449/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
vydalo podľa § 59 ods. 2 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos z 13. augusta 1992 č. p. ES-206/15-92, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. p. ES-528/15-91 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (č. 566/1991 Zb.), publikovaný v čiastke 87/1991 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 87.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vznikli pri plnení služobných povinností.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1992.
Výnos je publikovaný v čiastke č. 60/1992 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 60 a možno doňho nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.