171/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 30.04.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 1993
o Policajnom zbore
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Policajný zbor je ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti.
(2)
Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.
(3)
Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, i zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE POLICAJNÉHO ZBORU
§ 2
Úlohy Policajného zboru
(1)
Policajný zbor plní tieto úlohy:
a)
spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
b)
zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta republiky a ďalších osôb určených vládou, bezpečnosť osôb, ktorým sa pri ich pobyte na území Slovenskej republiky poskytuje osobná ochrana podľa medzinárodných zmlúv (ďalej len „určené osoby“), a ochranu určených objektov,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
d)
spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií,
e)
vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch1) a preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a o ostatných podnetoch na trestné stíhanie,
f)
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
g)
zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
h)
zabezpečuje ochranu objektov osobitného významu,
i)
spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
j)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
k)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje2) a prejednáva,
l)
vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach.
m)
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Policajný zbor plní úlohy štátnej správy3) a iné úlohy,4) ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
(3)
Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
(4)
Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov.
§ 3
(1)
Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi obcí, armádou, ozbrojenými zbormi, právnickými a fyzickými osobami.
(2)
Policajný zbor spolupracuje s políciou iných štátov a s medzinárodnými policajnými organizáciami.
Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)
Policajný zbor pozostáva zo služby kriminálnej polície, služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície, služby ochrany objektov, služby cudzineckej polície, služby hraničnej polície a služby osobitného určenia.
(2)
Služby uvedené v odseku 1 pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré sú organizované spravidla podľa správneho členenia Slovenskej republiky.5)
(3)
Zvláštnymi službami Policajného zboru sú služba ochrany určených osôb, služba finančnej polície a inšpekčná služba.
(4)
Samostatnou organizačnou súčasťou Policajného zboru sú úrady vyšetrovania. Úrady vyšetrovania sú organizované spravidla podľa organizácie súdov.6)
§ 5
(1)
Celkové početné stavy Policajného zboru určuje vláda.
(2)
Minister vnútra (ďalej len „minister“) zriaďuje útvary Policajného zboru, útvary zvláštnych služieb Policajného zboru a úrady vyšetrovania Policajného zboru a určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.
§ 6
Riadenie Policajného zboru
Policajný zbor je podriadený ministrovi.
DRUHÁ HLAVA
VYŠETROVATELIA POLICAJNÉHO ZBORU
§ 7
(7)
Vyšetrovateľ je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom a pokynmi prokurátora a súdu.
(8)
Vyšetrovateľ je v služobných veciach7) podriadený riaditeľovi úradu vyšetrovania.
(9)
Vyšetrovateľ je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže zabezpečiť sám.
TRETIA HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU
Prvý oddiel
Povinnosti policajta
§ 8
(1)
Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.
(2)
Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.
(3)
Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 9
(1)
Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.
(2)
Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.
(3)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§ 10
(1)
Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
b)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Ak policajtovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší útvar Policajného zboru.
§ 11
(1)
Dôležitým záujmom služby podľa § 10 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné sledovanie páchateľa trestnej činnosti,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
bezpečnosť chránených osôb,
e)
šifrovú alebo kuriérnu službu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania šifrovaných správ alebo k ohrozeniu prepravovaných vecí,
f)
leteckú činnosť,
g)
pyrotechnickú činnosť,
h)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky než nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však policajt povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zrejme ohrozený
a)
život alebo hrozí závažná škoda na majetku,
b)
vyšší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3)
Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 12
(1)
Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu zodpovedajúcu zákroku.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, pred výzvou použije slová „V mene zákona“.
Preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru
§ 13
(1)
Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt
a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície, alebo
d)
ústnym vyhlásením „Polícia“ (ďalej len „ústne vyhlásenie“).
(3)
Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Policajnému zboru iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície sa policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
§ 14
(1)
Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru aj služobným preukazom a podľa okolností aj ústnym vyhlásením
a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(2)
Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom
a)
ak zakročuje pod jednotným velením,
b)
pri ochrane určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov (ďalej len „strážený objekt“),
c)
pri služobnom zákroku proti osobe zrejme podnapitej, pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe, ktorá ušla z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby, osobe predvedenej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej, osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu.
(3)
Zbraňou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
§ 15
(1)
Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície.
(2)
V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 policajt v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru iba ústnym vyhlásením; služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície len v prípade, keď to okolnosti a podmienky služobného zákroku dovoľujú.
§ 16
Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak služby kriminálnej polície alebo finančnej polície vydať z rúk; na požiadanie dá iba na nahliadnutie ich prednú stranu. Pritom nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, hodnosť ani funkciu.
Druhý oddiel
Oprávnenia policajta
§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu alebo priestupku a na zistenie ich páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(2)
Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom podania vysvetlenia. O predvedení spíše policajt úradný záznam.
(3)
Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou spísaná ihneď po jej predvedení.
(4)
Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe8) spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania, a ak ide o priestupok, nebezpečenstvo postihu za priestupok.
(5)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodená.
(6)
Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď prepustiť.
(8)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Policajný zbor. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(9)
Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.
§ 18
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti9).
(2)
Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže osoba predložiť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 3. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby.
(5)
Ak policajt na základe oznámených údajov ani v evidenciách obyvateľov nemôže zistiť totožnosť osoby predvedenej podľa odseku 3 alebo 4, je oprávnený túto osobu vyzvať, aby strpela snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovenie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení.
(6)
Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí.
(7)
Ak ide o osobu vyhlásenú za nezvestnú, policajt o jej nájdení vyrozumie toho, kto nezvestnosť tejto osoby oznámil. Ak táto osoba nie je plnoletá, odovzdá ju zákonnému zástupcovi alebo príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, odovzdá túto osobu jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu, a ak ide o osobu duševne chorú, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(8)
Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť.
(9)
O predvedení alebo odovzdaní osoby napíše policajt úradný záznam.
§ 19
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť osobu,
a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
b)
pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní, a je tu súvislosť so spáchaným trestným činom.
(2)
Policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(3)
Ak policajt neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(4)
Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb8) alebo advokáta. Ak ide o vojaka, policajt vyrozumie najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, zákonného zástupcu tejto osoby.
(5)
O zaistení alebo odovzdaní osoby policajt bezodkladne napíše úradný záznam.
§ 20
Oprávnenie na zaistenie cudzinca
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť cudzinca10)
a)
ktorý má byť vyhostený podľa vykonateľného rozhodnutia alebo
b)
o vyhostení ktorého sa začalo konanie a je dôvodné podozrenie, že cudzinec bude mariť alebo sťažovať výkon tohto rozhodnutia alebo účel konania.
(2)
Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá bola predvedená na útvar policajného zboru za účelom zistenia totožnosti podľa § 18, ak je dôvodné podozrenie, že ide o cudzinca, ktorý sa neoprávnene zdržuje na území Slovenskej republiky a jeho totožnosť nemožno zistiť inak.
(3)
Cudzinca, ktorý bol zaistený podľa odseku 1 alebo 2, možno umiestniť do cely policajného zaistenia alebo mu prikázať miesto pobytu v útvare policajného zaistenia, alebo mu prikázať miesto pobytu, a to najdlhšie na 30 dní.
(4)
Cudzincovi, ktorý bol zaistený podľa odseku 1 a 2, sa umožní na jeho požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo svojho právneho zástupcu.
(5)
Útvar Policajného zboru príslušný podľa služobného zaradenia policajta, ktorý osobu zaistil, vydá o zaistení bezodkladne rozhodnutie, ktoré doručí zaistenému cudzincovi, ako aj jeho právnemu zástupcovi. Proti rozhodnutiu o zaistení cudzinca sa ten môže odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
§ 20a
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)
Policajt je oprávnený každej osobe zaistenej, zadržanej, zatknutej alebo obvinenej z úmyselného trestného činu odobrať daktyloskopické odtlačky, vyhotoviť obrazové záznamy, vykonať vonkajšie meranie tela a zisťovať zvláštne telesné znamenia; ak osoba kladie odpor, policajt postupuje podľa § 50.
(2)
Vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení musí vykonať osoba rovnakého pohlavia.
§ 21
Oprávnenie zaistiť vec
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Policajt vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 60 dní.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, policajt je povinný zaistenú vec neodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.
(4)
Ak policajt podľa odseku 2 vec neodovzdal alebo podľa odseku 3 ju nevrátil, útvar Policajného zboru príslušný podľa služobného zaradenia policajta, ktorý vec zaistil, vydá o zaistení veci rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré bola vec zaistená, a presný opis zaistenej veci a doručí ho osobe, ktorej bola vec zaistená. Proti rozhodnutiu o zaistení veci sa môže táto osoba odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(5)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, útvar Policajného zboru túto inú osobu písomne vyzve v lehote najneskôr do 60 dní po zaistení veci, aby si vec prevzala. Táto osoba je povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady pri prevzatí veci, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)
(6)
Ustanovenia odseku 3 a 5 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu.
(7)
Ak si osoba, ktorej právo na vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, útvar Policajného zboru odovzdá vec Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(8)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy (ďalej len „oprávnená osoba“), útvar Policajného zboru vec odovzdá ministerstvu. Ministerstvo vyhlási verejný opis veci. Vyhlásenie sa urobí spôsobom na zistenie oprávnenej osoby najúčelnejším, a to spolu s vyzvaním, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka od zaistenia veci.
(9)
V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 8 sa po uplynutí lehoty vec stáva majetkom štátu.
(10)
Ministerstvo rozhodne, ktoré z vecí, ktoré sa stali majetkom štátu, využije pre potreby štátnej správy alebo Policajného zboru. Pre veci, ktoré nie sú využiteľné pre štátnu správu alebo Policajný zbor, ministerstvo určí právny subjekt, ktorý veci vydraží.11) V prípade neúspešnosti dražby vecí uvedených v odseku 7 a 8 právny subjekt určený ministerstvom zabezpečí ekologické zlikvidovanie vecí.
(11)
Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru uloží zaistenú vec do úschovy a odkáže tieto osoby, aby si svoj nárok na zaistenú vec uplatnili v občianskoprávnom konaní.
(12)
Ak útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva obdobnú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.11a)
(13)
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11b) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
§ 22
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 3), a ak ju má, odňať ju.
(2)
Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1 aj voči osobe, ktorá vstupuje do týchto objektov alebo z nich odchádza. Za tým účelom je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila kontrole batožiny, kontrole motorového alebo iného vozidla, prípadne pri vstupe do stráženého objektu alebo pri odchode z neho prešla zariadením na zisťovanie predmetov.
(3)
Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri odchode osoby zo stráženého objektu. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.
§ 23
Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
(1)
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku.
(2)
Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku,
a)
ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
b)
pri pátraní po hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou.
§ 24
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy
(1)
Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy pred teroristickými útokmi policajt je oprávnený vykonať prehliadku lietadla, ako aj prehliadku osôb a batožiny, aby zistil, či osoby neprepravujú veci, ktoré by mohli byť použité na teroristický útok.
(2)
Vecou podľa odseku 1 sa rozumie najmä strelná, bodná, sečná zbraň, výbušnina, výbušný predmet alebo žieravina.
§ 25
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
(1)
V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, [§ 2 ods. 1 písm. b)] je policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by bolo možné ohroziť bezpečnosť určených osôb.
(2)
Policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(3)
Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný záujem než zaistenie bezpečnosti určených osôb.
§ 26
Oprávnenie pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice
(1)
Pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice policajt je oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich štátnu hranicu.
(2)
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou štátnu hranicu je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, batožiny a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenie má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho s prekročením štátnej hranice, priestupku na úseku cestovania do zahraničia a na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.
(3)
Na colnom priechode, colnej ceste a v colnom priestore hraničnej colnice môže policajt v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou štátnu hranicu vykonať prehliadku uvedenú v odseku 2 len v súčinnosti s colnými orgánmi; nemusí tak urobiť, ak vec neznesie odklad alebo by sa tým zmaril účel prehliadky. Také isté oprávnenie má policajt aj v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania priestupku na úseku cestovania do zahraničia a pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.
§ 27
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných osôb, policajt je oprávnený každému prikázať, aby
a)
v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,
b)
na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.
§ 28
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta
(1)
Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch alebo po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti, prípadne súvisiacich s trestnou činnosťou, sú policajti oprávnení uzatvoriť verejne prístupné miesta a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa uvedené osoby alebo veci v nich nenachádzajú.
(2)
Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste uzatvorenom podľa odseku 1, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 3), a ak ju má, odňať ju. Ak po skončení uzatvorenia verejne prístupného miesta nedovoľujú zákonné dôvody zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.
§ 29
Oprávnenie otvoriť byt
(1)
Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda (§ 11 ods. 3) na majetku a vec neznesie odklad alebo ak sa v byte alebo v inom uzavretom priestore (ďalej len „byt“) zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie, policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
(2)
Oprávnenia uvedené v odseku 1 má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza zomretá osoba.
(3)
Na vykonanie oprávnenia podľa odseku 1 alebo 2 policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(4)
Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 policajt okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo vlastníka užívajúceho byt a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať nájomca bytu, vlastník užívajúci byt alebo iná oprávnená osoba.
(5)
Otvorením bytu sa nesmie sledovať iný účel, než je uvedený v odseku 1 alebo 2.
(6)
O otvorení bytu a vykonaných opatreniach napíše policajt úradný záznam.
§ 29a
Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií
(1)
Policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií s predpokladanou značnou škodou alebo škodou veľkého rozsahu11c) je oprávnený za účasti správcu dane11d)
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie,11e)
b)
vstupovať aj do obydlia, ak obydlie slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí alebo ich zaistiť podľa § 21. V prípade zaistenia veci vydá potvrdenie o zaistenej veci dotknutej osobe a pracovníkovi správcu dane. Potvrdenie musí obsahovať presný súpis zaistených vecí, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných predpisov.
(3)
Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície povinný umožniť prítomnosť dotknutých osôb.
(4)
Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií a s nimi súvisiacich trestných činov a ich páchateľov podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) je policajt služby finančnej polície oprávnený písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva.11f)
§ 30
Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov
Policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb a ochrany majetku, najmä pri likvidácii nastražených výbušných systémov, pri likvidácii nálezu munície alebo v rámci boja proti terorizmu, používať výbušniny a výbušné predmety.
§ 31
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
Určený policajt je oprávnený najmä na účely výučby, výcviku, skúšok alebo expertíznej činnosti držať, skladovať a používať nebezpečné látky a veci. Takými látkami a vecami sa rozumejú najmä výbušniny, výbušné predmety, omamné a psychotropné látky, jedy, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
§ 32
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1)
Policajt je pri objasňovaní priestupkov oprávnený vyžadovať
a)
odpis registra trestov,
b)
odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
c)
lekárske vyšetrenie na zistenie požitého množstva alkoholu alebo inej návykovej látky.12)
(2)
Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže súvisieť so spáchaním priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
(3)
Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada.
§ 34
Spoločné ustanovenie
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33.
Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti
Informačno-technické prostriedky
§ 35
Informačno-technickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú najmä elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory používané utajovaným spôsobom pri
a)
vyhľadávaní, otváraní a skúmaní dopravovaných zásielok a ich vyhodnocovaní za využívania kriminalistických metód,
b)
odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej prevádzky,
c)
vyhotovovaní obrazových, zvukových alebo iných záznamov.
§ 36
(1)
Pri plnení úloh v boji proti terorizmu, v boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti,17a) pri odhaľovaní trestnej činnosti organizovanej v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov a jadrových materiálov, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri odhaľovaní iných obzvlášť závažných trestných činov,18) pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,2a) pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri odhaľovaní úmyselných trestných činov podľa druhého a tretieho oddielu tretej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky, alebo iných úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a pri zisťovaní ich páchateľov je Policajný zbor oprávnený používať informačno-technické prostriedky. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.
(2)
Policajný zbor je oprávnený používať informačno-technické prostriedky aj pri odhaľovaní inej úmyselnej trestnej činnosti, ktorá je uvedená v odseku 1, ak na to dá súhlas osoba, do ktorej práv a slobôd sa bude zasahovať.
Podmienky použitia informačno-technických prostriedkov
§ 37
(1)
Policajný zbor môže použiť informačno-technické prostriedky len v prípadoch, keď odhaľovanie trestných činov uvedených v § 36, zisťovanie ich páchateľov a zabezpečovanie nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie by bolo iným spôsobom neúčinné alebo podstatne sťažené.
(2)
Informačno-technické prostriedky možno použiť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu a len na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas šiestich mesiacov. Lehota začína plynúť dňom vydania súhlasu.
(3)
Sudca, ktorý dal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, môže na základe novej žiadosti dobu použitia predĺžiť, zakaždým však najviac o ďalších šesť mesiacov.
(4)
Vo výnimočných prípadoch, ak vec neznesie odklad a písomný súhlas sudcu nemožno vopred získať, je možné použiť informačno-technické prostriedky aj bez tohto súhlasu. Policajný zbor je však povinný neodkladne písomný súhlas sudcu dodatočne vyžiadať. Ak Policajný zbor nedostane dodatočný písomný súhlas sudcu do 24 hodín od začiatku využívania informačno-technických prostriedkov alebo ak sudca odmietne dať takýto súhlas, Policajný zbor je povinný používanie informačno-technických prostriedkov skončiť. Takto získané informácie nesmie Policajný zbor použiť a musí ich zničiť v prítomnosti sudcu, ktorý by inak bol príslušný na vydanie takéhoto dodatočného súhlasu.
(5)
Žiadosť na použitie informačno-technických prostriedkov predkladá Policajný zbor písomne súdu; žiadosť musí obsahovať údaje o osobe, ktorej sa použitie informačno-technického prostriedku týka, druh informačno-technického prostriedku, miesto, čas trvania a dôvody jeho použitia.
(6)
Sudca, ktorý udelil súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov na ich použitie; ak dôvody pominuli, je povinný neodkladne rozhodnúť o skončení ich používania.
(7)
Policajný zbor môže použiť informačno-technické prostriedky aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu podľa odseku 2, ak na to dá písomný súhlas osoba, do ktorej práv a slobôd sa zasahuje. O skončení použitia informačno-technických prostriedkov sa vyrozumie osoba, ktorá naň dala súhlas. Ak osoba daný súhlas dodatočne odvolá, Policajný zbor je povinný používanie informačno-technických prostriedkov ihneď skončiť.
§ 38
(1)
Policajný zbor je povinný v priebehu používania informačno-technických prostriedkov sústavne skúmať, či trvajú dôvody ich použitia. Ak tieto dôvody pominuli, Policajný zbor je povinný používanie informačno-technických prostriedkov skončiť.
(2)
O skončení používania informačno-technických prostriedkov podľa odseku 1 je Policajný zbor povinný informovať sudcu, ktorý udelil súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov.
(3)
Informácie získané informačno-technickými prostriedkami môžu byť využité výlučne na dosiahnutie účelu uvedeného v § 36.
(4)
Použitie informačno-technických prostriedkov môže obmedziť nedotknuteľnosť obydlia, listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ len v nevyhnutne potrebnej miere.
(5)
Informácie získané informačno-technickými prostriedkami možno výnimočne použiť ako dôkaz, a to v prípade, ak takáto informácia je jediným dôkazom svedčiacim o tom, že trestný čin uvedený v § 36 spáchala konkrétna osoba a takýto dôkaz nemožno získať iným spôsobom. V takom prípade je potrebné k záznamu pripojiť zápisnicu, na ktorej budú uvedené údaje o dôvode, mieste, čase, spôsobe a obsahu vykonaného záznamu.
§ 39
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)
Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú sledovanie osôb a vecí, agent,18a) kriminálne spravodajstvo, používanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, objekty a miesta používané pod legendou a predstieraný prevod veci.
(2)
Policajný zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselných trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov, pri zabezpečovaní ochrany určených osôb, strážených objektov, ochrany štátnych hraníc a v prípadoch uvedených v § 36.
§ 39a
Kriminálne spravodajstvo
Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
§ 39b
Ochrana policajta
Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a použití agenta na ochranu policajta nevyhnutné, na zakrytie jeho činnosti možno vytvoriť legendu18b) a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), informačných systémoch štátnych orgánov a informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje; používať zvláštne spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárenia, pri priznávaní dane z príjmov, vykazovaní poistného všeobecného zdravotného poistenia a poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku do poistenia v nezamestnanosti.
§ 39c
Osobitné finančné prostriedky
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré Policajný zbor používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a spojených s ochranou svedka.
(2)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu upraví minister vnútra Slovenskej republiky.
§ 40
Krycie doklady
(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta, svedka18c) a chráneného svedka.2a) Na zakrytie činnosti policajta, svedka a chráneného svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov a v informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.
(2)
Krycím dokladom nesmie byť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
diplomatický pas.
(3)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby.
(4)
Policajný zbor vedie evidenciu krycích dokladov.
§ 41
Osoby konajúce v prospech Policajného zboru
(1)
Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby Policajnému zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti.
(2)
Policajný zbor môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jeho prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.
§ 41a
Predstieraný prevod veci
Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na ktorej držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorej držanie je zakázané.
Štvrtý oddiel
Cela policajného zaistenia
§ 42
(1)
Policajt je oprávnený osobu zaistenú podľa § 19 alebo § 20 umiestniť do cely policajného zaistenia (ďalej len „cela“) zriadenej na tento účel na útvare Policajného zboru; ďalej je oprávnený umiestniť do cely osobu, ktorá sa
a)
pri predvádzaní pokúsila o útek a dôvodná obava z jej úteku trvá,
b)
na útvare Policajného zboru správa agresívne voči iným osobám alebo policajtom alebo ničí zariadenie alebo iný majetok.
(2)
Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ktorá bola
a)
zadržaná,
b)
zatknutá na základe príkazu na zatknutie,
c)
prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odňatia slobody, alebo
d)
má byť dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
§ 43
(1)
Pred umiestnením osoby do cely odoberie policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, tejto osobe veci, ktorými by mohla ohroziť vlastný život alebo zdravie alebo život a zdravie inej osoby.
(2)
Policajt napíše zoznam odobratých vecí, ktorý podpíše spolu s osobou umiestňovanou do cely. Pri prepustení osoby z cely jej odobraté veci vráti. Vrátenie vecí potvrdí osoba svojím podpisom.
§ 44
(1)
Do cely sa vždy umiestňujú oddelene osoby
a)
rôzneho pohlavia,
b)
mladšie ako 18 rokov a dospelé,
c)
zadržané alebo zatknuté na základe príkazu na zatknutie, u ktorých možno predpokladať, že sa proti nim bude viesť spoločné trestné konanie alebo ich trestné činy spolu súvisia.
(2)
Do cely nemožno umiestniť osobu, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov.
(3)
Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele.
§ 45
(1)
Cela musí byť hygienicky nezávadná a zodpovedať účelu zaistenia osoby.
(2)
Cela môže byť vybavená prostriedkami zvukovej a obrazovej techniky na zabezpečenie spojenia s policajtom, ktorý vykonáva ochranu cely.
(3)
V cele nesmú byť také predmety, ktoré by mohli byť zneužité na ohrozenia života a zdravia umiestnenej osoby alebo policajta.
§ 46
Ak osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky závadný, požičia jej odev útvar Policajného zboru, pri ktorom je cela zriadená.
§ 47
Stravovanie osoby umiestnenej v cele sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok. Strava sa osobe poskytuje spravidla do šiestich hodín od umiestnenia do cely.
§ 48
(1)
Ak osoba umiestnená v cele ochorie, ublíži si na zdraví alebo sa pokúsi o samovraždu, urobí policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, potrebné opatrenia smerujúce k ochrane jej zdravia a života; poskytne jej najmä prvú pomoc a privolá lekára.
(2)
O skutočnostiach uvedených v odseku 1, ako aj o prípade úmrtia osoby umiestnenej v cele policajt bez meškania vyrozumie veliteľa útvaru Policajného zboru, pri ktorom je cela zriadená. Veliteľ útvaru Policajného zboru o týchto prípadoch neodkladne vyrozumie lekára, príslušného prokurátora a o úmrtí vyrozumie niektorú z blízkych osôb8) zomrelého.
§ 49
(1)
Osoba umiestnená v cele môže podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Písomné návrhy, podnety a sťažnosti sa odovzdávajú veliteľovi útvaru Policajného zboru na ďalšie riešenie. Ústne podané návrhy, podnety a sťažnosti policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, spíše a odovzdá ich tomuto veliteľovi na ďalšie riešenie.
(2)
Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti pri umiestňovaní a pobyte osôb v cele sa riadi osobitnými predpismi.19)
Piaty oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov policajtom
§ 50
Donucovacie prostriedky
(1)
Donucovacími prostriedkami sú
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,
h)
špeciálna vodná striekačka,
i)
zásahová výbuška,
j)
úder strelnou zbraňou,
k)
hrozba zbraňou,
l)
varovný výstrel do vzduchu,
m)
zbraň.
(2)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.
§ 51
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
(1)
Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor.
§ 52
Použitie pút
(1)
Policajt je oprávnený použiť putá
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo policajta, alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených, zadržaných alebo zatknutých osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými, zadržanými, zatknutými osobami alebo s osobami, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak iba na čas, pokiaľ trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
§ 53
Použitie služobného psa
(1)
Policajt je oprávnený použiť služobného psa
a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
e)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zdržanej, zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
g)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná.
(2)
Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, môže použiť služobného psa bez náhubku.
§ 54
Vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi
Policajti môžu účastníkov zhromaždenia,20) športových21) a verejných kultúrnych podujatí22) (ďalej len „podujatie“) vytláčať motorovými vozidlami alebo koňmi, ak
a)
dochádza k narušovaniu pokojného priebehu podujatia a zvolávateľovi, organizátorovi alebo usporiadateľovi sa nepodarilo zabezpečiť nápravu,
b)
sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu,
c)
účastníci podujatia páchajú trestné činy a nápravu nemožno zaistiť iným spôsobom, najmä zákrokom proti jednotlivým páchateľom.
§ 55
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku
Policajt je oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku v prípade, ak
a)
dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané,23) a vodič sa v blízkosti nezdržuje,
b)
sa vodič dopravného prostriedku aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť služobným zákrokom vykonávaným policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s dopravným prostriedkom z miesta odísť.
§ 56
Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1)
Policajt je oprávnený použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ktorého vodič po opakovanej výzve alebo na znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví a ak je
a)
bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných trestných činov, hľadané osoby, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky a jedy, veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov lebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.
(2)
Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy.
§ 57
Použitie špeciálnej vodnej striekačky
Špeciálnu vodnú striekačku môžu policajti použiť na rozptýlenie účastníkov podujatia za podmienok uvedených v § 54.
§ 58
Použitie zásahovej výbušky
Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi v uzavretom priestore, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt.
§ 59
Použitie úderu strelnou zbraňou
Policajt je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,25) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§ 60
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Policajt je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude nasledovať,
b)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal, dodal do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
f)
zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice.
§ 61
Použitie zbrane
(1)
Policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane25) a krajnej núdzi,26)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví,
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 50 ods. 1 písm. m) sa rozumie strelná a bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§ 62
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1)
Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:
a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane,
c)
mechanické strelné zbrane,
d)
strelná zbraň s tlmičom zvuku,
e)
strelná zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa,
f)
špeciálne upravené strelné zbrane,
g)
špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
(2)
Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa primerane vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 3 a 4, § 51, § 59 až 61 a § 63 až 65.
Šiesty oddiel
Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov
§ 63
Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie.
§ 64
(1)
Policajt je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky.
(2)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia napíše úradný záznam.
(3)
Ak policajt použije donucovacie prostriedky mimo miesta svojho služobného pôsobiska, ohlási ich použitie na najbližší útvar Policajného zboru. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 65
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti osobe mladšej ako 15 rokov je policajt oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je policajt oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo policajta alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 66
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením
(1)
Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za podmienok uvedených v tomto zákone veliteľ zakročujúcej jednotky. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(2)
Na veliteľa zakročujúcej jednotky, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1, alebo na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 63 a 64 ods. 1 a 2.
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov policajtom v službe osobitného určenia
§ 67
(1)
Policajt v službe osobitného určenia vykonáva služobné zákroky proti
a)
teroristom,
b)
únoscom osôb a dopravných prostriedkov,
c)
nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných obzvlášť závažných trestných činov.18)
(2)
Policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách.
(3)
O nasadení policajtov v službe osobitného určenia rozhoduje prezident Policajného zboru.
§ 68
(1)
Služobné zákroky policajtov v službe osobitného určenia sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. Rozhodnutia veliteľa zákroku musia byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(3)
Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 63 a 64 ods. 1 a 2.
(4)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov v službe osobitného určenia a osôb im blízkych,8) sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje veliteľ zákroku.
§ 68a
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta a osoby jemu blízkej, policajt je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania závažného trestného činu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „Policajný zbor“ a identifikačné číslo zakročujúceho policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.
ŠTVRTÁ HLAVA
INFORMAČNÉ SYSTÉMY POLICAJNÉHO ZBORU
§ 69
(1)
Policajný zbor v rozsahu svojich úloh vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a využíva informácie o skutočnostiach a osobách, ktoré majú priamu súvislosť s plnením úloh Policajného zboru.
(2)
Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu údajov uchovávaných v informačných systémoch pred vyzradením, zneužitím, poškodením alebo zničením.
(3)
Policajný zbor môže umožniť Slovenskej informačnej službe zaznamenávať do informačných systémov vytváraných a prevádzkovaných podľa odseku 1 a vyberať z nich nevyhnutné údaje, ak je to potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby. Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov a o ich rozsahu ustanovia minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby osobitnou zmluvou.
(4)
Ak údaje uchovávané v informačných systémoch Policajného zboru už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, Policajný zbor je povinný tieto údaje zničiť alebo uložiť tak, aby sa zabránil každému prístup k nim, s výnimkou súdu.
(5)
Na informačné systémy podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.27)
PIATA HLAVA
POVOLÁVANIE VOJAKOV NA PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU
§ 70
(1)
Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, stráženého objektu alebo verejného poriadku, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely vojakov v činnej službe.
(2)
Na vojakov v činnej službe povolaných podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 8 až 14, § 17 až 20, § 22, § 23, § 26 až 28, § 33 ods. 1, § 34, § 50 až 61, § 63 až 66 a § 80 tohto zákona. Podrobnosti ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 71
Vojaci v činnej službe povolaní podľa § 70 ods. 1 preukazujú príslušnosť na plnenie úloh Policajného zboru svojou vojenskou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“.
ŠIESTA HLAVA
VZŤAHY POLICAJNÉHO ZBORU K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, OBCIAM, PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM
§ 72
Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary Policajného zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť.
§ 72a
(1)
Minister financií Slovenskej republiky a guvernér Národnej banky Slovenska (ďalej len „guvernér“) môžu požiadať ministra o to, aby služba finančnej polície plnila úlohy, ktoré súvisia s odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií, ak tieto úlohy nemôže Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami; to neplatí, ak ide o daňové úniky a nezákonné finančné operácie, ktoré majú súvislosť s porušovaním colných predpisov.
(2)
Na plnenie úloh podľa odseku 1 poskytne minister financií Slovenskej republiky alebo guvernér službe finančnej polície nevyhnutné informácie.
(3)
Služba finančnej polície poskytne ministrovi financií Slovenskej republiky alebo guvernérovi informácie, ktoré získa pri plnení úloh podľa odseku 1 alebo pri ostatnej služobnej činnosti, ak sú potrebné pre činnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska.
§ 73
(1)
Útvary Policajného zboru poskytujú ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, iného štátneho orgánu alebo orgánu obce v prípadoch, ak tieto osoby z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia nemôžu výkon rozhodnutia uskutočniť a ak o poskytnutie tejto ochrany písomne požiadal príslušný orgán, správca konkurznej podstaty, predbežný správca alebo súdny exekútor.4)
(2)
O poskytnutie ochrany podľa odseku 1 možno požiadať len vtedy, ak
a)
výkon rozhodnutia bol zmarený alebo
b)
z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom rozhodnutia.
§ 74
(1)
Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže požiadať o pomoc útvar Policajného zboru. Útvar Policajného zboru je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť.
(2)
Policajný zbor a obecná polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku28) spolupracujú.
§ 75
(1)
Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami príslušných orgánov, Policajný zbor je povinný zúčastniť sa na odvrátení tohto nebezpečenstva. Činnosť Policajného zboru sa v takomto prípade obmedzí na vykonanie nevyhnutných opatrení.
(2)
Ak nevyhnutné opatrenia podľa odseku 1 boli vykonané bez vedomia príslušného orgánu, Policajný zbor je povinný okamžite vyrozumieť tento orgán o vykonaných nevyhnutných opatreniach.
§ 76
(1)
Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb podklady a informácie.
(2)
Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie neodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Policajný zbor môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a je povinný chrániť ich pred vyzradením.
(4)
Útvary Policajného zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného poriadku.
§ 77
Policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať každého o pomoc. Kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby8) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
SIEDMA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§ 78
(1)
Štát zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo policajtom na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
(2)
Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov pracovníkov. Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu
a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.
(3)
Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu; ak to nie je možné alebo účelné, uhrádza sa škoda v peniazoch. Poškodenému sa môže priznať aj úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
(4)
Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru alebo policajtom.
(5)
Štát zodpovedá aj za škody spôsobené Policajným zborom alebo policajtmi v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania osoby alebo oprávneného zákroku policajta.
(6)
Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 79
Minister môže povolať na plnenie úloh ministerstva policajtov.
§ 80
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh Policajného zboru alebo v súvislosti s nimi a ktoré si v záujme právnických alebo fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.
(2)
Ak bola osoba poučená Policajným zborom alebo policajtom o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou alebo plnením úloh Policajného zboru, je povinná uloženú mlčanlivosť zachovávať. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť pri uplatňovaní svojich práv.
(3)
Od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť minister alebo prezident Policajného zboru.
(4)
Policajta služby ochrany určených osôb možno zbaviť povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu služby dozvedel, len so súhlasom chránenej osoby alebo osoby, ktorej sa poskytla osobná ochrana.
§ 81
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, zakazuje sa fyzickým alebo právnickým osobám používať ústne vyhlásenie „Polícia“ a v písomnom styku, na rovnošatách alebo motorových vozidlách označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“.
(2)
To isté platí aj na používanie rovnošiat, ktoré by mohli byť zameniteľné s rovnošatou armády alebo ozbrojených zborov a na označovanie motorových vozidiel.
§ 82
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore národnej bezpečnosti, Verejnej bezpečnosti alebo o príslušníkoch Zboru národnej bezpečnosti alebo Verejnej bezpečnosti , rozumie sa tým Policajný zbor alebo policajti.
(2)
Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Federálnom policajnom zbore, rozumie sa tým Policajný zbor.
§ 83
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb.;
2.
zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a čl. I zákona č. 494/1992 Zb.;
3.
zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície;
4.
§ 15 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
§ 84
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2a)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov, zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb., zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
4)
Napríklad Trestný zákon,Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o súdoch a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.
8)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
9)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
10)
Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
10a)
§ 742 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.
11)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.
11b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
11c)
§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
11d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
11e)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
12)
§ 6 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
13)
§ 13 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení neskorších predpisov.
14)
§ 49 a 50 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
15)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
16)
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
17)
Vyhláška č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.
17a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 58/1996 Z. z.
18)
18a)
§ 88b Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
18b)
§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
18d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
19)
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
23)
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.
24)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
25)
§ 13 zákona č. 140/1961 Zb.
26)
§ 14 zákona č. 140/1961 Zb.
27)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.