68/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. januára 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
Slovenská národná rada sa uzniesla na totmo zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Hry vykonávané na verejnosti, pri ktorých sa vyžaduje od hráčov peňažné plnenie a nie sú upravené týmto zákonom, sa môžu uskutočňovať len podľa osobitných predpisov5)“.
2.
V § 2 písm. a) prvej vete sa slovo „lotérie“ nahrádza slovami „žrebové vecné alebo peňažné lotérie“.
3.
V § 2 písm. d) sa na konci bodkočiarka nahrádza bodkou a pripájajú se tieto vety: „Výhra sa určuje minimálne tromi zhodnými symbolmi z celkového počtu najmenej šiestich symbolov. Žreby musia byť označené poradovými číslami a číslom série.“.
4.
§ 2 písm. e) znie:
„e)
stávkové hry prevádzkované pomocou mechanických, elektronických výherných prístrojov (ďalej len „výherné prístroje“), ktoré prípadnú výhru vydajú samé. Viac ako päť výherných prístrojov možno prevádzkovať len v herniach zriadených osobitne na tento účel;“.
5.
§ 2 písm. g) znie:
„g)
stávková hra vykonávaná pomocou osobitného druhu tiketov s kombináciou 15 čísiel v číselnom rade od jedna do sedemdesiatpäť alebo deväťdesiat, pri ktorej nie je dopredu určený počet účastníkov, ani výška hernej istiny. Žrebovanie sa vykoná verejne pomocou elektronického zariadenia a spočíva v postupnom žrebovaní čísiel od jedna do sedemdesiatpäť alebo deväťdesiat. Výhra sa vypočítava podľa úhrnnej výšky vkladov podľa druhu výhry a v každej hre podľa výsledku žrebovania. Podmienky hry sa podrobne určia v hernom pláne;“.
6.
V § 2 písm. i) sa nahrádzajú slová „herniach (kasínach)“ slovom „kasínach“ a na koci sa pripája táto veta: „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže v kasínach povoliť aj prevádzkovanie výherných prístrojov v česko-slovenskej alebo v cudzej mene.“.
7.
V § 3 písm. a) sa slová „Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
8.
V § 3 písm. b) sa za slovo „hnuteľné“ vkladajú slová „alebo nehnuteľné“.
9.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
Žrebové lotérie peňažné, číselné lotérie a stávkové hry podľa § 2 písm. f) môže prevádzkovať len organizácia osobitne na tento účel zriadená ministerstvom na základe výberového konania. Stávky na dostihy uskutočňované na území Slovenskej republiky môže prevádzkovať organizácia určená ministerstvom po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky na základe výberového konania.“.
10.
§ 4 odst. 2 znie:
„(2)
Lotérie a stávkové hry podľa § 2 písm. d), g), h) a i) môžu prevádzkovať len organizácie určené ministerstvom na základe výberového konania.“.
11.
§ 4 ods. 3 znie:
„(3)
Lotérie a iné podobné hry sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Povolenie nemožno vydať fyzickej osobe, vrátane fyzickej osoby - podnikateľa,1) zahraničnej právnickej osobe, ani právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účasťou. Ministerstvo môže povoliť výnimku právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účastou, ktorej česko-slovenským účastníkom je právnická osoba, pri lotériách a iných podobných hrách podľa § 2 písm. c) a i), pričom majetková účasť česko-slovenského účastníka nesmie byť menšia ako 50 % počas celej doby platnosti povolenia.“.
12.
V § 4 ods. 4 sa slová „ak neohrozuje verejný poriadok“ nahrádzajú slovami „je v súlade so záujmom obce“.
13.
§ 4 ods. 4 písm. b) znie:
„b)
výťažok aspoň vo výške 25 % pri hrách uvedených v § 2 písm. e),“.
14.
V § 4 odst. 4 sa za písmeno b) dopĺňajú nové písmená c), d), e) a f), ktoré znejú:
„c)
výťažok aspoň vo výške 20 % pri hrách uvedených v § 2 písm. g),
d)
výťažok aspoň vo výške 50 % pri hrách uvedených v § 2 písm. h),
e)
výťažok aspoň vo výške 40 % pri hrách uvedených v § 2 písm. i), ak je prevádzkovateľom právnická osoba bez zahraničnej majetkovej účasti alebo so zahraničnou majetkovou účasťou, ak vklad zahraničného účastníka nie je vyšší ako 30 % základného kapitálu,
f)
výťažok aspoň vo výške 55 % pri hrách uvedených v § 2 písm. i), ak je prevádzkovateľom právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou, ak vklad zahraničného účastníka je vyšší ako 30 % základného kapitálu.“.
15.
§ 5 znie:
㤠5
Pravdepodobnosť výhry pri lotériách a tombolách podľa § 2 písm. a), b) a d) nesmie byť menšia ako 1 : 200.“.
16.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Nemožno povoľovať lotérie a tomboly s nižším predpokladaným výťažkom, ako je 10 % hernej istiny.“.
17.
§ 6 ods. 2 znie:
„(2)
Najnižšia výhra pri lotériách a tombolách podľa § 2 písm. a), b) a d) musí byť aspoň vo výške dvojnásobku ceny žrebu.“.
18.
V § 6 ods. 4 sa slová „20 % a vyššia ako 50 %“ nahrádzajú slovami „30 % a vyššia ako 60 %“.
19.
V § 6 ods. 5 sa slová „príslušný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušná obec“.
20.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vystavaný organizáciou, ktorá prevádzkuje lotérie. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu štátneho dozoru.“.
21.
§ 9 ods. 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poradové číslo žrebu a číslo série.“.
22.
V § 11 ods. 5 sa v prvej vete za slová „žreby musia“ vkladajú slová „znehodnotiť a“.
23.
§ 13 včítanie nadpisu znie:
㤠13
Vyradenie žrebov
Vyradenie predaných vyhrávajúcich i nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru najneskôr po uplynutí jedného roka od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotérie podľa § 42e.“.
24.
§ 14, 15 a 16 sa vypúšťajú.
25.
Názov druhej časti znie: „Výherné prístroje“. V ďalšom texte tohto zákona v § 17, 18, 19 a 48 sa slová „hracie prístroje“ nahrádzajú slovami „výherné prístroje“.
26.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa slovo „zahraničným“ a číslo „50“ sa nahrádza číslom „40“.
27.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.
28.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo aj v česko-slovenskej mene v rámci prevádzky kasína.“.
29.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
30.
V § 18 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Po zaplatení správneho poplatku vydá orgán, ktorý prevádzku výherného prístroja povolil, prevádzkovateľovi identifikačnú kartu, ktorou prevádzkovateľ označí každý výherný prístroj na viditeľnom mieste tak, aby sa karta nemohla pri prevádzkovaní prístroja poškodiť. Identifikačná karta obsahuje tieto údaje:
a)
označenie povoľujúceho orgánu,
b)
názov: „Identifikačná karta“,
c)
číslo a dátum vydania povolenia,
d)
typ a výrobné číslo prístroja,
e)
odtlačok pečiatky a podpis povoľujúceho orgánu,
f)
dobu platnosti povolenia.“.
31.
§ 19 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
herný plán a herný poriadok schválený skúšobňou poverenou ministerstvom,“.
32.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto vety: „Peniaze sa môžu vyberať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru. Mechanické počítadlo musí byť zabezpečené plombou šátneho dozoru,“.
33.
V § 19 ods. 1 sa dopĺňajú písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
určenie výšky a účelu použitia výťažku,
e)
výrobné číslo výherného prístroja a výška vyrubeného správneho poplatku.“.
34.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú v prvej vete slová „musí mať počítadlo mincí, ktoré možno zabezpečiť orgánom štátneho dozoru proti zneužitiu, a“.
35.
V § 19 ods. 4 sa slová „200 Kčs a pravdepodobnosť výhry nemôže byť nižšia ako 60 % a vyššia ako 80 %“ nahrádzajú slovami „300 Kčs a pravdepodobnosť výhry nemôže byť nižšia ako 60 %“.
36.
V § 19 ods. 4 druhá veta znie: „Ak sa výherný prístroj prevádzkuje v rámci kasína alebo v cudzej mene, určí ministerstvo v povolení najvyššiu stavenú sumu na jednu hru, najvyššiu výhru z jednej hry a pravdepodobnosť výhry.“.
37.
§ 19 ods. 5 písm. a) znie:
„a)
že od dátumu výroby výherného prístroja, ktorý musí preukázať prevádzkovateľ, neuplynulo viac ako päť rokov,“.
38.
V § 19 ods. 5 písm. b) sa slovo „štátnej“ nahrádza slovom „poverenej“.
39.
V § 19 ods. 6 sa slovo „zebezpečí“ nahrádza slovami „je povinný zabezpečiť“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Poverená skúšobňa je za účasti orgánov štátneho dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a na základe zistenia porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie odobrať, pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánu, ktorý prevádzku výherného prístroja povolil. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ, len ak boli zistené nedostatky.“.
40.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Za výherný prístroj podľa tohto zákona sa považuje zariadenie, ktoré:
a)
umožňuje vydať po skončení každej hry výhry v minciach sám,
b)
sa môže používať len pri zabezpečení priameho vhadzovania mincí; mechanické nastavovanie vkladu bez vhodenia mince nie je dovolené,
c)
môže pracovať len so zapnutým počítadlom mincí,
d)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vložených a vyplácaných mincí,
e)
má orgánom štátneho dozoru plombou zamedzený prístup k zásobníku mincí,
f)
má čas medzi momentom spustenia hry a záverečným výsledkom jednej hry najmenej tri sekundy.
(2)
Vklad je finančná hodnota, ktorú musí hráč vložiť do výherného prístroja na odohratie jednej hry. Vklad nesmie byť vyšší ako 2 Kčs.
(3)
Za jednu hru sa považuje postup, pri ktorom sa po vložení vkladu a jednom spustení uvedie výherný prístroj do pracovného režimu. V jeho priebehu nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Ukončením každej hry musí mať hráč možnosť vybratia celej výhry. Každá jedna hra musí poskytnúť hráčovi možnosť výhry.
(4)
Výhra je výsledok jednej hry. Celkové finančné vyjadrenie výhry nesmie na jednu hru presiahnuť hodnotu 300 Kčs.
(5)
Výherný pomer na účely tohto zákona je pomer peňažnej hodnoty vyhraných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných hier vyjadrený v percentách. Rozumie sa tým percentuálna pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov.
(6)
Výherný pomer kontroluje poverená skúšobňa počas prevádzkovej doby päť hodín alebo päť tisíc hier s tým, že priemerný celkove vyplatený podiel výhier nesmie byť menší ako 60 % a väčší ako 110 % celkovej hodnoty vložených vkladov.“.
41.
§ 21 ods. 1 znie:
„(1)
Ministerstvo v povolení podrobne určí podmienky prevádzkovania kurzových stávok, schváli herný plán, manipulačnú prirážku, návštevný poriadok, organizačný poriadok, určí predmet a druh stávok a schváli počet a umiestnenie stávkových kancelárií.“.
42.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
43.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
44.
§ 22, 23 vrátanie nadpisu a § 25 sa vypúšťajú.
45.
§ 26 znie:
㤠26
Prevádzkovateľ nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými a zahraničnými organizáciami na výhradné právo tipovat určité súťaže, preteky alebo zápasy.“.
46.
§ 28 až 31 vrátanie nadpisu sa vypúšťajú.
47.
V § 32 sa vypúšťa odsek 1 a odsek 3. Doterajšie odseky 2 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.
48.
V § 32 sa v doterajšom odseku 2 za slová „návštevný poriadok“ vkladá čiarka a slová „organizačný poriadok, umiestnenie kasína“ a vypúšťa sa posledná veta.
49.
V § 32 doterajší odsek 4 znie:
„(4)
Povolenie sa vydá prevádzkovateľovi, ak preukáže, že disponuje potrebným majetkom, preukáže zloženie istoty na pohľadávky štátu a výplatu výhier do 30 dní od vydania povolenia, najneskôr deň pred začiatkom činnosti kasína.“.
50.
V § 34 sa vypúšťa odsek 1. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
51.
§ 35 ods. 1 znie:
„(1)
V kasíne používané hracie žetóny schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov predložených prevádzkovateľom kasína v jednom vyhotovení. Jedno vyhotovenie hracích žetónov predloží prevádzkovateľ po vydaní povolenia orgánu štátneho dozoru na kontrolné účely.“.
52.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, musia sa osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom orgánu štátneho dozoru. Nadobudnutie akýchkoľvek žetónov sa musí preukázať tomuto orgánu.“.
53.
§ 35 ods. 5 znie:
„(5)
Vyúčtovanie žetónov (za každý stôl osobitne), obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po ukončení prevádzky. Doklady o dennom vyúčtovaní s uvedením hodnoty chýbajúcich žetónov je prevádzkovateľ povinný doručiť denne orgánu štátneho dozoru.“.
54.
§ 37 sa vypúšťa.
55.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prevádzkovateľ je povinný viesť operatívnu evidenciu o obslužnom pre zamestnancov. Obslužné nie je súčasťou tržieb kasína. Z rozdelenia obslužného sú vylúčení členovia predstavenstva prevádzkovateľa, vedúci pracovníci, ako aj personál pomocných prevádzok.“.
56.
§ 39 sa vypúšťa.
57.
V § 41 sa vypúšťa odsek 1. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
58.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Na povoľovanie a prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. c), f) a g) platia primerane príslušné ustanovenia prvej až piatej časti tohto zákona.“.
59.
Za § 42 sa vkladajú § 42a, 42b, 42c, 42d a 42e, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠42a
Povoľovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť organizácii so sídlom v Slovenskej republike. Ministerstvo môže povoliť prevádzkovanie lotérií na území Slovenskej republiky aj prevádzkovateľovi so sídlom v Českej republike, pokiaľ sa budú lotérie prevádzkovať na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Rozdelenie výťažku z lotérie dohodne ministerstvo v Ministerstvom financií Českej republiky a uvedie v povolení.
(2)
Obec vo svojom územnom obvode môže povoliť tomboly s hernou istinou do 80 000 Kčs, vecné lotérie s hernou istinou do 200 000 Kčs a prevádzkovanie výherných prístrojov na česko-slovenskú menu.
(3)
Ministerstvo môže povoliť prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa tohto zákona obci, ako aj prevádzkovanie hier podľa § 2 písm. a) až i) s výnimkou hier uvedených v odseku 2.
(4)
Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c), f), g), h) a i) možno povoliť najdlhšie na dobu 5 rokov, podľa § 2 písm. d) najdlhšie na dobu predaja žrebov na jeden rok a podľa § 2 písm. e) najdlhšie na jeden kalendárny rok.
(5)
Práva a povinnosti na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier vyplývajúce z platného povolenia nemožno previesť na inú právnickú alebo fyzickú osobu bez súhlasu povoľovacieho orgánu.
(6)
Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier možno povoliť organizácii za predpokladu, že preukáže splnenie podmienok na riadne prevádzkovanie týchto hier, najmä, že má vyčlenený majetok pre túto činnosť vo výške aspoň 1 000 000 Kčs pri začiatku prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e), 300 000 Kčs na jednu prevádzkáreň pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), 2 500 000 Kčs pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. h) a 15 000 000 Kčs na jedno kasíno pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. i) a že poskytne zebezpečenie na pohľadávky štátu a výplatu výhier účastníkom.
(7)
Na zabezpečenie podľa odseku 6 určí ministerstvo v povolení konkrétnu sumu (ďalej len „istota“), najmenej vo výške 500 000 Kčs prevádzkovateľovi stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa § 2 písm. e), 300 000 Kčs na jednu prevádzkáreň pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), 1 000 000 Kčs pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. h) a 1 500 000 Kčs na jedno kasíno pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. i).
(8)
Istotu uloží prevádzkovateľ na osobitný účet v peňažnom ústave. Prevádzkovateľ s ňou môže disponovať len so súhlasom povoľujúceho orgánu. Pri použití istoty sa prednostne uhradia pohľadávky štátu. Ak istota nestačí na výplaty výhier účastníkom, uhradia sa tieto pohľadávky pomerne podľa ich výšky.
(9)
Istota sa uvoľní len vtedy, ak uplynula lehota, na ktorú sa povolenie vydalo alebo sa zrušilo alebo sa skončila činnosť, za podmienky, že verejnosti sa oznámil úmysel istotu vrátiť a nikto z účastníkov sa do 30 dní po oznámení neprihlásil so svojimi nárokmi.
(10)
V povoleniach na prevádzkovanie výherných prístrojov povoľujúci orgán určí istotu vo výške 30 000 Kčs za jeden výherný prístroj.
(11)
Ministerstvo môže ustanoviť jedného člena správnej a dozornej rady organizácie, ktorá prevádzkuje lotérie a iné podobné hry podľa § 2 písm. c), g), h) a i).
(12)
Organizácia je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. e), g), h) a i) doručiť ministerstvu súhlas na začatie prevádzky od obce.
(13)
Lotérie a iné podobné hry je povolené vykonávat len v stálych prevádzkových priestoroch, s výnimkou lotérií a tombol podľa § 2 písm. a), b) a d).
§ 42b
Podmienky pre prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Na území Slovenskej republiky možno propagovať len tie lotérie a iné podobné hry, na ktoré bolo vydané povolenie v zmysle tohto zákona.
(2)
Pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier musia byť osoby oprávnené prijímať stávky (predávať žreby) a vyplácať výhry v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s organizáciou, ktorej bolo vydané povolenie.
(3)
Zamestnanci prevádzkovateľa lotérií a iných podobných hier musia byť bezúhonní a odborne spôsobilí. Pracovníci vo funkciách riaditeľ, vedúci ekonóm, vedúci kasína musia mať česko-slovenskú štátnu príslušnosť.
(4)
Osoba oprávnená prijímať stávky sa nesmie zúčastňovať stávok u prevádzkovateľa, pre ktorého prijíma stávky.
(5)
Prevádzkovateľ stávkových hier podľa § 2 písm. g), h) a i) je povinný oznámiť ministerstvu každoročne do 15. februára totožnosť osôb, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku mali účasť na jeho majetku.
(6)
Účasť na lotériách a stávkových hrách podľa § 2 písm. c), e) až i) je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať lotérií a stávkových hier. Prevádzkovateľ má právo požadovať predloženie preukazu totožnosti.
(7)
Stávky možno prijímať len v hotovosti. Ministerstvo môže povoliť bezhotovostný príjem stávok pri tipovaní prostredníctvom telekomunikačných zariadení podľa osobitne schváleného herného poriadku. Takto prijímané stávky možno uhrádzať len z účtu hráča na základe jeho príkazu pri prevádzkovaní stávkových hier podľa § 2 písm. c) a h).
(8)
Lotérie a iné podobné hry je zakázané prevádzkovať:
a)
na Veľký piatok, 24. decembra a v deň prvého vianočného sviatku,
b)
v deň volieb do zastupiteľských zborov,
c)
v deň štátneho sviatku,
d)
mimo herných hodín určených v povolení alebo návštevnom poriadku.
(9)
Výherné prístroje s výnimkou osobitne zriadených herní so stálym dozorom je zakázané prevádzkovať v okruhu do 200 metrov od školy, ubytovne mládeže a iného podobného zariadenia.
(10)
Prevádzkovateľ a osoby, ktoré sú k nemu v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru, zmluvní partneri, zástupcovia orgánu štátneho dozoru, ministerstva alebo iného správneho orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok (hráčoch) a ich účasti na hre (ich zisku či strate). Porušenie tejto povinnosti sa trestá pokutou vo výške 100 000 Kčs.
(11)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre sa nevzťahuje na prípady
a)
priestupkového a daňového konania a konania pred súdom,
b)
keď účastník hry zbaví osoby uvedené v odseku 10 povinnosti zachovávať mlčalivosť.
(12)
Za škody spôsobené v dôsledku chýb a omylov pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier zodpovedá účastníkovi hry organizácia, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie.
(13)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier sa musia viesť oddelene od ďalších hospodárskych operácií organizácie, ktorá ich prevádzkuje. Ak organizácia (prevádzkovateľ) prevádzkuje viac lotérií a iných podobných hier, musí viesť oddelenú účtovnú evidenciu za každú z nich.
(14)
Prevádzkovateľ hry podľa § 2 písm. c), f) až i) je povinný denne vyúčtovať tržby. Ministerstvo môže povoliť denné vyúčtovanie stávkových hier podľa § 2 písm. e) a i) aj s použitím videotechniky. Prevádzkovateľ hry podľa § 2 písm. e) je povinný viesť evidenciu tržieb osobitne za každý výherný prístroj.
§ 42c
Určenie a použitie výťažku lotérie a inej podobnej hry
(1)
Povoľujúci orgán môže každoročne určiť výšku a účel výťažku pri stávkových hrách podľa § 2 písm. c), f) až i). Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. a), b), d) a e) určí výšku a účel výťažku povoľujúci orgán vo vydanom povolení.
(2)
Výťažok lotérie a inej podobnej hry možno použiť iba na účel, ktorý je uvedený v povolení. Za sociálny, osvetový alebo inak verejne prospešný účel sa považuje použitie výťažku na činnosti alebo akcie, z ktorých nemožno ani v budúcom období dosahovať zisk.
(3)
Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), h) a i) minimálne 30 % výťažku podľa § 4 ods. 4 písm. c) až f) určeného na verejnoprospešný účel v povolení, poukáže prevádzkovateľ v prospech obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.
(4)
Ak pôvodný účel výťažku nemožno splniť v dôsledku nepredvídaných udalostí alebo povolenie na usporiadanie lotérie a inej podobnej hry bolo zrušené alebo nebolo vydané povolenie, odvedie prevádzkovateľ výťažok do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
O použití prípadného nespotrebovaného výťažku lotérie alebo inej podobnej hry rozhodne orgán, ktorý túto hru povolil.
§ 42d
Na úhradu výdavkov spojených s výkonom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona odvádza prevádzkovateľ lotérie alebo inej podobnej hry 2 % z výhier dosiahnutých prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ odvádza preddavky na tieto výdavky vo výške a v termíne určenom v povolení na účet určený orgánom štátneho dozoru alebo obcou. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok sa vykoná do 15. januára bežného roka.
§ 42e
Vyúčtovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Lotériová komisia alebo lotériový zástupca sú povinní do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie výhier predložiť vyúčtovanie prevádzky lotérií a tombol podľa § 2 písm. a), b) a d) orgánu štátneho dozoru a v odpise orgánu, ktorý povolenie vydal. Do príjmu lotérie patria aj výhry pripadajúce na nepredané žreby a výhry, ktoré neboli vyzdvihnuté v určenej lehote. Do príjmu tomboly patria aj výhry, ktoré neboli vyzdvihnuté v určenej lehote.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný do dvoch mesiacov po uplynutí doby, na ktorú bolo vydané povolenie, podať vyúčtovanie z prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e) osobitne za jednotlivé výherné prístroje a predložiť ho orgánu štátneho dozoru a v odpise povoľujúcemu orgánu.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný každoročne po uplynutí kalendárneho roku do 15. februára predložiť vyúčtovanie z prevádzkovania lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c), f) až i) za predchádzajúci kalendárny rok orgánu štátneho dozoru a v odpise ministerstvu. V prípade ukončenia prevádzkovania hry v priebehu roku je prevádzkovateľ povinný odovzdať vyúčtovanie do dvoch mesiacov po ukončení prevádzky. Z vyúčtovania musí byť zrejmý výťažok dosiahnutý prevádzkovateľom za hodnotené obdobie. Prevádzkovateľ vypočíta časť výťažku určenú v povolení podľa § 4 ods. 4 na sociálne, osvetové alebo iné verejnoprospešné účely. Správnosť odvodu a použitia výťažku preveruje orgán štátneho dozoru.“.
60.
V § 43 ods. 2 sa na koci pripája táto veta: „Pri dočasnom zastavení prevádzkovania môže orgán štátneho dozoru uzatvoriť prevádzkareň stávkovej hry a zapečatiť miestnosti alebo jednotlivé výherné prístroje.“.
61.
§ 46 znie:
㤠46
(1)
Štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier a kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú daňové orgány vo svojej územnej pôsobnosti.
(2)
Ministerstvo, prípadne ním poverený orgán6) vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona ostatnými povoľujúcimi orgánmi, ako aj prevádzkovateľmi lotérií a iných podobných hier.“.
62.
§ 48 ods. 1 písm. a), b) a c) znie:
„(1)
Pokutu do výšky:
a)
300 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru s povolením, ale v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje za každý prístroj samostane,
b)
500 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na vydanie ktorého je oprávnená obec. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje za každý prístroj samostatne,
c)
3 000 000 Kčs uloží orgán štátneho dozoru právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na vydanie ktorého je oprávnené ministerstvo,“.
63.
V § 48 sa vypúšťajú odseky 2, 6, 7 a 8. Doterajšie odseky 3, 4 a 5 se označujú ako odseky 2, 3 a 4.
64.
V § 48 doterajší odsek 5 znie:
„(5)
Pokuta uložená prevádzkovateľovi, ktorému povolenie vydala obec, alebo za prevádzkovanie lotérie a inej podobnej hry bez povolenia je príjmom rozpočtu obce. V ostatných prípadoch je pokuta príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
65.
§ 49 sa vypúšťa.
66.
§ 51 včítane nadpisu znie:
㤠51
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k druhej až piatej časti zákona.“.
Čl. II
1.
Povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier v zmysle § 2 písm. a) ž d) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách vydané pred dňom účinnosti tohto zákona ostávajú v platnosti.
2.
Podmienky prevádzkovania stávkových hier podľa § 2 písm. e) až i) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ktoré boli určené v povoleniach vydaných pred účinnosťou tohto zákona, zmení povoľujúci orgán v súlade s týmto zákonom na základe žiadosti, ktorú predloží prevádzkovateľ povoľujúcemu orgánu do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po tomto termíne povolenia vydané na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách uvedených v § 2 písm. e) až i) strácajú platnosť.
3.
Vyúčtovanie lotérií a iných podobných hier za rok 1991 sa vykoná podľa podmienok uvedených v povolení vydanom pred účinnosťou tohto zákona.
Čl. III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona SNR č. 194/1990 Zb., o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
5)
Napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
6)
Zákone Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.