53/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 23. januára 1992
o minimálnej mzde
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku nariaďuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom (pracovníkom) v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“).
Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)
Výška minimálnej mzdy je
a)
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 12 Kčs, a ak ide o zamestnanca odmeňovaného za prácu v poľnohospodárskom družstve odmenou nepodliehajúcou dani zo mzdy, 10,20 Kčs,
b)
za mesiac 2200 Kčs pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 1900 Kčs, ak ide o zamestnanca odmeňovaného za prácu v poľnohospodárskom družstve mesačnou odmenou nepodliehajúcou dani zo mzdy,
c)
75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
d)
50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.
(2)
Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 1/2 hodiny; pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví.
(3)
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou (odmenou), ktorý má dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas1) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanej dobe.
§ 3
(1)
Ak mzda2) (odmena) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, ktorá mu patrí podľa § 2, zamestnávateľ mu rozdiel doplatí (ďalej len „doplatok“).
(2)
Zamestnancovi, ktorého mzda (odmena) alebo jej časť je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok3) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy (odmeny) alebo jej časti za tri kalendárne mesiace predchádzajúce dňu tejto výplaty. V kolektívnej zmluve, prípadne vo vnútornom predpise vydanom po dohode s príslušným odborovým orgánom, možno dohodnúť spôsob zúčtovania doplatku odchylne; u členov družstiev možno takú úpravu ustanoviť uznesením členskej schôdze.4)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4
U domáckych zamestnancov sa na účely tohto nariadenia považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)
§ 5
Do mzdy (odmeny) podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňajú
a)
mzda (odmena) za prácu nadčas,
b)
vernostné stabilizačné odmeny poskytnuté za rok 1991 zamestnancom vo vybraných okresoch a miestach Českej republiky podľa osobitných predpisov.
§ 6
Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac január 1992; mladistvým zamestnancom, s výnimkou invalidných, sa doplatok poskytne po prvý raz za mesiac február 1992.
§ 7
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
v z. Rychetský v. r.
1)
2)
§ 111 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
3)
4)
§ 21 zákona č. 1/1992 Zb.
5)
§ 114 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 1/1992 Zb.