597/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1992 do 03.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

597
ZÁKON
z 2. decembra 1992
o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenský rozhlas.
(2)
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenská televízia.
(3)
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenská tlačová kancelária.
§ 2
(1)
Nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, majetkové a iné práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy a iné práva a záväzky Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na území Českej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na Českú republiku, pokiaľ zákon Českej národnej rady neustanoví inak.
(2)
Nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, majetkové a iné práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy a iné práva a záväzky Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na území Slovenskej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na Slovenskú republiku, pokiaľ zákon Národnej rady Slovenskej republiky neustanoví inak.
(3)
Majetkové práva nehmotnej povahy sa prevádzajú na základe zmluvy podľa osobitných predpisov.1)
(4)
Pri majetku, pri ktorom nemožno uplatniť hľadisko uvedené v odsekoch 1 až 3, sa pri delení majetku Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie použije hľadisko zodpovedajúce v zásade podielu počtu obyvateľstva Českej republiky a Slovenskej republiky, podľa ktorého prechádza majetok na Českú republiku a na Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.
§ 3
(1)
Organizácie uvedené v § 1 nemôžu okrem obvyklého hospodárenia uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku, ku ktorému im prislúcha práva hospodárenia.2)
(2)
Organizácie uvedené v § 1 môžu uzavierať nájomné a iné zmluvy o užívaní majetku, ku ktorému im prislúcha právo hospodárenia, len na dobu do dňa prechodu tohto majetku na organizácie určené zákonmi Českej národnej rady alebo zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky. Nájomné zmluvy uzavreté na dlhšiu dobu než k 31. decembru 1992 strácajú po 31. decembri 1992 platnosť.
(3)
Výnimky z ustanovenia odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. II
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania sa uplynutím 31. decembra 1992 mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe zákona Federálneho zhromaždenia,“.
2.
§ 9 ods. 3 znie:
„(3)
Príslušné orgány Českej republiky a Slovenskej republiky rozhodnú o rozdelení prenosových ciest (častí kmitočtového spektra) a sietí vysielačov medzi prevádzkovateľa zo zákona a prevádzkovateľa na základe licencie na území Českej republiky a Slovenskej republiky.“.
3.
§ 9 ods. 4 sa vypúšťa.
4.
V § 17 písm. d) sa vypúšťa slová „prevádzkovateľom, ktorí získali oprávnenie na vysielanie na základe zákona Federálneho zhromaždenia,“.
5.
§ 23 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú.
6.
§ 24 sa vypúšťa.
7.
§ 27 sa vypúšťa.
Čl. III
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušujú:
1.
zákon č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase;
2.
zákon č. 18/1964 Zb. o Československej televízii;
3.
zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii;
4.
§ 4 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov v znení neskorších predpisov;
5.
§ 1 písm. a) zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov;
6.
zákon č. 310/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
Napr. zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.