165/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1993 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku a tovar z dovozu.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „stavebných objektov“ nahrádzajú slovom „stavieb“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
správcom dane je príslušný územný finančný orgán2) (ďalej len „finančný orgán“) s výnimkou dovozu tovaru, kde je správcom dane colný orgán.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu2) znie:
„2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o územných finančných orgánoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 136/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2; súčasne sa vypúšťa označenie textu odseku 1.
5.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pokiaľ osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení alebo inú obdobnú zmluvu s platiteľom, je povinná predložiť žiadosť o registráciu ku dňu uzavretia zmluvy. Ak túto povinnosť nesplní, je považovaná za platiteľa od dátumu uzavretia tejto zmluvy.“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Osoba podliehajúca dani, ktorá v prvom zdaňovacom období uplatňuje odpočet dane spôsobom uvedeným v § 19 ods. 1 zákona, má nárok na pomernú časť odpočtu určeného podľa ods. 7. Pomerná časť odpočtu dane sa určí ako súčin koeficientu vypočítaného podľa § 19 ods. 1 zákona za prvé zdaňovacie obdobie a nároku na odpočet dane podľa ods. 7. Ustanovenia § 19 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňujú v plnom rozsahu.“.
7.
V § 6 ods. 1 sa dopĺňajú nové písmená h), ch) a i), ktoré znejú:
„h)
osoby, ktoré podnikajú s platiteľom spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,
ch)
členovia družstiev2c),
i)
oprávnené osoby podľa osobitného predpisu2d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom2c) a2d) znejú:
„2c)
§ 227 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona č. 565/1992 Zb.“.
8.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Miestom zdaniteľného plnenia pri prevode nehnuteľnosti a dodaní stavby je miesto, kde sa nehnuteľnosť a stavba nachádzajú.“.
9.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slová „obvykle zdržiava“ vkladá čiarka a dopĺňajú sa slová „pokiaľ tento zákon neustanovuje inak“.
10.
V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „stavebný objekt“ nahrádzajú slovom „stavba“.
11.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slová „pri poskytovaní prepravných služieb“ dopĺňajú slová „pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,“.
12.
V § 9 odsek 2 sa za slová „nahrádzajúcimi peniaze“ dopĺňajú slová „a v prípadoch, keď sa úhrada za zdaniteľné plnenie uskutočňuje platobnými kartami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze“.
13.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
V prípade nájomných zmlúv5), zmlúv o kúpe prenajatej veci, zmlúv o dielo6) a v ostatných prípadoch, keď sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje formou čiastkového alebo opakovaného plnenia počas doby trvania zmluvy, sa každé čiastkové alebo opakované plnenie považuje za samostatne zdaniteľné plnenie.“.
14.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Čiastkovým plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa podľa zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy uskutočňuje v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách a nejde pritom o celkové zdaniteľné plnenie, na ktoré je dohodnutá platná zmluva. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené dňom uvedeným v zmluve alebo zaplatením každého čiastkového plnenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.
(5)
Opakovaným plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutočňuje podľa platnej zmluvy a v dohodnutých lehotách, pričom v rámci tejto zmluvy ide o plnenie rovnakého tovaru, služby a prevod a využitie práv. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia.“.
15.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu alebo dokladu o použití za zdaniteľné plnenie.
(2)
Pri uskutočnení zdaniteľného plnenia v prospech osôb, ktoré nie sú platiteľmi, vzniká daňová povinnosť dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pokiaľ nebol za toto plnenie vystavený daňový doklad v termíne podľa § 12 ods. 1.“.
16.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Vedenie záznamov na daňové účely
(1)
Platiteľ je povinný viesť záznamy o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach, v ktorých sú uvedené údaje rozhodné pre určenie dane. V prípade prijatých zdaniteľných plnení vedie záznamy v členení na plnenia z tuzemska a z dovozu podľa jednotlivých sadzieb dane a prijaté zdaniteľné plnenia bez dane. V prípade uskutočnených zdaniteľných plnení vedie záznamy v členení na plnenia do tuzemska podľa jednotlivých sadzieb dane, plnenia oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 a plnenia vo vzťahu k zahraničiu.
(2)
Platiteľ je povinný viesť evidenciu všetkých tržieb za uskutočnené zdaniteľné plnenia podľa určených sadzieb dane a za jednotlivé zdaňovacie obdobia.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob vedenia záznamov na daňové účely.“.
17.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Vystavovanie daňového dokladu a jeho obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
c)
poradové číslo dokladu,
d)
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
e)
dátum vystavenia dokladu,
f)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
g)
výšku ceny bez dane,
h)
sadzbu dane,
ch)
výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore.
(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne plnenie oslobodené od daňovej povinnosti, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne výška ceny plnenia oslobodeného od daňovej povinnosti. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby podľa ods. 2 písm. ch).
(4)
Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň na výstupe príslušnému finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(5)
Na účely uplatnenia odpočtu dane v prípade nájomných zmlúv a zmlúv o kúpe prenajatej veci môže plniť funkciu daňového dokladu aj splátkový kalendár uvedený v zmluve za predpokladu, že obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2. Splátkový kalendár musí platiteľ uvádzať v súpise daňových dokladov za každé zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka.“.
18.
Za § 12 sa vkladajú nové § 12a, § 12b a § 12c, ktoré znejú:
㤠12a
Vystavovanie zjednodušeného daňového dokladu a jeho obsah
(1)
Platiteľ, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie s úhradou za hotové, je povinný inému platiteľovi na požiadanie vystaviť zjednodušený daňový doklad, a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.
(2)
Zjednodušený daňový doklad musí obsahovať:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
poradové číslo dokladu,
c)
dátum vystavenia dokladu,
d)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
e)
sadzbu dane,
f)
výšku ceny vrátane dane celkom.
(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne plnenie oslobodené od daňovej povinnosti, musí sa v zjednodušenom daňovom doklade uviesť výška ceny vrátane dane a sadzba dane oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne výška ceny plnenia oslobodeného od daňovej povinnosti.
(4)
Za správnosť uvedených údajov zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie. Za vypočítanú výšku dane na účely uplatnenia odpočtu dane na základe obdržaného zjednodušeného daňového dokladu zodpovedá platiteľ, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo. Daň sa vypočíta podľa ustanovenia § 17 ods. 3, zaokrúhli sa pre jednotlivé sadzby podľa § 12 ods. 2 písm. ch) a uvedie sa na zjednodušený daňový doklad spolu s údajmi podľa § 12 ods. 2 písm. b).
(5)
Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví zjednodušený daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň na výstupe príslušnému finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(6)
Na účely uplatnenia odpočtu podľa § 18 plní funkciu zjednodušeného daňového dokladu pri zdaniteľných plneniach pri preprave osôb doklad o zaplatení vystavený platiteľom, s výnimkou dokladu o zaplatení za medzinárodnú pravidelnú prepravu osôb. Na doklade o zaplatení musí byť uvedené obchodné meno prepravcu.
§ 12b
Vystavovanie dokladu o použití a jeho obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie na účely nesúvisiace s podnikaním doklad o použití, a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.
(2)
Doklad o použití musí obsahovať:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
názov (meno) a sídlo (bydlisko) osoby, v prospech ktorej sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, prípadne účel použitia,
c)
poradové číslo dokladu,
d)
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
e)
dátum vystavenia dokladu,
f)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
g)
výšku ceny bez dane,
h)
sadzbu dane,
ch)
výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore.
§ 12c
Uschovávanie daňových dokladov, zjednodušených daňových dokladov a dokladov o použití
Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady, zjednodušené daňové doklady a doklady o použití rozhodné pre určenie dane po dobu päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.“.
19.
V § 13 ods. 1 sa za slová „základu dane“ dopĺňajú slová „alebo výšky dane“.
20.
§ 13 odsek 4 znie:
„(4)
Daňový dobropis a vrubopis obsahujú údaje ustanovené v § 12 ods. 2 písm. a), b), c), e), f), h) a ďalej:
a)
ak ide o dobropis, rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú podľa § 12 ods. 2 písm. ch),
b)
ak ide o vrubopis, rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú podľa § 12 ods. 2 písm. ch).“.
21.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Základom pre výpočet dane pri uskutočnení zdaniteľného plnenia s úhradou za hotové v prospech platiteľa, pri uskutočnení zdaniteľného plnenia v prospech osoby, ktorá nie je platiteľom, a v prípade zdaniteľného plnenia podľa § 12a ods. 6 je cena vrátane dane.“.
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako 3 až 12.
22.
§ 14 odsek 4 znie:
„(4)
Ak zdaniteľné plnenie podlieha spotrebnej dani, 9) základ dane zahŕňa aj túto daň.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu9) znie:
„9)
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb.“.
23.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Platiteľ, ktorý prijal služby od iného platiteľa, uplatnil nárok na odpočet dane na vstupe a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je povinný za tieto zdaniteľné plnenia uplatniť daň minimálne z ceny bez dane, za ktorú služby prijal a vo výške platnej sadzby dane. V prípade, že platiteľ prijal služby od osoby, ktorá nie je platiteľom, a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je povinný uplatniť daň minimálne z ceny, za ktorú služby prijal a vo výške platnej sadzby dane. V prípade, že platiteľ prijal služby oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je oprávnený neuplatniť za tieto služby daň iba vtedy, ak použije cenu podľa platných taríf, sadzobníkov, cenníkov a pod.
(14)
Do základu dane sa nezahŕňa dotácia k cenám za zdaniteľné plnenie.“.
24.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Oprava základu dane a výšky dane
(1)
Platiteľ môže opraviť základ dane a výšku dane:
a)
pri zrušení alebo vrátení celého alebo časti zdaniteľného plnenia, pokiaľ sa zaň neposkytla odplata alebo sa vrátila,
b)
pri zmene ceny na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích a iných podmienok dohodnutých pri zdaniteľnom plnení,
c)
pri použití chybnej sadzby dane za zdaniteľné plnenie a pri vzniku chyby pri výpočte dane.
(2)
Rozdiel pôvodného a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha dani v zdaňovacom období, v ktorom sa vyhotovil daňový dobropis alebo vrubopis vzťahujúci sa na toto zdaniteľné plnenie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú iba na platiteľov, ktorí boli platiteľmi v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom plnení.“.
25.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Výpočet dane
(1)
Platiteľ je povinný si sám daň vypočítať.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej výšky sadzby dane, pokiaľ je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň. Vypočítaná daň sa zaokrúhli podľa § 12 ods. 2 písm. ch).
(3)
Daň sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena vrátane dane vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane, pokiaľ sa daň vypočítava z ceny vrátane dane. Vypočítaná daň sa zaokrúhli podľa § 12 ods. 2 písm. ch).
(4)
Ak je odplata za zdaniteľné plnenie vyjadrená v devízových prostriedkoch13), prepočíta sa na slovenskú menu podľa kurzu v stĺpci predaj vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska a platného v deň vzniku daňovej povinnosti.
(5)
Ak je predmetom zdaniteľného plnenia tovar ako súbor predmetov, pričom pre jednotlivé predmety, ktoré ho tvoria, platia rôzne sadzby dane, použije sa sadzba dane určená pre predmet, ktorý dáva tovaru podstatný charakter.
(6)
Pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe sa daň vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je vydražená cena vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu13) znie:
„13)
§ 4 Devízového zákona č. 528/1990 Zb.“.
26.
V § 17a ods. 4 sa slová na začiatku druhej vety „Opravené údaje“ nahrádzajú slovami „Tieto rozdiely“.
27.
V § 18 ods. 1 sa slová „stavebné objekty“ nahrádzajú slovom „stavby“.
28.
V § 18 ods. 3 sa za slová „daňovým dokladom“ dopĺňajú slová „alebo zjednodušeným daňovým dokladom“.
29.
V § 18 ods. 6 sa slová „je tento predaj oslobodený od daňovej povinnosti“ nahrádzajú slovami „daň sa neuplatňuje“.
30.
V § 18 sa vypúšťa odsek 7.
31.
V § 19 ods. 4 sa slová na začiatku druhej vety „Opravené údaje“ nahrádzajú slovami „Tieto rozdiely“.
32.
V § 19 ods. 6 sa slová „Správa federálnych hmotných rezerv“ nahrádzajú slovami „Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky“.
33.
§ 21 sa vypúšťa.
34.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Nadmerný odpočet a vrátenie nadmerného odpočtu
(1)
Nárok na vrátenie nadmerného odpočtu má platiteľ do 45 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za bežné zdaňovacie obdobie, prípadne do 45 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.
(2)
Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac, má platiteľ nárok na uplatnenie nadmerného odpočtu v daňovom priznaní v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom vznikol. Tento nadmerný odpočet sa prípadne zníži o vlastnú daňovú povinnosť.“.
35.
V § 27 písmeno n) znie:
„n)
dodanie zlata22) Národnej banke Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22) znie:
„22)
§ 2 písm. b) Devízového zákona č. 528/1990 Zb.“.
36.
V § 38 sa vypúšťa odsek 3; doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
37.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Splatnosť dane, zvýšenia dane, penále a pokuty
Daň je splatná za zdaňovacie obdobie najneskôr do 15 dní po skončení tohto obdobia, s výnimkou dane pri dovezenom tovare. Dodatočne splatná daň, zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia finančného orgánu.“.
38.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie
(1)
Platiteľ je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom36a).
(2)
Dodatočné daňové priznanie sa predkladá podľa osobitného predpisu36a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu36a) znie:
„36a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.“.
39.
V § 41 sa slová „a zákony národných rád“ nahrádzajú slovami „a osobitný predpis36a)“.
40.
V § 42 ods. 8 sa slová „ustanovia zákony národných rád o správe daní a poplatkov“ nahrádzajú slovami „ustanoví osobitný predpis36a)“.
41.
V § 43 sa slová „platia zákony národných rád“ nahrádzajú slovami „platí osobitný predpis36a)“.
42.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Dovoz tovaru
(1)
Dani podlieha dovezený tovar, ktorým sa rozumie
a)
tovar prepustený do režimu voľného obehu37),
b)
tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania38),
c)
tovar prepustený do režimu dočasného použitia38a),
d)
späť dovážaný tovar prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku38b).
(2)
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom vzniku colného dlhu39).
(3)
Nárok na odpočet dane pri dovoze tovaru uplatňuje platiteľ podľa ustanovení druhej časti hlavy VI tohto zákona, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daň zaplatil.
(4)
Tovar z dovozu je oslobodený od dane, pokiaľ sa naň vzťahuje oslobodenie od cla40), pokiaľ zákon neustanovuje inak.
(5)
Daň sa uplatní aj pri oslobodení od cla40) v prípade:
a)
dovozu tovaru na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely a vedecké nástroje a prístroje, pokiaľ nie sú darované,
b)
dovozu náboženských predmetov,
c)
tovaru dovezeného v prospech postihnutých osôb, pokiaľ nie je darovaný,
d)
oslobodenia od cla poskytovaného v rámci všeobecného systému colných preferencií41) alebo vyplývajúceho z medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného obchodu42),
e)
v prípade dovozu tovaru oslobodeného od cla podľa osobitných predpisov43); za osobitný predpis sa na účely zákona nepovažuje zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
(6)
Daňovým dokladom pri dovoze je písomné colné vyhlásenie.
(7)
Pri dovoze tovaru uskutočneného prostredníctvom nepriameho zástupcu44) je povinný tento zástupca vymeranú daň preúčtovať zastúpenej osobe vo vzťahu k zahraničiu bez nároku na odpočet dane. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedená zastúpená osoba popri príjemcovi a daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Nárok na odpočet dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37), 38), 38a), 38b), 39), 40), 41), 42), 43) a 44) znejú:
„37)
§ 84 a nasl. Colného zákona č. 618/1992 Zb.
38)
§ 119 písm. b) a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.
38a)
§ 143 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.
38b)
§ 153 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.
39)
§ 194 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.
40)
§ 147 a § 193 zákona č. 618/1992 Zb.
41)
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
42)
Vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947.
43)
Napr. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.
44)
§ 63 zákona č. 618/1992 Zb.“.
43.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Základ a výpočet dane pri dovezenom tovare
(1)
Základom dane pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. a) a b) je súčet:
a)
základu pre vymeranie cla,
b)
cla,
c)
spotrebnej dane,
d)
platieb vyberaných colnými orgánmi pri dovoze tovaru.
(2)
Pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. c) je suma dane za každý aj začatý mesiac, v ktorom je tovar prepustený do režimu dočasného použitia, 3 % z dane, ktorá by sa mala vyrubiť, keby bol tento tovar prepustený do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia. Takto určená daň nesmie byť vyššia ako tá, ktorá by sa vyrubila v prípade prepustenia tohto tovaru do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia.
(3)
Pri tovare prepustenom do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku sa daň vypočíta spôsobom zhodným s výpočtom cla45).
(4)
Pri dovezenom tovare sa uplatňujú sadzby dane podľa § 16.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu45) znie:
„45)
§ 159 zákona č. 618/1992 Zb.“.
44.
V § 47 odsek 2 znie:
„(2)
Na účely tohto zákona je vývoz tovaru uskutočnený, ak je tovar prepustený v režime vývozu a potvrdený colným orgánom v ods. C daňového dokladu.“.
45.
V § 47 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri vývoze tovaru uskutočneného prostredníctvom nepriameho zástupcu44) nemá tento zástupca nárok na oslobodenie od daňovej povinnosti a odpočet dane pri vyvážanom tovare. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom je zastúpená osoba uvedená ako predávajúca vo vzťahu k zahraničiu popri odosielateľovi. Daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Oslobodenie od daňovej povinnosti a nárok na odpočet uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako 4 až 11.
46.
V § 47 odseky 9, 10 a 11 znejú:
„(9)
Daňovým dokladom pri vývoze tovaru je písomné colné vyhlásenie.
(10)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom osobitný spôsob vrátenia sumy dane viažúcej sa k poskytnutému zdaniteľnému plneniu osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(11)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob odpočtu, prípadne vrátenie dane platiteľom za zdaniteľné plnenia uskutočňované bez dane osobám pri prechode štátnej hranice Slovenskej republiky.“.
47.
§ 48 vrátane nadpisu znie:
㤠48
Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia
(1)
Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia je oslobodené od daňovej povinnosti. Poskytovaním služieb a prevodom a využitím práv do zahraničia sa na účely tohto zákona rozumie tiež poskytovanie služieb a prevod a využitie práv s miestom plnenia v tuzemsku, keď sú služby a prevod a využitie práv určené na spotrebu alebo použitie v zahraničí.
(2)
Na účely odseku 1 sa poskytovanie finančných a poisťovacích činností do zahraničia nepovažuje za dodanie oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 zákona.
(3)
Ustanovenia § 47 ods. 1, 5 až 9 platia pre poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.“.
48.
V § 49 odsek 5 znie:
„(5)
Ustanovenia § 47 ods. 5 až 9 platia pre medzinárodnú prepravu v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.“.
49.
§ 50 sa vypúšťa.
50.
V § 52 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ďalej je platiteľ povinný odviesť i daň z obratu, ktorá mu bola vrátená podľa § 53 a § 54, a to podľa účtovného stavu k dátumu zrušenia registrácie.“.
51.
V § 54 ods. 3 sa slová „príslušný orgán štátnej správy Českej republiky a Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
52.
V § 56 ods. 2 v druhej vete sa slová „§ 9 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.
53.
Príloha č. 1 sa dopĺňa o položky:
Číselný kód Názov tovaru
2844 40 00 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny iné ako položiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, dioperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne odpady
4014 - Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov) z vulkanizovaného, iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy
4401 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné); drevené štiepky alebo triesky; drevené piliny, zbytky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných tvaroch
4402 00 00 - Drevené uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované
4820 20 - Zošity
4820 90 - Ostatné, ak ide o školské výrobky z papiera alebo kartónu
8419 19 009 - Slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody
ex 8469 - Písacie stroje a stroje na spracovanie textu - len na použitie nevidiacimi a slabozrakými
9001 50 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 - Rámy na okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti
9018 - Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9019 - Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9022 - Röntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely vrátane rádiografických alebo rádioterapeutických prístrojov, rôntgenov a iných zariadení na výrobu rôntgenových lúčov, generátorov vysokého napätia, ovládacích stolov, presvetľovacích štítov, stolov, kresiel a podobných výrobkov na vyšetrovanie alebo liečenie
9001 30 00 - Kontaktné šošovky
9004 10 10 - Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné) a podobné výrobky s opticky opracovanými sklami
90 30 10 - Prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia - s výnimkou na používanie v civilných lietadlách
9013 20 00 - Lasery, iné laserové diódy.“.
54.
V prílohe č. 1 sa slová „2309 - Prípravky používané na výživu zvierat“ nahrádzajú slovami „2309 10 - Výživa pre psov a mačky v balení na drobný predaj".
55.
Príloha č. 2 sa dopĺňa o položku:
Číselný kód Názov služby
903 9 - Stravovanie verejné ostatné
56.
V prílohe č. 2 sa za slová „919 - Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia“ dopĺňajú slová s výnimkou - „Opravy a údržba techniky zdravotníckej vrátane prístrojov“.
57.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri zmluvách uzavretých pred 1. augustom 1993, ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční v tento deň a neskôr, vzťahujú sa naň ustanovenia osobitného predpisu45a) a dňom účinnosti tohto zákona sa platné podmienky zmlúv považujú za zmenené a cena zdaniteľného plnenia uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži, ak už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu45a) znie:
„45a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.“.
58.
Kde sa v tomto zákone používa slovo „československé“ a slová „Štátna banka česko-slovenská“, rozumejú sa tým slová „slovenské“ a „Národná banka Slovenska“ vo všetkých tvaroch a pádoch.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 596/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov sa dopĺňa takto:
1.
V § 63 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú primerane na vracanie súm nadmerných odpočtov pri dani z pridanej hodnoty.“.
2.
§ 97 znie:
㤠97
(1)
Daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru v nezmenenom stave a poskytovanie služieb verejného stravovania, je povinný na účely evidencie tržieb používať elektronickú registračnú pokladňu s tlačiarňou. Táto povinnosť sa nevzťahuje na ambulantný predaj tovaru.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom termín a podmienky používania pokladníc a spôsob vedenia evidencie tržieb.“.
Čl. IV
Zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon sa dopĺňa takto.
Za § 273 sa vkladá nový § 273a, ktorý znie:
㤠273a
Ministerstvo financií slovenskej republiky v osobitných prípadoch môže odpustiť clo pri dovoze tovaru, najmä v prípadoch dovozu pre zdravotníctvo, školstvo, ekológiu a humanitárne organizácie.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.