17/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 23.03.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 29/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou č. 1 znie:
„1)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 544/1992 Zb.“.
2.
§ 7 sa vypúšťa.
3.
§ 10 ods. 4 znie:
„(4)
Podrobnosti o organizačnom usporiadaní fondu a jeho činnosti upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda. Štatút tiež upraví vzájomnú spoluprácu fondu, ministerstva a zakladateľov pri výkone jeho funkcie zakladateľa akciových alebo iných obchodných spoločností založených podľa privatizačných projektov a pri výkone jeho ďalších činností.“.
4.
V § 11 ods. 1 sa na konci predvetia pripája slovo „najmä“.
5.
V § 11 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
výnos z predaja akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach.“.
6.
V § 11 ods. 3 prvá veta a predvetie znejú:
„(3)
Príjmy a výdavky fondu nie sú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Majetok fondu možno použiť len na tieto účely:“.
7.
V § 11 ods. 3 písm. a) sa slová „k spôsobom privatizácie ustanoveným“ nahrádzajú slovami „na spôsoby privatizácie ustanovené“.
8.
§ 11 ods. 3 sa dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:
„k)
na splnenie poskytnutých záruk na úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %,
l)
na nákup akcií alebo iných majetkových podielov, prípadne iných cenných papierov,
m)
na kapitálový vklad do subjektov zabezpečujúcich fungovanie kapitálového a peňažného trhu,
n)
na nakladanie s akciami alebo majetkovými podielmi, ktoré neboli predmetom schváleného privatizačného projektu a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník.“.
9.
Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Ak je súčasťou privatizovaného majetku podľa schváleného privatizačného projektu aj majetok, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, prechádza dňom zrušenia podniku bez likvidácie alebo dňom vyňatia časti majetku podniku na fond aj tento majetok.“.
10.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V prípadoch trvalej majetkovej účasti fondu v obchodnej spoločnosti vykonáva fond práva akcionára v akciových spoločnostiach, prípadne práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach, pokiaľ ide o zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmenu stanov a zrušenie spoločnosti po dohode s ministerstvom.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11.
V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Fond môže poskytovať záruky na úvery obchodných spoločností, v ktorých má trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
12.
§ 14 včítane nadpisu znie:
㤠14
Prezídium
(1)
Najvyšším orgánom fondu je prezídium, ktoré sa skladá zo siedmich členov.
(2)
Prezidentom prezídia je minister pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky. Viceprezidenta a ďalších piatich členov prezídia volí na dobu piatich rokov a odvoláva na návrh vlády Národná rada Slovenskej republiky.
(3)
Viceprezident a člen prezídia môže byť odvolaný len vtedy, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin, alebo vykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie viceprezidenta a člena prezídia, alebo podľa rozhodnutia prezídia stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu.
(4)
Voľba a odvolanie podľa odsekov 2 a 3 sa vykoná tajným hlasovaním.“.
13.
§ 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vyhradiť si právo rozhodovať o veciach, ktoré sú inak v kompetencii výkonného výboru podľa tohto zákona a štatútu.“.
14.
V § 16 ods. 2 sa slovo „predseda“ nahrádza slovom „prezident“ a slovo „podpredseda“ slovom „viceprezident“.
15.
§ 17 ods. 1 znie:
„(1)
Činnosť fondu podľa pokynov prezídia zabezpečuje výkonný výbor fondu (ďalej len „výbor“).“.
16.
§ 18 včítane nadpisu znie:
㤠18
Zloženie výboru
(1)
Výbor sa skladá z deviatich členov.
(2)
Funkciu predsedu výboru vykonáva viceprezident prezídia; ostatných členov výboru vymenúva prezídium na dobu piatich rokov. Členov výboru môže odvolať prezídium len z dôvodov uvedených v § 14 ods. 3.
(3)
Členovia výboru volia zo svojho stredu najviac dvoch podpredsedov.
(4)
Členovia výboru sú zamestnancami fondu.“.
17.
§ 19 ods. 1 znie:
„(1)
Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) dozerá na činnosť a hospodárenie fondu, jeho prezídia a výboru, či je v súlade s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom fondu. Na tento účel sú členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu. Podľa povahy veci dozorná rada upozorňuje prezídium, vládu, Národnú radu Slovenskej republiky, prípadne iné príslušné orgány na zistené nedostatky.“.
18.
V § 19 ods. 2 sa slovo „uzávierku“ nahrádza slovom „závierku“.
19.
§ 20 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Dozorná rada sa skladá z piatich členov. Predsedom dozornej rady je minister financií Slovenskej republiky. Ďalších štyroch členov volí Národná rada Slovenskej republiky na dobu piatich rokov. Členov dozornej rady môže odvolať Národná rada Slovenskej republiky len z dôvodov uvedených v § 14 ods. 3. Voľba aj odvolanie člena dozornej rady sa vykoná tajným hlasovaním.
(2)
Dozorná rada volí zo svojho stredu podpredsedu.“.
20.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „okrem viceprezidenta prezídia.“.
21.
§ 21 ods. 2 znie:
„(2)
Členom prezídia okrem prezidenta, členom výboru a dozornej rady okrem predsedu nemôže byť člen vlády Slovenskej republiky a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.“.
22.
V § 21 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Členovia dozorných orgánov obchodných spoločností navrhnutí prezídiom sú povinní informovať prezídium o svojej činnosti. Podrobnosti určí štatút fondu.“.
23.
V § 22 sa za slová „člen prezídia“ vkladajú slová „okrem prezidenta“.
24.
V § 23 sa slová „podľa § 11 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 3 písm. g)“.
25.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:
㤠23a
(1)
Vydavateľom investičných kupónov23) je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(2)
Čistý výnos z predaja investičných kupónov vydaných podľa odseku 1 sa prevedie na fond.24)“.
Poznámky pod čiarou č. 23 a 24 znejú:
„23)
§ 23 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 544/1992 Zb.
24)
§ 23 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 544/1992 Zb.“.
Čl. II
Volebné obdobie členov prezídia a dozornej rady podľa doterajšieho znenia zákona Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Členovia prezídia a dozornej rady vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov týchto orgánov podľa tohto zákona.
Čl. III
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 544/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
S majetkom, na ktorý vznikol nárok fyzickej osobe podľa osobitných predpisov2), možno nakladať podľa tohto zákona. Nadobúdateľ tohto majetku alebo jeho právny nástupca sa stáva povinnou osobou podľa osobitných predpisov.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Tomu, kto vydal majetok podľa odseku 2, poskytne Fond národného majetku Slovenskej republiky náhradu vo výške ustanovenej zákonom Národnej rady Slovenskej republiky.“.
3.
§ 6 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
údaje o tom, akým spôsobom štát privatizovaný majetok nadobudol a aký by mohol byť nárok na vydanie podľa § 3 ods. 2,“.
4.
§ 15 ods. 3 znie:
„(3)
Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Fond však do výšky získanej hodnoty privatizovaného majetku ručí svojím majetkom za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného majetku. Veriteľ je však oprávnený domáhať sa splnenia týchto záväzkov od fondu, len ak svoju pohľadávku čo do právneho dôvodu a výšky oznámil fondu do jedného roka od okamihu prechodu záväzkov na nadobúdateľa privatizovaného majetku a ak vyčerpal všetky právne prostriedky na jej uspokojenie voči dlžníkovi.7a)“.
Poznámka pod čiarou č. 7a) znie:
„7a)
Napríklad § 80, 251 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 501/1992 Zb.), zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 47b ods. 1 znie:
„(1)
Pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží likvidátor majetok predajom vecí na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom orgánu uvedeného v § 10 ods. 1.“.
Čl. IV
(1)
Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných predpisov 1), boli porušené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.
(2)
Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva.
Poznámka pod čiarou č. 1 znie:
„1)
Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupe na tieto dražby v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2, 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
§ 761 Obchodného zákonníka.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.