neprihlásené daňové subjekty zistené vyhľadávacou činnosťou sa považujú za subjekty, ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť podľa § 31 tohto zákona.“.
47.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v určenej lehote“.
48.
Za § 35 sa vkladá nový § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Blokové konanie
(1)
Ak sa nesplnenie povinnosti podľa § 35 ods. 1 preukázateľne zistí, môže správca dane uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 5 000 Sk aj v blokovom konaní, ak je fyzická osoba ochotná zaplatiť pokutu na mieste. Proti uloženiu pokuty sa nemožno odvolať. Ak nemožno pokutu zaplatiť na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty miestne príslušnému správcovi dane, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.
(2)
Pracovníci správcu dane sú povinní preukázať oprávnenie na ukladanie pokút v blokovom konaní služobným preukazom. Na pokutovom bloku sa vyznačí, komu, kedy a za porušenie akej zákonnej povinnosti bola pokuta uložená. Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení pokuty na mieste v hotovosti.“.
49.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú slová „len vtedy“.
50.
V § 36 ods. 4 sa slová „hospodárskych prostriedkov“ nahrádzajú slovom „majetku“.
51.
V § 36 ods. 6 sa slová „hospodárske prostriedky“ nahrádzajú slovom „majetok“.
52.
V § 38 ods. 2 sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová, „,ktoré sa daňovníkovi poskytne za úhradu.“.
53.
V § 38 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V tejto lehote je daňový subjekt povinný daň i zaplatiť, ak osobitný predpis neustanovuje inak8b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b) znie:
„8b)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.“.
54.
V § 38 ods. 10 sa slovo „vykoná“ nahrádza slovom „zostaví“.
55.
V § 38 ods. 13 sa slová „v odsekoch 7 až 11“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 6 až 11“.
56.
V § 39 ods. 2 sa v poslednej vete slovo „vyrubená“ nahrádza slovom „priznaná“.
57.
V § 39 ods. 4 sa slová „V tomto“ nahrádzajú slovami „V dodatočnom“ a za slovo „vyznačia“ sa vkladá slovo „aj“.
58.
V § 40 ods. 3 sa slová „do 31. mája“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra“.
59.
V § 40 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri tom sa primerane postupuje podľa ustanovení § 38, 39 a 41.“.
60.
V § 40 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pri nižších hodnotách je priznanie dobrovoľné. Na výzvu správcu dane sú osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 povinné predložiť majetkové priznanie, ak ide o majetok, ktorého súhrnná hodnota je nižšia ako 1 000 000 Sk.“.
61.
V § 40 ods. 9 sa slovo „prostriedkov“ nahrádza slovom „príjmov“.
62.
V § 46 ods. 4 písm. e) sa slová „návrh dôkazných prostriedkov“ nahrádzajú slovom „dôkazy“.
63.
V § 47 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
64.
V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona je pre obce odvolací orgán najbližšie vyššieho stupňa miestne príslušný okresný úrad.“.
65.
V § 51 ods. 4 sa slovo „okolnosti“ nahrádza slovom „dôkazy“.
66.
§ 55 sa vypúšťa.
67.
V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Daňový nedoplatok je suma splatnej dane vrátane príslušenstva dane a preddavku na daň, ktorá nebola zaplatená.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
68.
V § 57 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov.“.
69.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa slovo „česko“ a „rozdeľovník“.
70.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
71.
V § 58 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Správca dane je oprávnený prijatú platbu na označenú daň použiť podľa odseku 7. O tom musí správca dane písomne upovedomiť daňový subjekt.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
72.
§ 58 ods. 5 písm. b) sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4.
pracovníkovi správcu dane v blokovom konaní,“.
73.
V § 58 sa vypúšťa doterajší odsek 5.
74.
V § 59 ods. 6 sa vypúšťa slovo „povolení“ a slovo „odkladu“ sa nahrádza slovom „odklade“.
75.
V § 60 ods. 2 v poslednej vete sa slová „Štátnej banky česko-slovenskej“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.
76.
V § 60 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
77.
V § 60 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Úhrada daňových pohľadávok má prednosť pred inými uhradami.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
78.
§ 62 sa vypúšťa.
79.
V § 63 ods. 3 až 6 sa slová „daňový dlžník“ nahrádzajú slovami „daňový subjekt“.
80.
§ 63 ods. 5 znie:
„(5)
Ak vznik preplatku zapríčiní správca dane, vráti preplatok bez žiadosti do 15 dní od jeho vzniku. Ak ho vráti po lehote podľa odseku 3, je povinný zaplatiť daňovému subjektu úrok z preplatku vo výške 140 % diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v prvý deň kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k omeškaniu.“.
81.
V § 64 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
82.
V § 67 sa za slovo „daň“ vkladajú slová „uvedenú v tomto priznaní alebo hlásení“.
83.
§ 71 ods. 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„(3)
Rozhodnutie o určení záložného práva sa s vyznačením jeho právoplatnosti a vykonateľnosti zašle, ak ide o nehnuteľnosť, na zápis do katastra nehnuteľností13a) alebo držiteľovi záložných vecí, prípadne poddlžníkovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
§ 7 zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.“.
84.
V § 72 ods. 1 sa slová „sa možno odvolať“ nahrádzajú slovami „možno podať námietky“ a slovo „Odvolanie“ sa nahrádza slovami „Podanie námietky“.
85.
V § 72 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „sociálne a nemocenské dávky,“.
86.
V § 72 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti postupu pri výkone daňovej exekúcie.“.
87.
V § 72 ods. 8 sa vypúšťajú slová „,rovnako ako pri výzve podľa odseku 1“.
88.
V § 72 ods. 10 sa na konci druhej vety pripája slovo „rozhodnutím“ a vypúšťa sa posledná veta.
89.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 11, 12 a 13, ktoré znejú:
„(11)
Správca dane prikáže banke, aby po tom, čo jej bol doručený exekučný príkaz, zablokovala na účte daňového dlžníka peňažné prostriedky vo výške pohľadávky správcu dane s príslušenstvom a tieto po nadobudnutí právoplatnosti exekučného príkazu odpísala z účtu daňového dlžníka a pripísala na účet správcu dane.
(12)
Správca dane je oprávnený vykonať dražbu hnuteľných vecí a nehnuteľností.
(13)
Správca dane je oprávnený vykonať všetky úkony súvisiace so spísaním, ocenením a predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. Hnuteľné veci sa ocenia cenou obvyklou podľa osobitného predpisu6b).“.
90.
Za § 72 sa vkladá nový § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72a
Exekučné náklady
(1)
Exekučné náklady hradí daňový dlžník, ak exekúcia bola vykonaná oprávnene.
(2)
Daňový dlžník hradí náklady za výkon zhabania, za výkon predaja a hotové výdavky správcu dane.
(3)
Náhrada nákladov za výkon zhabania tvorí 2 % z vymáhaného nedoplatku, najmenej však 500 Sk.
(4)
Náhrada nákladov za výkon predaja tvorí 2 % z vymáhaného nedoplatku, najmenej však 500 Sk.
(5)
Náhrada exekučných nákladov podľa odsekov 3 a 4 sa počíta zo sumy zaokrúhlenej na celé stovky dolu.
(6)
Daňový dlžník je povinný uhradiť exekučné náklady podľa odseku 3 vždy, keď poverený pracovník správcu dane alebo súdu oznámi daňovému dlžníkovi alebo jeho zástupcovi príčinu svojho príchodu a spíše úvodnú vetu zabezpečovacieho protokolu alebo keď bol odoslaný exekučný príkaz.
(7)
Daňový dlžník je povinný uhradiť exekučné náklady podľa odseku 4, ak došlo k začatiu dražby alebo bola spísaná úvodná veta dražobného protokolu.
(8)
Náhradu hotových výdavkov hradí daňový dlžník, i keď k výkonu predajom nedošlo.
(9)
Náhradu hotových výdavkov je daňový dlžník povinný uhradiť v skutočnej výške do 30 dní odo dňa, keď mu ich výška bola písomne oznámená. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať námietku podľa § 50 tohto zákona.
(10)
Ak sa výkon zhabania alebo výkon predaja vzťahuje na viac daňových dlžníkov alebo sa uskutočňuje spoločne a hotové výdavky sa týkajú týchto prípadov, rozvrhne sa ich výška podľa pomeru jednotlivých vymáhaných nedoplatkov.
(11)
Náhrada exekučných nákladov podľa odsekov 3 a 4 sa vymáha spolu s nedoplatkom, pre ktorý sa exekúcia vykonáva.“.
91.
§ 73 až 90 a § 92 až 94 sa vypúšťajú.
92.
V § 97 ods. 1 sa vypúšťajú slová „verejného stravovania“.
93.
§ 98 znie:
㤠98
Pri ostatných príjmoch odvádzaných do štátneho rozpočtu republiky, do rozpočtov obcí a do fondov, ktoré nie sú uvedené v § 1 tohto zákona, ďalej pri odvodoch a poplatkoch sankčnej povahy, pokutách a penále postupuje sa pri ich platení podľa šiestej časti tohto zákona bez ohľadu na procesné predpisy, podľa ktorých boli príslušnými orgánmi predpísané. Rovnako sa postupuje, ak išlo o príjmy štátneho rozpočtu federácie spravované správcami dane Slovenskej republiky.“.
94.
V § 99 sa slová „Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku“ nahrádzajú slovami „Slovenskú republiku“.
95.
V § 101 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na konanie vo veciach daní, ktorých správu vykonávajú colné orgány. Na konanie o týchto daniach sa vzťahujú ustanovenia o správnom konaní s odlišnosťami podľa colného zákona.“.
96.
§ 109 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 40 sa vkladá nový § 40a, ktorý znie:
㤠40a
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
vydanie ochranných známok,
b)
spôsob odberu ochranných kontrolných známok,
c)
spôsob označovania tabakových výrobkov ochrannými kontrolnými známkami.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem čl. I bod 64, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.