Predpis bol zrušený predpisom 351/1997 Z. z.

115/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.1993 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. apríla 1993,
ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 4 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 331/1992 Zb.) nariaďuje:
§ 1
Doba základnej služby v trvaní 18 mesiacov1) sa skracuje na 12 mesiacov.
§ 2
Doba základnej služby, ktorej trvanie je ustanovené v § 27 ods. 3 písm. a), b) a c) branného zákona, sa neskracuje.
§ 3
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje aj na vojakov, ktorí nastúpili základnú službu alebo ktorí nastúpili na pokračovanie v základnej službe na dobu 18 mesiacov pred účinnosťou tohto nariadenia.
(2)
Vojaci uvedení v odseku 1 sa zo základnej služby prepustia, ak ju vykonali v dĺžke najmenej 12 mesiacov.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júnom 1993.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 27 ods. 2 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov.