430/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.09.1992 do 31.03.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 4. augusta 1992,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby nariaďuje:
Čl. I.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby sa dopĺňa takto:
V § 1 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
prevod bytov na ich nájomcov3) alebo bytového domu na nájomcov bytov v nich, a to za cenu určenú znalcom.“.
Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mečiar v. r.
3)
§ 14 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČR, Ministerstva financií SR, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb., vyhlášky č. 160/1983 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 547/1991 Zb.