2/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa dopĺňa písmeno m), ktoré znie:
„m)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
2.
V § 3 ods. 1 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:
„j)
koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie.“.
3.
V § 16 písmeno a) znie:
„a)
ochranu ústavného zriadenia republiky, verejného poriadku a bezpečnosti, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, civilnú ochranu, veci zbraní a streliva, evidenciu pobytu obyvateľstva, evidenciu totožnosti obyvateľstva, riešenie otázok utečencov a presídlencov, ochranu utajovaných skutočností, požiarnu ochranu a komplexný záchranný systém.“.
4.
Vkladá sa § 19, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zabezpečovanie obrany Slovenskej republiky, výstavbu a riadenie Armády Slovenskej republiky, koordináciu činností ústredných orgánov štátnej správy a právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky, zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou a riadenie vojenského spravodajstva.“.
5.
§ 20 ods. 1 znie:
„(1)
V Slovenskej republike pôsobia tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky,
b)
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
c)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
d)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
e)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
f)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
g)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
h)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.“.
6.
V § 20 ods. 3 sa doterajšie písmená b) až d) označujú ako písmená b) až h).
7.
§ 21 ods. 2 znie:
„(2)
Predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.“.
8.
Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Úrad jadrového dozoru
(1)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru.
(2)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.
(3)
Predsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.“.
9.
§ 23 až 26 znejú:
㤠23
Protimonopolný úrad
(1)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže.
(2)
Predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 24
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.
(2)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.
(3)
Predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 25
Úrad priemyselného vlastníctva
(1)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť priemyselného vlastníctva.
(2)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky rozhoduje o poskytovaní ochrany na vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory a topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky a označenie pôvodu výrobkov.
(3)
Predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 26
Správa štátnych hmotných rezerv
(1)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre financovanie, obmenu, zámenu, pôžičky, uvoľňovanie, skladovanie, ochraňovanie a kontrolu štátnych hmotných rezerv a podľa požiadaviek systému krízových plánov aj ich tvorbu.
(2)
Predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.“.
10.
V § 27 sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvá v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu.“.
Čl. II
Na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov v Československej komisii pre atómovú energiu, týkajúce sa inšpektorov v lokalitách jadrových elektrární Slovenskej republiky.
Čl. III
(1)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Československá komisia pre atómovú energiu, rozumie sa tým v Slovenskej republike Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(2)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Federálny úrad pre normalizáciu a meranie, rozumie sa tým v Slovenskej republike Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
(3)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Federálny úrad pre vynálezy, rozumie sa tým v Slovenskej republike Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(4)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Správa federálnych hmotných rezerv, rozumie sa tým v Slovenskej republike Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.