172/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:
㤠9a
Orgán štátnej správy republiky príslušný na schválenie privatizačného projektu [§ 10 ods. 1 písm. b)] môže zmeniť spôsob privatizácie (§ 12 ods. 2) navrhnutý v privatizačnom projekte podniku spracovanom podnikom alebo v privatizačnom projekte majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby spracovanom právnickou osobou, ktorej sa týka, a predložený návrh privatizačného projektu pred schválením upraviť v súlade so zmeneným spôsobom privatizácie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.