83/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.1992 do 31.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. decembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam zvlášť nebezpečných jedov“ časť A. sa na konci dopĺňa takto:
„amid kyseliny monojodoctovej
2-Chlórbenzylidénmalononitril
tetrakyanoetylén“.
2.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam ostatných jedov“ časť A. sa na konci dopĺňa takto:
„amid kyseliny tiooctovej
cyklohexantiol
alfa D-glukochloralóza chlorid meďný
kyselina jodoctová
toluyéndiizokyanáty
2,3,5-trifenyltetrazóliumchlorid“.
3.
Časť B. sa na konci dopĺňa takto:
„lambda-cyhalotrín“.
4.
V prílohe č. 3 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam omamných látok“ v skupine I. sa za látku „trimeperidín (Trimeperidinum) 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimetylpiperidín“ vkladajú látky:
„alfa-metyltiofentanyl (Alfa-methylthiofentanylum) N-/1-/1-metyl-2(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid
parafluórfentanyl (Parafluorofentanylum) 4-fluór-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propiónanilid
beta-hydroxyfentanyl (Beta-hydroxyfentanylum) N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-4-piperidyl/propiónanilid
beta-hydroxy-3-metyl-fentanyl (Beta-hydroxy-methyl-fentanylum)
N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-3-metyl-4-piperidyl/ propiónanilid
tiofentanyl (Thiofentanylum) N-/1-/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propióanilid
3-metyltiofentanyl (3-Methylthiofentanylum) N-/3-metyl-1/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid“.
5.
Príloha č. 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam psychotropných látok“ sa mení a dopĺňa takto:
a) Zo skupiny I. sa z látok označených „THC Tetrahydrokannabinoly, všetky izoméry:“ vypúšťa text „∆9“.
b) skupina I. sa na konci dopĺňa:
„N hydroxy MDA (+)-N/alfa-metyl-3,4-(methyléndioxy)fenetyl-/-hydroxylamín
N-etyl MDA (+)-N-etyl-alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy) fenetylamín
4-metylaminorex (+)-cis-2-amino-5-fenyl-4-metyl-2-oxazolín“.
c) v skupine II. sa za látku
„sekobarbital (Secobarbitalum) kyselina 5-allyl-5-(1-metylbutyl)barbiturová“ vkladá látka: „Delta-9-Tetrahydrokannabinol“
d) Zo skupiny IV. sa vypúšťa látka
„propylhexedrín(Propylhexedrinum) DL-1-cyklohexyl-2-metylaminopropán“.
e) V skupine IV. sa za látku „vinylbital (Vinylbitalum) kyselina 5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbiturová“ vkladá látka:
„midazolam (Midazolamum)
8-chlór 6-(o-fluórfenyl)-1-metyl-4H-imidazo (1,5-a) (1,4)benzodiazepín“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúba účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.