151/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.1993 do 31.03.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júna 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/1993 Z. z. (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií“.
2.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podnik môže v Českej republike založiť spoločnosť s ručením obmedzeným; na tento účel môže zo svojho majetku vyčleniť peňažné prostriedky v sume 100 000 Kč v prepočte na Sk podľa platného kurzu v čase založenia spoločnosti. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu4).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu4) znie:
„4)
§ 34 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.“.
3.
§ 2 znie:
㤠2
Ministri a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky posudzujú vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie ďalších výnimiek z § 45 ods. 1 zákona; tie žiadosti, ktorým odporúčajú vyhovieť, predkladajú na schválenie
a)
Ministerstvu financií Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlase Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ak ide o odplatný prevod hmotného majetku v účtovnej zostatkovej hodnote najviac 5 miliónov Sk; ak ide o odplatný prevod poľnohospodárskych nehnuteľností5) i po predchádzajúcom súhlase Slovenského pozemkového fondu,
b)
vláde Slovenskej republiky v ostatných prípadoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu5) znie:
„5)
§ 34 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.