144/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1993 do 31.03.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 1993,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nehnuteľnosti na umiestnenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, medzinárodnej vládnej organizácie alebo inštitúcie, ktorej podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, a ak s prevodom vopred súhlasilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.