22/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
Oznámenie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vydalo podľa § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. výnos z 31. decembra 1992 č. 16637/92-60 o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a upravuje poskytovanie náhrad cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vzniknú príslušníkom pri plnení služobných povinností, resp. v súvislosti s výkonom služby.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vydania.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.