505/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1992 do 31.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

505
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 9. októbra 1992,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 znie:
„(1)
Kontrolnému režimu podľa § 2 zákona podlieha vývoz tovaru a technológií (ďalej len „kontrolovaný tovar“) uvedený v prílohe tejto vyhlášky.“.
2.
Znenie prílohy 1 vyhlášky sa nahrádza znením, ktoré je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.1)
Čl. II
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 202/1988 Zb. o obmedzení vývozu niektorých druhov chemikálií.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poverený riadením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu:

PhDr. Stráský v. r.
1)
Príloha sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov (bude vydaná ako osobitná publikácia SEVT, a. s., Praha pod názvom „Zoznam tovaru a technológií, ktoré podliehajú kontrolnému režimu“).