50/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.1992 do 29.10.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 18. decembra 1991,
ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Kontrolnému režimu podľa § 2 zákona podlieha vývoz tovaru a technológií (ďalej len „kontrolovaný tovar“) uvedený v prílohe 1 tejto vyhlášky.
(2)
Kontrolnému režimu podľa § 2 zákona podlieha takisto tovar dovážaný do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorého vývoz podlieha v štáte predávajúceho kontrolnému režimu.
(3)
Kontrolnému režimu podlieha každý výrobok, pri ktorého výrobe sa použili suroviny, polotovary, súčasti alebo komponenty podliehajúce kontrolnému režimu.
§ 2
(1)
Žiadosť o povolenie dovozu, vývozu alebo iného nakladania s kontrolovaným tovarom predkladá žiadateľ Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu.
(2)
Žiadosť o povolenie na dovoz predkladá česko-slovenská právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar dováža (ďalej len „dovozca“).
(3)
Žiadosť o povolenie na vývoz predkladá česko-slovenská právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar vyváža (ďalej len „vývozca“).
(4)
Žiadosť o povolenie na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom (včítane zmeny užívateľa) predkladá česko-slovenská právnická alebo fyzická osoba, ktorá je v čase podania oprávnená s tovarom takto nakladať.
§ 3
V prípade žiadosti o dovozné povolenie na kontrolovaný tovar, ktorý sa má opätovne vyviezť z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, musí sa vývoz uviesť v účele použitia tovaru a zároveň sa musí predložiť žiadosť o vývoznú licenciu.
§ 4
(1)
Žiadosť o povolenie na dovoz, na vývoz alebo na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom obsahuje:
a)
číslo položky podľa zoznamu kontrolovaného tovaru platného v štáte vývozu,
b)
položku colného sadzobníka,
c)
názov tovaru a jeho špecifikáciu,
d)
množstvo a colnú hodnotu,
e)
účel použitia tovaru,
f)
názov prepúšťajúcej colnice, miesto colného konania,
g)
názov a úplnú adresu konečného užívateľa.
(2)
Žiadosť o povolenie dovozu kontrolovaného tovaru ďalej obsahuje:
a)
názov výrobcu a štát pôvodu,
b)
názov zahraničného dodávateľa a jeho úplnú adresu,
c)
názov dovozcu a jeho úplnú adresu,
d)
adresu umiestnenia kontrolovaného tovaru,
e)
zmluvu so zahraničným dodávateľom alebo jej overenú kópiu,
f)
podpis a pečiatku konečného užívateľa,
g)
vyhlásenie užívateľa, že
- špecifikovaný kontrolovaný tovar sa bude používať na uvedený účel a bez povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu sa ďalej nevyvezie,
- umožní kontrolu orgánom colnej správy,
- údaje o kontrolovanom tovare neoznámi žiadnej osobe zo štátu, do ktorého je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný na splnenie podmienok kontrolného režimu,
- nie je zmluvne viazaný povinnosťou postupovať do zahraničia technológie alebo informácie o nich.
(3)
Žiadosť o povolenie vývozu kontrolovaného tovaru ďalej obsahuje:
a)
názov a úplnú adresu česko-slovenského výrobcu alebo užívateľa,
b)
názov a úplnú adresu vývozcu,
c)
podpis a pečiatku vývozcu,
d)
dovozné povolenie príslušných orgánov štátu dovozu alebo vyhlásenie zahraničného užívateľa, že kontrolovaný tovar sa bude využívať iba na uvedený účel a ďalej sa nevyvezie bez súhlasu česko-slovenského vývozcu.
(4)
Žiadosť o povolenie na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom ďalej obsahuje:
a)
názov a úplnú adresu užívateľa,
b)
číslo povolenia na dovoz kontrolovaného tovaru udelené česko-slovenskej osobe na základe žiadosti podľa § 2 ods. 2 tejto vyhlášky,
c)
skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena vlastníckeho práva, užívateľa, miesta alebo spôsobu využitia kontrolovaného tovaru alebo likvidácie kontrolovaného tovaru,
d)
pri zmene užívateľa vyhlásenie nového česko-slovenského užívateľa.
(5)
Vzory žiadostí o povolenie na dovoz, vývoz alebo na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom sú uvedené v prílohe 2, 3, a 4.
(6)
Vzor formulára „overenie dodávky“ je uvedený v prílohe 5 tejto vyhlášky. Vypĺňa sa len na žiadosť zahraničného vývozcu, potvrdzuje ho colnica, ktorá prepustila kontrolovaný tovar do obehu.
§ 5
(1)
Účastník, ktorý získal kontrolovaný tovar bez udelenia povolenia, je povinný Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu do 15 dní od získania kontrolovaného tovaru oznámiť túto skutočnosť a súčasne uviesť spôsob nadobudnutia kontrolovaného tovaru, svoj názov, úplnú adresu a adresu umiestnenia kontrolovaného tovaru.
(2)
Účastník, ktorý získal kontrolovaný tovar bez udelenia povolenia pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, je povinný oznámiť túto skutočnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a súčasne uviesť spôsob nadobudnutia kontrolovaného tovaru, svoj názov, úplnú adresu a adresu umiestnenia kontrolovaného tovaru.
(3)
Účastník je povinný oznámiť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a colnici, ktorá kontrolovaný tovar eviduje, zmenu umiestnenia kontrolovaného tovaru, zmenu názvu a adresy užívateľa, a to najneskôr do 7 dní odo dňa zmeny.
§ 6
Pri dovoze, vývoze alebo inom nakladaní s kontrolovaným tovarom sa vydáva povolenie na každý jednotlivý predmet. Jedno povolenie na súbor kontrolovaného tovaru sa môže vydať, ak ide o:
a)
polotovary, súčiastky, komponenty, alebo
b)
systémy, súbory, zostavy alebo komplety, ktoré tvoria jeden funkčný celok zahŕňajúci viac súčiastok alebo dielov, podliehajúcich kontrolnému režimu, alebo,
c)
väčšie počty rovnakých predmetov rozmiestnených na viacerých miestach u jedného užívateľa.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

Prvý námestník
Príloha 1 vyhlášky č. 50/1992 Zb.
Zoznam tovaru a technológií, ktoré podliehajú kontrolnému režimu
AGT 00 TECHNOLÓGIE VÝROBY CHEMICKÝCH ZLÚČENÍN
AGT 01 Technológia výroby chlórkyánu chloráciou kyanovodíka.
AGT 02 Technológia výroby tiodiglykolu reakciou etylénchlórhydrínu so sulfidom alkalického kovu alebo etylénoxidu so sýrovodíkom.
AGT 03 Technológia výroby zlúčenín obsahujúcich väzbu P-alkyl.
AGT 04 Technológia výroby N, N-diizopropyl - B-aminoetylchloridu chlórovaním N, N-diizopropylaminoetanolu s použitím tionylchloridu alebo kyseliny soľnej.
AGT 05 Technológia výroby N, N-diizopropyl - B-aminoetántiolu kondenzáciou diizopropylamínu s etylénsulfidom.
AGT 06 Technológia výroby N, N-diizopropyl - B-aminoetanolu reakciou diizopropylamínu s etylénchlórhydrínom.
AGT 07 Technológia výroby dietyl- N, N-dimetylfosforamidátu reakciou oxichloridu fosforečného s etanolom a dimetylamínom.
AGT 08 Technológia výroby dimetylfosfitu reakciou metylalkoholu s chloridom fosforitým alebo anhydridom kyseliny fosforitej.
AGT 09 Technológia výroby pinakolínalkoholu hydrogenáciou pinakolínu.
AGT 10 Technológia výroby 3-chinuklidinolu oxidáciou chinuklidínu.

1C 60C CHEMICKÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ VO VÝROBE CHEMICKÝCH BOJOVÝCH PROSTRIEDKOV
položka colného sadzobníka názov tovaru
2931001 dimetylmetylfosfonát
2931001 dimetylfosfit (kyslý dimetylfosfit)
2931001 metylfosfonyldichlorid
2931001 metylfosfonyldifluorid
2812100 fosforoxychlorid
2812100 fosfortrichlorid
2930901 tiodiglykol
2812100 tionylchlorid
2931001 trimetylfosfit
VŠEOBECNÉ CHEMIKÁLIE
2826119 kyslý fluorid amónny
2812100 chlorid arzenitý
2918196 kyselina benzilová
2905507 2-chlóretanol
2931001 dietyletylfosfonát
2931001 dietylmetylfosfonit
2931001 dietyl-N, N-dimetylfosforamidát
2931001 dietylfosfit
2922193 N, N-dietyletanolamín
2930901 N, N-diizopropyl-beta-aminoetántiol
2922193 N, N-diizopropyl-beta-aminoetanol
2921197 N, N-diizopropyl-beta-aminoetylchlorid
2921197 diizopropylamín
2931001 dimetyletylfosfonát
2921120 dimetylamín
2921120 dimetylamínhydrochlorid
2931001 o-etyl-diizopropylaminoetylmetylfosfonit
2931001 dichlorid kyseliny etylfosfonitej (etylfosfonildichlorid)
2931001 difluorid kyseliny fosfonitej (etylfofinildifluorid)
2931001 etylfosfonyldichlorid
2931001 etylfosfonyldi fluorid
2811197 fluorovodík
2933390 3-hydroxyl-1-metylpiperidín
2918196 metylbenzilát
2931001 dichlorid kyseliny metylfosfonitej (metylfosfinyldichlorid)
2931001 difluorid kyseliny metylfosfonitej (metylfosfinyldifluorid)
2812100 fosforpentachlorid
2813904 fosforpentasulfid
2914191 pinakolón
2905191 pinakolylalkohol
2837196 kyanid draselný
2826194 fluorid draselný
2826194 kyslý fluorid draselný
2933900 3-chinuklidinol
2933900 3-chinuklidinón
2826119 difluorid sodný
2837111 kyanid sodný
2826119 fluorid sodný
2830108 sírník sodný
2922134 trietanolamín, a
2931001 trietylfosfit

Príloha 2 vyhlášky č. 50/1992 Zb.
Príloha 3 vyhlášky č. 50/1992 Zb.
Príloha 4 vyhlášky č. 50/1992 Zb.
Príloha 5 vyhlášky č. 50/1992 Zb.