92/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
ZÁKON
z 18. februára 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. h) znie:
„h)
pri predaji jeho spôsob, určenie ceny, platobných a ďalších podmienok,“.
2.
Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Súčasťou privatizačného projektu predloženého po 29. februári 1992 musí byť vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia.
(2)
Vyhodnotenie podľa odseku 1 zahŕňa
a)
zhodnotenie, v ktorých smeroch podnik dodržiava, prípadne v ktorých nemôže dodržiavať platné právne predpisy na ochranu životného prostredia s vyčíslením nákladov, ktoré budú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmito predpismi,
b)
prehľad platieb za znečisťovanie životného prostredia a za využívanie prírodných zdrojov4a) a prehľad sankcií za poškodzovanie životného prostredia uložených podniku podľa zákona o životnom prostredí a podľa iných osobitných predpisov,
c)
vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobených doterajšou činnosťou podniku.4b)“.
Odkazy č. 4a) a 4b) znejú:
„“.
4a)
§ 31 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
4b)
Napr. § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak návrh privatizačného projektu vypracúva iná osoba než podnik, je podnik povinný bez meškania oznámiť písomne tejto osobe na jej žiadosť údaje podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d), j) a podľa povahy veci aj údaje podľa písmena i) a ďalej aj údaje uvedené v odseku 2 písm. d), ktoré sa týkajú privatizovaného majetku. Za plnenie tejto povinnosti podniku zodpovedá štatutárny orgán. Získané údaje možno použiť iba na vypracovanie privatizačného projektu. Osoba, ktorej sa tieto údaje oznámili, je povinná urobiť všetky potrebné opatrenia, aby ich nemohla získať iná osoba.“.
4.
V § 12 sa v odseku 2 na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
na prevod privatizovaného majetku na právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi,5a) ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej výrobe.“.
Odkaz č. 5a) znie:
„5a)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.
Zákon ČNR č. 569/1991 Zb. o Pozemkovom fonde Českej republiky.“.
5.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tým nie je dotknuté ustanovenie § 19 ods. 3.“.
6.
§ 15 ods. 1 znie:
„(1)
S vlastníckym právom k privatizovanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa aj iné práva a záväzky súvisiace s privatizovaným majetkom.“.
7.
Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Po dobu jedného roka od uzavretia zmluvy o predaji majetku privatizovaného podniku alebo pri vklade majetku privatizovaného podniku do obchodnej spoločnosti od vzniku tejto obchodnej spoločnosti môže nadobúdateľ podnikať v rozsahu, v ktorom bol na to oprávnený tento podnik. Pri predaji alebo vklade organizačnej zložky privatizovaného podniku prechádza obdobne na nadobúdateľa oprávnenie podnikať v rozsahu činnosti organizačnej zložky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pri predaji podniku alebo jeho organizačnej zložky na verejnej dražbe.“.
8.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako aj vlastnícke právo k nim“.
9.
§ 19 ods. 3 znie:
„(3)
Vlastnícke právo k veciam z privatizovaného majetku prechádza na nadobúdateľa dňom dojednanej účinnosti zmluvy alebo pri vklade dňom vzniku obchodnej spoločnosti; registrácia podľa osobitných predpisov8) sa nevyžaduje. Práva tretích osôb k majetku, ktorý je predmetom predaja alebo vkladu podľa tohto zákona, nie sú dotknuté.“.
10.
§ 25 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osobitný zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví najmä právne postavenie obchodných spoločností založených podľa odseku 1 písm. b).“.
11.
V § 45 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podniky môžu uzavierať nájomné zmluvy a iné zmluvy o užívaní majetku uvedeného v § 1 inými osobami len na dobu do dňa prechodu tohto majetku na príslušný fond. Pokiaľ by uvedené zmluvy boli po 28. februári 1992 uzavreté na dlhšiu dobu, zaniká právo užívať majetok dňom jeho prechodu na príslušný fond.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
12.
V § 47 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „o schválenom spôsobe a rozsahu vyporiadania je orgán príslušný na schválenie privatizačného projektu povinný bez zbytočného odkladu po schválení privatizačného projektu písomne upovedomiť oprávnenú osobu, ktorá uplatnila svoj nárok podľa odseku 2.“.
13.
V § 47 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak oprávnená osoba nesúhlasí s vyporiadaním svojho nároku v schválenom privatizačnom projekte, môže sa domáhať svojho nároku na súde v lehote 15 dní odo dňa, keď bola o spôsobe vyporiadania svojho nároku upovedomená.“.
14.
§ 47 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pokiaľ nemožno nárok oprávnených osôb vyporiadať postupom uvedeným v odsekoch 1 až 3, pretože príslušný privatizačný projekt nebol schválený do 31. decembra 1993, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 30. júna 1994; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoj nárok na súde v lehote do 31. decembra 1994.“.
15.
Za § 47 sa vkladajú nové § 47a a 47b, ktoré znejú:
㤠47a
V prípade, že k majetku odňatému spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nemá právo hospodárenia, prípadne vlastnícke právo právnická osoba uvedená v § 1 tohto zákona, vzťahuje sa na zmiernenie týchto majetkových krívd zákon č. 87/1991 Zb. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 31. júla 1992; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote do 31. decembra 1992.
§ 47b
(1)
Pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží likvidátor majetok predajom vecí na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom orgánu uvedeného v § 10 ods. 1.
(2)
Do doby prijatia osobitného zákona sa na postup pri verejných dražbách použijú primerane ustanovenia zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.