519/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1996 do 19.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. októbra 1992
o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a § 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Rozsah pôsobnosti
Toto nariadenie upravuje platové pomery a osobitné jednorazové peňažné náležitosti príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „policajt“).
PRVÁ ČASŤ
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI POLICAJTOV
§ 2
Funkčný plat
(1)
Policajtovi patrí funkčný plat určený pre funkciu, ktorú vykonáva, ak v zákone alebo v tomto nariadení nie je ustanovené inak. Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú policajt vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým bol do funkcie ustanovený, vymenovaný alebo poverený zastupovaním vo funkcii. Funkčný plat sa určuje vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi1) v prvom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu“).
(2)
Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia určí minister vnútra Slovenskej republiky po predchádzajúcom prerokovaní s Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike a minister spravodlivosti Slovenskej republiky po predchádzajúcom prerokovaní s Odborovým zväzom príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
(3)
Príslušný služobný orgán1a) zaradí policajta do platovej triedy určenej pre funkciu, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady pre túto funkciu. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa neprihliada.
(4)
Príslušný služobný funkcionár zaradí policajta, ktorý ukončil vyššie odborné2) alebo bakalárske štúdium3), do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorej výkon od neho požaduje.
(5)
Ak policajt nespĺňa kvalifikačné predpoklady pre funkciu, môže ho príslušný služobný orgán1a) výnimočne zaradiť
a)
do tretej platovej triedy,
b)
do štvrtej a vyššej platovej triedy, avšak najdlhšie na dobu dvoch rokov, absolventa bakalárskeho štúdia na dobu troch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(6)
Policajtovi, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania pre funkciu o jeden stupeň, môže príslušný služobný orgán1a) povoliť výnimku zo vzdelania a zaradiť ho do platovej triedy určenej pre funkciu na dobu dlhšiu ako dva roky, ak
a)
je starší ako 45 rokov a odbornou praxou preukázal pre výkon funkcie potrebné odborné znalosti,
b)
začal v dobe, po ktorú bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 4 písm. b), štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; rovnako sa postupuje, ak policajt začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 4 písm. b),
c)
je zaradený do štvrtej platovej triedy a dosiahol iba stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie,
d)
je zaradený do ôsmej platovej triedy a dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
e)
bol ustanovený do funkcie vyšetrovateľa pred 1. novembrom 1991 a bola mu odpustená podmienka vysokoškolského právnického vzdelania pre výkon tejto funkcie.
(7)
Odbornou praxou, ktorou policajt preukázal pre výkon funkcie potrebné odborné znalosti podľa odseku 6 písm. a), sa rozumie, ak policajt po dobu aspoň 10 rokov vykonával pracovné činnosti rovnakého zamerania, aké bude povinný vykonávať vo funkcii, pre ktorú sa mu udeľuje výnimka.
(8)
Policajtovi, ktorý nespĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre funkciu, môže príslušný služobný orgán1a) povoliť výnimku, ak
a)
mu od prijatia do služobného pomeru nebolo umožnené získať príslušné policajné vzdelanie,
b)
je starší ako 45 rokov,
c)
začal v dobe, po ktorú bol ustanovený do funkcie, pre ktorú nespĺňal kvalifikačnú požiadavku vzdelania, štúdium, ktorého absolvovaním získa požadované policajné vzdelanie a riadne pokračuje v štúdiu; rovnako sa postupuje aj vtedy, ak začal štúdium pred ustanovením do funkcie a absolvovaním tohto štúdia ju splní pre funkciu, ktorú vykonáva.
(9)
Policajta, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno po dobu získavania praktických skúseností pre výkon funkcie zaradiť najvyššie do
a)
štvrtej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,
b)
šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné2) alebo bakalárske3) štúdium,
c)
ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské3) štúdium;
ak takéto zaradenie nie je v súlade s ustanovením odseku 3, môže byť policajt zaradený do štvrtej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy najdlhšie po dobu jedného roka od prijatia do služobného pomeru.
(10)
Policajta, ktorý pred nástupom do služobného pomeru získal započítateľnú prax a ktorému bola pri prijatí do služobného pomeru určená skúšobná doba, možno počas nej zaradiť do platovej triedy o jeden stupeň nižšej, než je stanovená pre funkciu do ktorej bol ustanovený.
§ 2a
Funkčný plat špičkového odborníka
(1)
Minister vnútra Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) môžu rozhodnúť, že policajt, ktorý
a)
je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy,
b)
trvale preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce výsledky v služobnej činnosti,
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre funkciu, do ktorej je ustanovený,
d)
má viac ako 12 rokov praxe podľa § 3 ods. 4 písm. a) a b),
e)
vykonáva činnosti zhodné s predmetom činnosti útvaru
a je zaradený vo výkone, je špičkovým odborníkom.
(2)
Minister môže v osobitných prípadoch rozhodnúť, že po splnení podmienok v odseku 1 je špičkový odborník aj policajt zaradený mimo výkonu.
(3)
Činnosti podľa odseku 1 písm. e) sa vymedzia vo vnútornom platovom predpise a môžu sa v ňom upraviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v služobnej činnosti podľa odseku 1 písm. b); podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až e) sú minimálne.
(4)
Funkčný plat špičkového odborníka sa určuje vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi3a) v piatom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu špičkového odborníka“).
§ 3
Prídavok za výsluhu rokov
(1)
Prídavok za výsluhu rokov s výnimkou policajta uvedeného v odseku 2 sa určuje percentuálnym podielom z tarify funkčného platu policajta a je odstupňovaný podľa dĺžky započítanej praxe.
(2)
Prídavok za výsluhu rokov policajta, ktorý je špičkovým odborníkom, sa určuje percentuálnym podielom z tarify funkčného platu špičkového odborníka a je odstupňovaný podľa dĺžky započítanej praxe nad hranicou 12 rokov praxe.
(3)
Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov je za každé tri roky započítanej praxe 5,5 %, najviac za 27 rokov. Zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom hore.
(4)
Do doby započítateľnej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi započítava, ak ďalej nie je ustanovené inak, doba
a)
trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a bezpečnostných službách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky,
b)
praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti, získanej pred prijatím do služobného pomeru, ak je táto priznaná rozhodnutím príslušného služobného orgánu,1a)
c)
praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti, získanej pred prijatím do služobného pomeru, v závislosti od miery jej využitia pre úspešný výkon služby, ak je táto priznaná rozhodnutím príslušného služobného orgánu,1a) avšak najviac v rozsahu dvoch tretín,
d)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,
f)
hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,4)
g)
vedeckej výchovy4a) alebo doba postgraduálneho štúdia4b) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia na úspešný výkon požadovanej služobnej činnosti.
(5)
Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania, ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.
(6)
Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi nezapočítava doba:
a)
pozbavenia výkonu služby, ak nebol policajtovi doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný príjem skrátený,
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,
c)
služobného voľna bez nároku na služobný príjem trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
dočasnej neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej policajt nemá nárok na služobný príjem v chorobe alebo nemocenské,
e)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň.
(7)
Z doby započítateľnej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa odpočíta policajtovi zaradenému podľa § 2 ods. 5 písm. b) a § 2 ods. 6 písm. a), b), c), d) a e) do
a)
štvrtej až siedmej platovej triedy doba dvoch rokov, ak dosiahol len stredné vzdelanie,
b)
ôsmej a vyššej platovej triedy doba deviatich rokov, ak dosiahol len stredné vzdelanie,
c)
ôsmej platovej triedy doba troch rokov, ak dosiahol len úplné stredné vzdelanie,
d)
deviatej a vyššej platovej triedy doba piatich rokov, ak dosiahol len úplné stredné vzdelanie,
e)
deviatej a vyššej platovej triedy doba dvoch rokov, ak dosiahol vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie.
§ 4
Príplatok za nevykonávanie podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti
Policajtovi patrí z dôvodu nevykonávania podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti5) príplatok vo výške 25 % súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov. Zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom hore. Policajtovi, ktorému bol udelený súhlas na výkon takejto činnosti alebo činnosti uvedenej v § 152a ods. 2 zákona, príplatok nepatrí.
§ 5
Osobný príplatok
(1)
Policajtovi, ktorý dosahuje veľmi dobré výsledky v služobnej činnosti alebo je špičkový odborník, možno s prihliadnutím na množstvo a kvalitu plnenia služobných úloh, ich zložitosť a náročnosť priznať osobný príplatok pri zaradení
a)
vo výkone do výšky 100 %,
b)
mimo výkonu do výšky 70 %
súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.
(2)
Policajtovi zaradenému podľa odseku 1 písm. b) možno v osobitných prípadoch priznať osobný príplatok až do výšky 100 % súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.
(3)
O zvýšení alebo o znížení osobného príplatku priznaného podľa odseku 1 rozhoduje príslušný služobný orgán1a) a podľa odseku 2 minister. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 nie je možný. Osobný príplatok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.
(4)
Osobný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas skúšobnej doby.
§ 6
Hodnostný príplatok
(1)
Policajtovi patrí hodnostný príplatok v mesačnom výmere:
I. druh hodností II. druh hodností Kčs
a) 1. skupina hodností
rotný seržant asistent 900
strážmajster mladší seržant 1100
nadstrážmajster seržant 1200
podpráporčík starší seržant 1300
práporčík štábny seržant 1400
nadpráporčík vrchný seržant 1500
b) 2. skupina hodností:
podporučík mladší inšpektor 1300
poručík inšpektor 1400
nadporučík starší inšpektor 1500
kapitán vrchný inšpektor 1600
major komisár 1800
podplukovník štábny komisár 2000
plukovník vrchný komisár 2200
c) 3. skupina hodností:
generál generál 2400.
(2)
Pri prvom vymenovaní do hodnosti patrí policajtovi hodnostný príplatok dňom uvedeným v rozhodnutí o prijatí do služobného pomeru.
(3)
Pri povýšení do vyššej hodnosti a pri vymenovaní do hodnosti generál patrí nový hodnostný príplatok od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni povýšenia alebo menovania ustanovenom v rozhodnutí. Ak bola účinnosť povýšenia alebo menovania určená na prvý deň v mesiaci, patrí nový hodnostný príplatok už týmto dňom.
(4)
Pri povýšení policajta do 2. skupiny hodností alebo pri jeho ďalšom povýšení patrí policajtovi hodnostný príplatok vo výhodnejšej výške.
§ 7
Príplatok za riadenie
Policajtovi, ktorý je ustanovený do riadiacej funkcie, patrí ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok za riadenie podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia.
§ 8
Osobitný príplatok
(1)
Policajtovi, ktorý vykonáva službu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, sa poskytne príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.6)
(2)
Policajtovi, ktorý vykonáva služobné činnosti, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia, alebo k iným závažným rizikám, alebo vykonáva činnosti s mimoriadnou psychickou záťažou, patrí osobitný príplatok v sume 1 000 až 3 500 Sk mesačne. Ostatným policajtom patrí osobitný príplatok v sume 200 až 2 000 Sk mesačne. V ustanovenej výške osobitného príplatku sa zhodnocuje aj prípadné vykonávanie činností, ktoré sú nevyhnutné pre výkon služby.
(3)
Policajtovi zaradenému v útvare osobitného určenia, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na zákrokoch, patrí osobitný príplatok vo výške 3 000 až 5 000 Sk. Tomuto policajtovi nepatrí osobitný príplatok podľa odseku 1 a 2.
(4)
Policajtovi, ktorý je ustanovený do funkcie výkonného letca alebo palubného personálu, sa osobitný príplatok priznaný podľa odseku 2 zvyšuje
a)
pri zabezpečovaní leteckej prepravy o 0,06 až 1 Sk za každý nalietaný kilometer,
b)
pri zabezpečovaní záchrannej alebo pohotovostnej služby až o 300 Sk za jeden operačný deň vrtuľníka.
(5)
Policajtovi, ktorý má v rámci dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzky rozvrhnutý čas služby tak, že vykonáva službu striedavo vo všetkých zmenách v období 4 týždňov (mesiaca), sa osobitný príplatok priznaný podľa odseku 2 zvyšuje o 100 až 800 Sk mesačne.
(6)
Osobitný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas štúdia alebo kurzu v zahraničí, ak trvá dlhšie ako jeden mesiac.
DRUHÁ ČASŤ
OSOBITNÉ JEDNORAZOVÉ PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI
§ 9
Nástupný príspevok
(1)
Policajtovi, ktorý sa dohodou uzavretou pri skončení skúšobnej doby zaviaže konať službu vo vybraných funkciách po dobu najmenej šiestich rokov od vzniku služobného pomeru, možno poskytnúť nástupný príspevok vo výške 10 000 Kčs.
(2)
Dohodu podľa predchádzajúceho odseku uzaviera s policajtom príslušný služobný orgán.1a) Ak bola pri prijatí do služobného pomeru skúšobná doba policajtovi odpustená, možno dohodu uzavrieť najneskôr do uplynutia jedného mesiaca odo dňa vzniku služobného pomeru.
(3)
Dohodu podľa odseku 1 možno uzavrieť aj s policajtom, ktorému už bol poskytnutý nástupný príspevok v predchádzajúcom služobnom pomere; súhrnná suma poskytnutých nástupných príspevkov však nesmie presiahnuť sumu 10 000 Kčs. Záväzok na zotrvanie v služobnom pomere z takto uzavretých dohôd nesmie prekročiť šesť rokov.
(4)
Policajt, ktorého služobný pomer skončil pred splnením záväzku podľa uzavretej dohody, je povinný vrátiť pomernú časť nástupného príspevku, ak služobný pomer skončil
a)
uvoľnením,
b)
c)
stratou hodnosti.
(5)
Policajt je povinný vrátiť Policajnému zboru pomernú časť nástupného príspevku, ak sa pred splnením záväzku podľa uzavretej dohody skončí jeho zaradenie vo vybranej funkcii v dôsledku
a)
prevedenia na inú funkciu s výnimkou prevedenia z dôvodu organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov,
b)
trvalého premiestnenia alebo trvalého preloženia na základe vlastnej žiadosti.
(6)
Pri výpočte sumy, ktorú je policajt povinný vrátiť, sa doba splnenej časti záväzku zaokrúhľuje na celé mesiace; na prípadné plnenie záväzku len za časť mesiaca sa neprihliada.
(7)
V prípade hodnom osobitného zreteľa môže minister rozhodnúť o odpustení povinnosti vrátiť pomernú časť nástupného príspevku príslušníkovi, ktorého služobný pomer sa končí uvoľnením.
(8)
Okruh vybraných funkcií určí minister.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 10
(1)
Policajtovi zaradenému do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov patrí funkčný plat, osobitný príplatok určený podľa naposledy vykonávanej funkcie, prídavok za výsluhu rokov, ako aj príplatky podľa § 4 až § 6 tohto nariadenia, a to vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.
(2)
Doba zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa započítava do doby ustanovenej v § 17 zákona.
§ 11
Policajtovi počas denného štúdia v škole alebo v kurze, ktoré trvá najviac 12 mesiacov, patrí doterajší funkčný plat,prídavok za výsluhu rokov, ako aj príplatky podľa § 4 až § 8 tohto nariadenia, a to vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením. Uvedené neplatí, ak je policajt ustanovený do funkcie poslucháča.
§ 12
Dohody o záväzku zotrvať v služobnom pomere uzavreté do dňa účinnosti tohto nariadenia zostávajú v platnosti. Nástupný príspevok sa v týchto prípadoch poskytne podľa doterajších predpisov.
§ 13
Ak policajt ku dňu účinnosti tohto nariadenia nedokončil päť rokov započítateľnej doby výkonu služby vo vybraných útvaroch a funkciách,patrí mu pomerná časť vernostného diferenčného príspevku určená podľa doterajších predpisov.
§ 14
Platové náležitosti podľa tohto nariadenia sa policajtom poskytnú prvýkrát za mesiac, v ktorom toto nariadenie nadobudlo účinnosť.
§ 15
Zrušujú sa:
1.
§ 1 až § 28 a § 83 až § 89 výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.p. ES-528/15-91 zo 16. decembra 1991 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.7)
2.
§ 2 až § 17, § 20 až § 27 a § 31 až § 36 výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 5067/1992-60 zo 17. júna 1992 o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.8)
§ 16
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. II
Pokiaľ sa v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky používa menová jednotka koruna československá, označená skratkou „Kčs“, rozumie sa tým menová jednotka slovenská koruna, označená skratkou „Sk“.
Čl. III
Príslušný služobný orgán ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax policajta podľa § 3 tohto nariadenia.
Čl. IV
1.
Platové náležitosti podľa tohto nariadenia sa policajtom poskytnú po prvýkrát za mesiac, v ktorom toto nariadenie nadobudlo účinnosť.
2.
Ministerstvo, ktoré nemá mzdové prostriedky na platové náležitosti policajtov podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., poskytuje policajtom funkčné platy podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. do 1. septembra 1993.
Čl. II
Policajt prijatý do služobného pomeru pred 1. novembrom 1992, ktorý je ku dňu účinnosti tohto nariadenia zaradený v platovej triede podľa § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády č. 94/1993 Z. z., môže byť v tejto platovej triede určenej pre funkciu zaradený až do 31. októbra 1996.
Čl. III
Príslušný služobný orgán ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax policajta podľa § 3 nariadenia vlády č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády č. 94/1993 Z. z.
Čl. II
Policajt prijatý do služobného pomeru pred 1. novembrom 1992, ktorý je ku dňu účinnosti tohto nariadenia zaradený v platovej triede podľa § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z., môže byť v platovej triede určenej pre túto funkciu zaradený až do 31. decembra 1997.
Čl. III
1.
Platové náležitosti podľa tohto nariadenia sa policajtom poskytnú po prvýkrát za mesiac, v ktorom toto nariadenie nadobudlo účinnosť.
2.
Policajtovi, ktorý je špičkovým odborníkom, sa poskytne funkčný plat podľa § 2a ods. 3 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni rozhodnutia ministra podľa § 2a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, už od tohto dňa.
Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 519/1992 Zb.
KATALÓG pracovných činností
PRVÁ ČASŤ
POLICAJNÝ ZBOR SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -
Príklady pracovných činností:
1.01.
Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok na útvare.
1.02.
Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkovanie obehu spisov, dokladov, tlače na útvare.
1.03.
Príprava na výkon policajnej služby na strednej odbornej škole Policajného zboru Slovenskej republiky policajtov prijatých do služobného pomeru na funkciu poslucháč strednej odbornej školy.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:
2.01.
Odpisovanie textov z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.
2.02.
Archivovanie a skartácia bežných písomných materiálov.
2.03.
Zhotovovanie a doplňovanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:
3.01.
Vybavovanie administratívnej agendy vedúceho útvaru.
3.02.
Vybavovanie korešpondencie podľa presných pokynov.
3.03.
Zabezpečovanie chodu spisovne, podateľne a archívu.
3.04.
Vedenie evidencie, záznamov, kartoték a protokolov.
3.05.
Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
4.01.
Vybavovanie administratívy vedúceho útvaru a jeho zástupcu na úrovni ústredného orgánu.
4.02.
Peňažné a pokladničné manipulácie s peňažnou hotovosťou.
4.03.
Vedenie cestných motorových vozidiel celkovej hmotnosti nad 3,5 t do 12 ton, zodpovednosť za väčší počet zverených dopravných prostriedkov.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
5.01.
Zhotovovanie záznamov z rokovaní vedúcich orgánov a kontrola ich plnenia, ako aj iné sekretárske práce pre vedúceho ústredného orgánu.
5.02.
Sledovanie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlád a zastupiteľských orgánov a ich prenesenie výkonným útvarom.
5.03.
Zabezpečovanie archivácie závažných dokumentov orgánov štátnej správy.
5.04.
Vykonávanie čiastkových úloh na úseku materiálno-technického a finančného zabezpečenia podľa pokynov.
5.05.
Vykonávanie jednoduchých účtovných prác.
5.06.
Zostavovanie štatistických podkladov pre rozborovú činnosť a analýzu.
5.07.
Vedenie cestných motorových vozidiel s viac ako 9 miestami na sedenie alebo vozidiel nad 12 ton hmotnosti.
5.08.
Vedenie rozsiahlej odbornej knižnice vrátane katalogizácie a doplňovania knižného fondu.
5.09.
Zabezpečovanie prevádzky, údržby, technických prehliadok a opráv dopravných prostriedkov.
5.10.
Preprava a doručovanie písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia, kuriérnych zásielok a ich ochrana.
5.11.
Vykonávanie základných odborných technických prác na úseku spojenia a prevádzok v ústrednom sklade.
5.12.
Orchestrálna interpretačná činnosť (orchestrálny hráč, zástupca sólistu).
5.14.
Vykonávanie základných činností na úseku poriadkovej, dopravnej a hraničnej polície.
5.15.
Vykonávanie nepretržitej ostrahy a ochrany objektov.
5.16.
Zabezpečovanie vstupného režimu do strážených objektov.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
6.01.
Sústreďovanie podkladov a spracovávanie informácií a ďalších materiálov pre riadenie, koordináciu a kontrolnú činnosť vedúceho útvaru.
6.02.
Vykonávanie odborných archivárskych prác.
6.03.
Vedenie čiastkových personálnych evidencií a vykonávanie konkrétnych úloh v personálnej agende podľa pokynov.
6.04.
Zabezpečenie prevádzky spoločných stravovacích zariadení.
6.05.
Samostatný výkon činnosti na ekonomickom úseku.
6.06.
Samostatné vedenie agendy spojenej s činnosťou lekárskej posudkovej služby alebo hygienicko-epidemiologického úseku.
6.07.
Zabezpečovanie dopravnej služby a riadenie opráv dopravných prostriedkov.
6.08.
Základné činnosti na úseku technického zabezpečenia spojenia.
6.09.
Samostatný výkon činnosti na šifrovom, rádiovom a ďalších pracoviskách špeciálnych druhov spojenia.
6.10.
Zabezpečovanie výkonu odborných technických prác prevádzok ústredného skladu a skladovanie materiálov.
6.11.
Príprava podkladov pri zostavovaní študijných plánov na stredných odborných školách Policajného zboru Slovenskej republiky.
6.12.
Samostatná činnosť na úseku policajnej evidencie, štatistiky a správnej služby.
6.13.
Zabezpečovanie a samostatné vykonávanie nepretržitej ostrahy a ochrany objektov a dodržiavania vstupného režimu do strážených objektov.
6.14.
Vykonávanie ochrany určených objektov osobitného významu.
6.15.
Samostatná činnosť na úseku poriadkovej, dopravnej a hraničnej polície na územných útvaroch.
6.16.
Výkon základných činností pri ochrane objektov vrátane ich zabezpečenia technickými prostriedkami na územných útvaroch.
6.18.
Samostatné vykonávanie činností na úseku operačných pracovísk mestských veliteľstiev a útvarov s republikovou pôsobnosťou.
6.19.
Tvorivá interpretácia hudobného diela (sólista).
6.20.
Samostatné plnenie úloh na operačných pracoviskách (operátor).
6.21.
Odborné operatívnotechnické práce pri nasadzovaní a využívaní informačnotechnických prostriedkov.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
7.01.
Vykonávanie odborných policajných činností na úseku poriadkovej, dopravnej a hraničnej polície na územných útvaroch a na úseku cudzineckej polície a pasovej služby.
7.02.
Vykonávanie základných činností na úseku kriminálnej polície v rámci územných útvarov a územných regiónov.
7.03.
Samostatné plnenie úloh na úseku technickej ochrany objektov.
7.04.
Zabezpečovanie bojovej a telesnej prípravy policajtov na územných útvaroch.
7.05.
Samostatné plnenie úloh na úseku personálnej agendy na územných útvaroch a územných regiónoch.
7.06.
Zabezpečovanie výkonu služby operačných pracovísk na územných útvaroch a na režimových spojovacích pracoviskách.
7.07.
Zabezpečovanie organizačných úloh, obranných príprav a vnútorných činností útvaru, personálnej agendy na zverenom úseku.
7.08.
Samostatná činnosť na ekonomickom úseku, pri prevádzke zariadení, skladov.
7.09.
Organizovanie a riadenie technických prehliadok, údržby a opráv dopravných prostriedkov v autodielni.
7.10.
Organizovanie a riadenie hospodárneho využívania dopravných prostriedkov a zabezpečovanie prevádzky špeciálnych dopravných prostriedkov.
7.11.
Vzdelávanie a výcvik vodičov služobných motorových vozidiel.
7.12.
Vykonávanie náročných odborných technických prác, zabezpečovanie činnosti technických prevádzok.
7.13.
Vykonávanie samostatných odborných technických prác a zásobovania na úseku spojenia a šifrovej služby.
7.14.
Vykonávanie odborných prác na úseku programového a technického zabezpečenia automatizovaných informačných systémov.
7.15.
Zabezpečovanie ochrany objektov so zameraním na pracoviská a miesta pobytu chránených osôb.
7.16.
Plnenie odborných úloh na úseku služobnej kynológie.
7.17.
Samostatné plnenie odborných úloh na úseku špeciálnych činností a osobitných služieb spojených so zvýšeným rizikom.
7.18.
Plnenie odborných úloh v oblasti policajnej štatistiky a evidencie v rámci územných regiónov.
7.19.
Organizačná a umelecká činnosť, spolutvorba dramaturgických plánov, zabezpečovanie reklamných a managerských kontaktov.
7.20.
Výkon inšpekčnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na územných útvaroch.
7.21.
Zložitejšie odborné operatívnotechnické práce pri nasadzovaní a využívaní informačnotechnických prostriedkov.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
8.01.
Vykonávanie samostatných odborných činností na úsekoch kriminálnej, cudzineckej, poriadkovej a dopravnej polície na územných útvaroch a v rámci územných regiónov.
8.02.
Plnenie samostatných úloh na úsekoch špeciálnych a osobitných policajných činností spojených so zvýšeným rizikom.
8.03.
Plnenie odborných úloh na úseku správnej a pasovej služby.
8.04.
Zabezpečovanie samostatného plnenia odborných úloh na úseku technickej ochrany objektov.
8.05.
Vykonávanie bezpečnostných prehliadok a ochrana dopravných prostriedkov určených na dopravu chránených osôb.
8.06.
Zabezpečovanie osobnej ochrany chránených osôb a delegácií na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
8.07.
Vykonávanie odborných činností na úseku ochrany ekonomických záujmov Slovenskej republiky.
8.08.
Vykonávanie jednotlivých trestnoprocesných úkonov na okresných a obvodných úradoch vyšetrovania.
8.09.
Plnenie odborných činností na úseku obranných príprav bojovej a telesnej prípravy.
8.10.
Samostatné zabezpečovanie právnej agendy a zastupovanie na súdnych konaniach na územných útvaroch.
8.11.
Samostatné vykonávanie servisnej činnosti na 2. stupni opravárenstva spojovacej služby a zložitých odborných prác v šifrovej službe.
8.12.
Vykonávanie čiastkových odborných koncepčných, metodických a kontrolných činností na úseku personálnej práce, automatizácie a informatizácie, spojenia, šifrovej služby, materiálno-technického a finančného zabezpečenia, investičnej výstavby a projektovej prípravy.
8.13.
Vykonávanie rozborovej a hodnotiacej činnosti, spracúvanie podkladov, stanovísk a návrhov na rozhodovaciu činnosť.
8.14.
Komplexné zabezpečovanie úloh súvisiacich s činnosťou opravárenských zariadení a prevádzok.
8.15.
Zabezpečovanie styku s masovými médiami a verejnosťou v rámci územných útvarov.
8.16.
Zabezpečovanie racionálneho využívania síl a prostriedkov pri zaisťovaní verejného poriadku, ochrane bezpečnosti osôb a ich majetku v rozsahu úloh základných útvarov.
8.17.
Špecializovaný odborný výkon činnosti na operačných a režimových spojovacích pracoviskách mestských veliteľstiev a útvarov s republikovou pôsobnosťou.
8.18.
Organizovanie a riadenie mimovyučovacej činnosti poslucháčov strednej odbornej školy Policajného zboru Slovenskej republiky.
8.19.
Realizácia psychologických vyšetrení uchádzačov o prijatie do Policajného zboru Slovenskej republiky a psychologicko-poradenskej služby.
8.20.
Koordinácia a metodické riadenie práce stredných zdravotníckych pracovníkov.
8.21.
Špeciálne operatívnotechnické práce pri nasadzovaní a využívaní informačnotechnických prostriedkov.
8.22.
Plnenie úloh cudzineckej polície na úseku zabezpečovania ochrany leteckej prevádzky.
8.23.
Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu územných útvarov, prešetrovanie a riešenie sťažností, oznámení a podnetov občanov.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
9.01.
Špecializovaný odborný výkon činností na úseku kriminálnej, cudzineckej, poriadkovej a dopravnej polície na útvaroch s republikovou pôsobnosťou.
9.02.
Vykonávanie náročných odborných činností na úseku kriminalistických expertíz.
9.03.
Zabezpečenie plnenia špeciálnych odborných úloh na úseku technickej ochrany objektov.
9.04.
Plnenie samostatných odborných úloh na úseku špeciálnych a osobitných policajných činností spojených so zvýšeným rizikom.
9.05.
Vyšetrovanie trestných činov a mimoriadnych udalostí.
9.06.
Zabezpečovanie rozborovej a kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, vrátane návrhov na opatrenia a odstraňovanie závad.
9.07.
Vykonávanie špeciálnych odborných činností na úseku spojenia, šifrovej služby, vykonávanie ucelených špecializovaných analyticko-programátorských a technických činností na úseku informatizácie.
9.08.
Vykonávanie ucelených špecializovaných odborných činností pri zabezpečovaní personálnej práce, psychologickej služby, správnych, ekonomických a finančných agend, náročných technických a šifrových dokumentačných agend a prác koncepčného charakteru.
9.09.
Špecializovaná odborná, riadiaca a metodická činnosť na úseku personálnej práce a inšpekčnej činnosti.
9.10.
Vykonávanie náročných odborných policajných činností pri odhaľovaní negatívnych javov na úseku ochrany ekonomických záujmov Slovenskej republiky.
9.11.
Zabezpečovanie odborných činností spojených s prípravou, uložením a výdajmi liekov.
9.12.
Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí policajtov.
9.13.
Diagnostická a liečebná činnosť lekára pod vedením kvalifikovanejšieho lekára v zdravotníckom zariadení.
9.14.
Vykonávanie činnosti v redakciách médií s bezpečnostnou problematikou a činnosti zabezpečujúce styk s verejnosťou (napr. Múzeum polície Slovenskej republiky).
9.15.
Zabezpečovanie, koordinácia a kontrola plnenia úloh polície na okresných veliteľstvách.
9.16.
Organizovanie a zabezpečovanie plnenia úloh jednotlivých policajných a iných odborných služieb v rámci územných útvarov.
9.17.
Špecializovaný odborný výkon činnosti na úseku obranných príprav bojovej a telesnej prípravy na úrovni ústredného orgánu.
9.18.
Zabezpečovanie komplexných poradensko-psychologických služieb, konzultačnej činnosti a opakovaných psychologických vyšetrení.
9.19.
Zabezpečovanie a výkon špecializovaných odborných prác na operačných pracoviskách s republikovou pôsobnosťou.
9.20.
Plnenie náročných odborných prác spočívajúcich v informačnej, dokumentačnej, prognostickej, koncepčnej a plánovacej činnosti na úseku marketingu a rozvoja spojovacej služby.
9.21.
Vykonávanie špeciálnych odborných činností na úseku vrcholového servisu výpočtovej techniky a servisnej činnosti na 2. stupni opravárenstva spojovacej techniky na báze mikroelektronických prvkov.
9.22.
Plnenie špeciálnych úloh na úseku ochrany civilnej leteckej prevádzky za použitia technických prostriedkov.
9.23.
Vykonávanie najnáročnejších činností na úseku kriminalistickotechnických prác a využívania informačnotechnických prostriedkov.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
10.01.
Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov, právnych predpisov a noriem.
10.02.
Výkon náročných odborných prác spočívajúcich najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov a príprava podkladov pre rozhodovanie na úrovni ústredného orgánu.
10.03.
Odborné a metodické riadenie územných útvarov a kontrolná činnosť pri realizácii všeobecne záväzných a interných vykonávacích predpisov v rámci republiky.
10.04.
Príprava významných koncepčných prác, zákonov, právnych noriem na úseku ochrany a obrany, bojovej a telesnej prípravy, ochrany utajovaných skutočností, ekonomického zabezpečenia, zabezpečenia spojenia a informatizácie, šifrovej služby, psychologickej služby a na ďalších úsekoch v rozsahu kompetencií ministerstva.
10.05.
Výkon najnáročnejších špecializovaných odborných činností na úseku kriminálnej polície.
10.06.
Vykonávanie najnáročnejších odborných činností na úseku kriminalistických expertíz.
10.07.
Vykonávanie špecializovaných odborných činností na úseku ochrany ekonomických zájmov Slovenskej republiky.
10.08.
Plnenie najnáročnejších odborných úloh na úsekoch špeciálnych a osobitných policajných činností spojených zo zvýšeným rizikom.
10.09.
Vyšetrovanie závažných trestných činov a mimoriadnych udalostí.
10.10.
Kontrolno-inšpekčná činnosť smerujúca k zisťovaniu objektívneho stavu na útvaroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky pri plnení úloh z uznesení orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, nariadení, rozkazov a pokynov ministra.
10.11.
Tvorivé riešenie a realizácia špecializovaných prác v oblasti návrhu, konštrukcie, výroby elektronických zariadení a úprav komerčne dostupných technických prostriedkov pre potreby výkonu služby v Policajnom zbore Slovenskej republiky.
10.12.
Samostatné vykonávanie projektovania a úzko špecializovaných činností v sieťach a na technológii spojenia a automatizácia informačných systémov a šifrovej služby.
10.13.
Pedagogická činnosť zameraná na získavanie a rozširovanie odborných vedomostí policajtov.
10.14.
Príprava, kontrola, uloženie a výdaj liekov na lekárske predpisy a žiadanky, odborné konzultácie, spolupráca pri vytváraní liekovej politiky, zabezpečovanie prevádzky lekárenskej starostlivosti po získaní I. špecializácie.
10.15.
Samostatný výkon náročných odborných prác v ambulantných zložkách zdravotníckych zariadení, kúpeľno-liečebných ústavoch a na oddeleniach Nemocnice s poliklinikou po získaní I. špecializácie.
10.16.
Koncepčná a tvorivo-umelecká činnosť. Skladba a úprava hudobných a slovesných diel, režisérska a scenáristická činnosť pri výrobe koncipovaných programov.
10.17.
Zabezpečovanie, koordinácia a kontrola plnenia úloh polície na mestských veliteľstvách.
10.18.
Samostatný výkon náročných odborných prác na úseku vrcholového servisu špeciálnej techniky a servisná činnosť na 3. stupni opravárenstva spojovacej techniky na báze mikroelektronických prvkov alebo technológie povrchovej montáže.
10.19.
Samostatná práca psychológa na úseku klinickom a poradenskom (psychodiagnostika, psychoterapia a iné).
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
11.01.
Zabezpečovanie najnáročnejších odborných prác spočívajúcich najmä v rozborovej, koncepčnej a normotvornej činnosti v rozsahu kompetencií ústredného orgánu.
11.02.
Vypracúvanie návrhov zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných právnych noriem upravujúcich činnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky, ich výklad a zovšeobecňovanie poznatkov z realizácie právnych noriem v praxi.
11.03.
Zabezpečovanie odborného a metodického riadenia, kontrolná a koordinačná činnosť pri realizácii úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky.
11.04.
Vyšetrovanie osobitne závažných trestných činov a organizovaného zločinu, koncepčná, koordinačná a metodologická činnosť v procese vyšetrovania, tvorivá aplikácia špecializovanej systémovej práce v praxi.
11.05.
Tvorivá aplikácia výsledkov základného výskumu spolu s komplexným rozvojom poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy, vedenia prednášok, expertízna, publikačná a posudzovateľská činnosť, realizácia aplikovaného a základného výskumu, vedenia a oponovania seminárnych, diplomových a vedeckých prác.
11.06.
Samostatný výkon náročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác po získaní II. špecializácie v lekárskych odboroch hygieny, epidemiológie a mikrobiológie vrátane vedenia odborov a ich koordinácia, poradenskej, analytickej a posudkovej činnosti.
11.07.
Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností v zdravotníckych zariadeniach po získaní II. špecializácie vrátane výkonu konziliárnej činnosti a účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov, napr. na získanie I. špecializácie a pod.
11.08.
Zabezpečovanie úzko špecializovanej liečebno-preventívnej činnosti, vykonávanie vysokoodborných a náročných diagnostických a liečebných prác spojených s používaním zložitých prístrojov zdravotníckej techniky po získaní II. špecializácie.
11.09.
Riešenie systémových úloh rozvoja sietí a technológií spojenia a informatizácie s väzbami na rezorty republík v prostredí modernizovaných komunikačných a informatizačných systémov.
11.10.
Tvorivé riešenie úloh originálnym spôsobom v oblasti vývoja nových technických prostriedkov policajnej techniky, vývoja a konštrukcie zložitých zariadení pre potreby výkonu služby v spolupráci s vývojovými a realizačnými základňami v tuzemsku.
11.11.
Riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti kryptológie, rozvoja šifrovej techniky a výroby šifrových materiálov.
11.12.
Zabezpečovanie a koordinácia spolupráce medzi Policajným zborom Slovenskej republiky a generálnym sekretariátom INTERPOL-u, národnými ústredňami INTERPOL-u členských krajín a zahraničnými policajnými a bezpečnostnými zbormi.
11.13.
Sústreďovanie informácií o trestnej činnosti v súvislosti s narkotikami, ich analýza a výmena informácií so zahraničnými úradmi pre boj proti narkotikám, koordinácia boja proti tejto trestnej činnosti v spojení s inými formami organizovanej trestnej činnosti medzi rezortmi a spolupráca so zahraničím.
11.14.
Tvorivé spracúvanie výcvikových osnov pre výkonný a obsluhujúci letecký personál vrátane kontroly, výkonu funkcií členov za letu a v rámci ich predletovej prípravy v spojení s komplexným zabezpečovaním výcviku a preskúšavanie členov leteckých posádok v príslušných odbornostiach.
11.15.
Samostatný výkon najnáročnejších odborných alebo úzko špecializovaných prác v jednotlivých odboroch činností farmácie alebo v nemocničných lekárňach po získaní II. špecializácie.
11.16.
Samostatné vykonávanie najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác pracovníkov s iným odborným vzdelaním po získaní II. špecializácie na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a hygienickej služby.
11.17.
Pilotovanie vrtuľníka vybaveného policajnými prostriedkami, zodpovednosť za kvalitu a bezpečné vykonávanie letu v súlade so všetkými letovými predpismi a normami vrátane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy až do skončenia letu.
12.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
12.01.
Posudzovanie a tvorivé riešenie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja rezortu z celospoločenských hľadísk s prihliadnutím na zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej republiky.
12.02.
Tvorivá koordinácia republikových alebo medzinárodných systémov s najširšími vonkajšími väzbami na zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov.
12.03.
Tvorivé špecializované a systémové práce zahŕňajúce sledovanie rozhodujúcich trendov vývoja vedy a výskumu, tvorivá aplikácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do vysokoškolskej výuky a výchovy, vytváranie podmienok pre interdisciplinárne formy práce a rozvoj príslušného vedného odboru.
12.04.
Pilotovanie vrtuľníka vybaveného zbraňovými systémami na obranu teritória a vzdušného priestoru, zodpovednosť za kvalitné a bezpečné vykonávanie letu v súlade s platnými predpismi a normami, zodpovednosť za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy do skončenia letu.
Poznámka:
Za predpokladu, že príslušná pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zaradí sa príslušník policajného zboru do platovej triedy, v ktorej sú v katalógu zahrnuté príklady pracovných činností porovnateľné s ňou z hľadiska zložitosti, náročnosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti.
DRUHÁ ČASŤ
ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ďalej len „zbor“)
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -
Príklady pracovných činností:
1.01.
Výkon opakovateľných, kontrolovateľných, nenáročných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných činností podľa presných postupov a pokynov bez väzieb na ďalšie činnosti s malou zmyslovou záťažou.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:
2.01.
Výkon administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných činností s nadväznosťami na ďalšie činnosti spojené spravidla s bežnou zmyslovou záťažou.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:
3.01.
Výkon strážnej a eskortnej služby.
3.02.
Výkon jednoduchých administratívnych, administratívno-technických, technicko-hospodárskych alebo prevádzkovo-manipulačných činností.
3.03.
Obsluha spojovacieho zariadenia.
3.04.
Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane základnej starostlivosti o zverené dopravné prostriedky.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
4.01.
Samostatný výkon strážnej a eskortnej služby.
4.02.
Výkon základných činností na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a obrany, preventívno-bezpečnostnom, hospodárskom a administratívnom.
4.03.
Obsluha spojovacieho zariadenia vyššieho stupňa.
4.04.
Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t, vrátane základnej starostlivosti o zverené dopravné prostriedky.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
5.01.
Výkon samostatných činností na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a obrany justičnej poriadkovej služby, preventívno-bezpečnostnom, personalistiky, hospodárskom, administratívnom, evidencie, štatistiky a správnej agendy.
5.02.
Výkon základných odborných prác na úseku zabezpečovacích prevádzok a skladovania materiálu.
5.03.
Vedenie cestných motorových vozidiel s viac ako 9 miestami na sedenie, vrátane vodiča a s celkovou hmotnosťou nad 12 t.
5.04.
Výkon samostatných činností súvisiacich so strážením a eskortovaním osôb mimo objektov zboru.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
6.01.
Výkon odborných činností na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a obrany preventívno-bezpečnostnom, personalistiky, hospodárskom a administratívnom.
6.02.
Výkon výchovnej činnosti pri zabezpečovaní ustanoveného poriadku a disciplíny u väzňov.
6.03.
Odborné liečebné rehabilitačné výkony na úseku liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie a liečby prácou.
6.04.
Základné laboratórne vyšetrovacie postupy, odbery biologického materiálu, ako aj zhotovovanie a opravy stomatologických náhrad bez použitia špeciálnych materiálov.
6.05.
Ošetrovanie chorých a ostatné odborné výkony v zdravotníckych zariadeniach v ambulantnej alebo nemocničnej zložke.
6.06.
Komplexné zabezpečenie a dispečing dopravy.
6.07.
Vykonávanie rádiologických vyšetrení vrátane zhotovovania rtg snímok pri lôžku chorého, asistencia pri skiaskopii, príprava kontrastných látok a liekov potrebných na rtg vyšetrenia.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:
7.01.
Výkon samostatných odborných činností na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a obrany, preventívno-bezpečnostnom, personalistiky, hospodárskom a administratívnom.
7.03.
Výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na vedenie výcviku väzňov.
7.04.
Výkon čiastkových činností pri komplexnom zabezpečovaní strážnej a eskortnej služby v ústavoch zboru.
7.05.
Špeciálne rehabilitačné výkony v určených liečebných zariadeniach a nemocničných oddeleniach.
7.06.
Špecializované laboratórne a rádiodiagnostické vyšetrenia, ako aj zhotovovanie stomatologických náhrad všetkých tried s použitím špeciálnych materiálov.
7.07.
Ošetrovanie chorých v nemocničných zariadeniach, asistencia a inštrumentácia pri operačných výkonoch.
7.08.
Výkon samostatných odborných činností v ambulantných alebo nemocničných službách a vykonávanie odborných špecializovaných vyšetrení.
7.09.
Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní liečebnej výživy na lôžkových oddeleniach.
7.10.
Vykonávanie niektorých zložiek liečby, napr. psychoterapie, pracovnej terapie, arteterapie a iných zložiek na psychiatrických oddeleniach.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
8.01.
Výkon osobitne náročných odborných činností na úseku obrany, civilnej ochrany, bojovej a telesnej prípravy, výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a obrany, preventívno-bezpečnostnom, personalistiky, hospodárskom a administratívnom.
8.02.
Realizácia individuálnych a kolektívnych foriem zaobchádzania s väzňami vrátane sociálnej práce s nimi.
8.03.
Komplexné zabezpečovanie strážnej a eskortnej služby v ústavoch zboru.
8.04.
Koordinácia a metodické riadenie práce stredných zdravotníckych pracovníkov.
8.05.
Vysokošpecializované a náročné odborné činnosti pri resuscitácii a intenzívnej starostlivosti o chorých s použitím zložitých prístrojov, nástrojov a náročných pracovných metód.
8.06.
Odborné špecializované ošetrovateľské práce spojené s prípravou a vykonávaním operácií, inštrumentovanie pri zložitých operáciách s použitím zložitej zdravotníckej techniky.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
9.01.
Výkon špecializovaných odborných činností vo vybraných úsekoch služobnej činnosti v ústavoch zboru, ústredne organizovaných služieb zboru a na centrále zboru.
9.02.
Výkon špeciálnych činností pri práci s väzňami, najmä priama vzdelávacia činnosť, realizácia osvetovej práce klubovými formami, uplatňovanie skupinových metód práce poradenského a sociálno-tréningového typu a pod.
9.03.
Výkon odborných prác spojených s kontrolou, uchovávaním a výdajom liečiv a prostriedkov zdravotníckej techniky.
9.04.
Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť u väzňov.
9.05.
Komplexné zabezpečenie jednotlivých odborných činností v ústavoch zboru.
9.06.
Komplexné zabezpečenie jednotlivých technicko-hospodárskych a prevádzkovo-manipulačných činností.
9.07.
Komplexné zabezpečenie prevádzky rekreačných, liečebno-preventívnych a odborných zariadení.
9.08.
Diagnostická a liečebná činnosť vykonávaná lekárom pod vedením kvalifikovanejšieho lekára v zdravotníckom zariadení.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
10.01.
Výkon osobitne špecializovaných činností vo vybraných úsekoch ústredne organizovaných službách zboru a na centrále zboru.
10.02.
Preventívna, diagnostická, liečebná a konziliárna činnosť lekárov po získaní I. špecializácie.
10.03.
Psychodiagnostika a psychoterapia.
10.04.
Zabezpečovanie zásobovania zdravotníckych zariadení liečivami, zdravotníckou technikou a poradenská činnosť po získaní I. špecializácie.
10.05.
Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť u príslušníkov zboru.
10.06.
Komplexné zabezpečovanie jednotlivých odborných činností ústredne organizovaných služieb zboru.
10.07.
Komplexné zabezpečovanie organizácie zaobchádzania s odsúdenými a obvinenými.
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
11.01.
Výkon vysokošpecializovaných činností na centrále zboru so zameraním na výskumnú prácu a riešenie zložitých koncepčných otázok.
11.02.
Preventívna, diagnostická, liečebná a konziliárna činnosť, ako aj riešenie odborných a náročných prípadov po získaní II. špecializácie.
11.03.
Výkon samostatných vysokošpecializovaných odborných prác v lekárskom odbore hygieny a epidemiológie po získaní II. špecializácie.
11.04.
Komplexné zabezpečovanie ústredne organizovaných služieb zboru.
11.05.
Komplexné zabezpečovanie ústavov zboru s osobitne zložitou problematikou.
11.06.
Komplexné zabezpečovanie obzvlášť zložitých odborných činností väzenstva so zvýšenou zodpovednosťou za legislatívnu úpravu a ekonomické dopady s republikovou pôsobnosťou.
11.07.
Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností v zdravotníckych zariadeniach po získaní II. špecializácie a účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov.
12.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:
12.01.
Tvorivé riešenie komplexného ponímania väzenstva v nadväznosti na príslušné spoločenské vedné odbory a medzinárodnú spoluprácu.
Poznámka:
Za predpokladu, že príslušná pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zaradí sa príslušník zboru do platovej triedy, v ktorej sú v katalógu zahrnuté príklady pracovných činností porovnateľné s ňou z hľadiska zložitosti, náročnosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 519/1992 Zb.
Príplatok za vedenie
PRVÁ ČASŤ
Policajný zbor Slovenskej republiky
1. Ústredné orgány
funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1.01 prezident Policajného zboru SR, riaditeľ sekcie 4000 - 6000
1.02 riaditeľ útvaru ministerstva, zástupca prezidenta, zástupca riaditeľa sekcie 3000 - 4500
1.03 zástupca riaditeľa útvaru ministerstva, vedúci odboru 1500 - 3500
1.04 zástupca vedúceho odboru, vedúci samostatného oddelenia 1000 - 2500
1.05 vedúci oddelenia 500 - 1500
1.06 zástupca vedúceho oddelenia 300 - 1000
2. Útvary, organizácie a zariadenia riadené ministerstvom
funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
2.01 riaditeľ úradu, riaditeľ (rektor) Policajnej akadémie Policajného zboru SR 3000 - 4000
2.02 zástupca riaditeľa úradu, zástupca riaditeľa (prorektor) Policajnej akadémie Policajného zboru SR, riaditeľ strednej odbornej školy 1200 - 3000
2.03 vedúci (veliteľ) útvaru, zástupca riaditeľa strednej odbornej školy 1000 - 2000
2.04 vedúci katedry, zástupca vedúceho (veliteľa) útvaru 800 - 1800
2.05 vedúci (veliteľ) oddelenia, skupiny 300 - 1200
3. Územné orgány
funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
3.01 riaditeľ krajského úradu vyšetrovania, veliteľ okresného (mestského ) veliteľsltva 1600 - 3500
3.02 zástupca funkcionára uvedeného v bode 3.01. 1200 - 3000
3.03 riaditeľ okresného úradu vyšetrovania, veliteľ správy mestského veliteľstva 1000 - 2500
3.04 zástupca funkcionára uvedeného v bode 3.03., vedúci(veliteľ) odboru 800 - 2000
3.05 veliteľ obvodného, hraničného oddelenia 600 - 1500
3.06 zástupca vedúceho (veliteľa) odboru, zástupca veliteľa obvodného oddelenia 500 - 1500
3.07 vedúci oddelenia, skupiny 300 - 1200
DRUHÁ ČASŤ
Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
1. Ústredie
funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1.01 generálny riaditeľ zboru 4000 - 6000
1.02 námestník generálneho riaditeľa zboru 2200 - 4000
1.03 riaditeľ odboru 1200 - 2200
1.04 zástupca riaditeľa odboru, vedúci oddelenia*) 300 - 1200
2. Ústavy
funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
2.01 riaditeľ ústavu zboru 2500 - 4000
2.02 zástupca riaditeľa ústavu zboru 1200 - 2500
2.03 vedúci oddelenia*) 300 - 1200
*) vedúci zamestnanec, ktorý riadi ďalších pracovníkov
1a)
§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 490/1992 Zb.
1)
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
1)
Príslušník, ktorý je oprávnený riadiť ďalších príslušníkov podľa organizačného usporiadania.
2)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
3a)
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.
4)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.
4b)
§ 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
5)
§ 152a zákona SNR č. 410/1991 Zb. v znení zákona č. 490/1992 Zb.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.
7)
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby, vyhlásený pod č. 566/1991 Zb. a uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. 87/1991.
8)
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby, vyhlásený pod č. 355/1992 Zb.